Samhällsförlusten av skolmisslyckande och värdet av att rädda fler i varje årskurs.

Stiftelsen Idéer för livet har i exakt 30 år arbetat för att motverka utanförskap. Med forskning, metodutveckling och stöd till lokala projekt verkar stiftelsen som en katalysator för att lyfta vikten av förebyggande insatser för barn och unga.

Sedan 2007 har Idéer för livet redovisat siffror för utanförskapets omfattning och tagit fram  rapporter och verktyg i syfte att kunna bidra till konkreta beslutsunderlag för tidiga insatser. Nu tar vi ett nytt grepp, genom samarbeten med vetenskapen, och presenterar nya siffror riktade mot mer specifika områden.

Denna nya rapport är en del i att belysa vikten av tidiga insatser genom att lyfta problematiken att en så stor andel av svenska elever inte klarar gymnasiet varje år (inte ens vid en uppnådd ålder av 24 år). 

Rapporten i korthet:

  • Genomförda gymnasiestudier är numera ett minimikrav för de flesta jobb.
  • 1 av 10 klarar inte gymnasiet (ca 14 000 elever i varje årskull).
  • Samhällsförlusten för dessa elever uppgår till totalt ca 53 miljarder under den årskullens arbetsliv. 
  • Hälften av förlusten drabbar enskilda och hälften drabbar det offentliga genom förlorade skatteintäkter.
  • Kostnaderna finns nedbrutna per kommun och region att ta del av.

I rapporten görs samhällsekonomiska beräkningar för att estimera det värdeskapande som går förlorat när cirka tio procent av en årskull misslyckas med att erhålla en gymnasial examen. Skolmisslyckande bland den senaste årskullen 24-åringar förväntas leda till en samhällsförlust, det vill säga ett förlorat värdeskapande, på 53 miljarder kronor fördelat över det yrkesverksamma livet mellan 24 till 65 år.

Ungefär hälften av den förlust som uppstår drabbar individer i form av lägre inkomster, medan andra hälften drabbar offentlig sektor i form av lägre skatteintäkter.

Rapporten utgår från försiktiga antaganden och statistik från SCB. 

Rapporten har fått stor spridning och tagits upp av både Dagens Nyheter och GöteborgsPosten.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.