Vår idé

Vår idé – att vara katalysator till positiv förändring

Växande psykisk ohälsa bland barn och unga, en kraftig ökning av långtidssjukskrivningar och ungdomsarbetslöshet är några av de stora utmaningar som Sverige står inför. Förebyggande arbete är nödvändigt för att stoppa en negativ utveckling som kan leda till ohälsa och utanförskap. För att lyckas krävs innovativa, socialt hållbara lösningar som involverar hela samhället: civilsamhället, staten och näringslivet.

Stiftelsen Skandia Idéer för livet arbetar för att förebygga ohälsa och utanförskap hos barn och unga. Genom att dela ut stipendier och som Think tank inom social hållbarhet verkar stiftelsen som en katalysator för innovation, utveckling och kunskapsspridning i syfte att bidra till rikare liv och ett tryggare, socialt hållbart samhälle. Idéer för livets verksamhet består av tre ben; forskning, utveckling av metoder och vår beräkningsmodell av utanförskapets kostnader, samt stöd till lokala ideella projekt för barn och unga.

Arbetet inom de tre benen; forskning, metodutveckling och stöd till lokala ideella projekt, berikar varandra genom olika beröringspunkter. Tack vare eldsjälar i de lokala ideella projekten kan vi se samhällsbehov i ett tidigt skede. Utifrån den kunskapen kan vi agera genom att ta fram forskning för kunskapsspridning, utveckla våra metoder och beräkningsmodeller för morgondagens behov och sprida vår kunskap genom rapporter, seminarier och rundabordssamtal.

Var tredje svensk kommun och var femte dansk kommun har använt sig av stiftelsens metoder för att ta fram beslutsstöd vid sociala insatser. På så sätt kan vi bidra till resurseffektiva lösningar på de utmaningar som samhället står inför som växande känsla av otrygghet och ökade kostnader för arbetslöshet och ohälsa.


Trygga barn växer upp och bidrar till stabilt samhälle

Ända sedan 1987 har Stiftelsen Idéer för livet arbetat för att förebygga ohälsa och utanförskap hos barn och unga. Skandias dåvarande vd Björn Wolrath oroades av samhällsutvecklingen, bland annat av ungdomskravallerna i Kungsträdgården i Stockholm, och som vd för ett försäkringsbolag såg han värdet av att förebygga negativa samhällsutvecklingar. Tanken att det är bättre att proaktivt arbeta förebyggande än att reaktivt försöka åtgärda något som redan hänt har styrt Idéer för livets arbete under snart 30 år. Vi tror att trygga barn och unga växer upp och bidrar till ett stabilt samhälle – det tjänar både individen och samhället på.

Idéer för livet verkar genom att ta fram forskning, verktyg och initiativ för skolor, kommuner, frivilligorganisationer och eldsjälar genom att:

  • Synliggöra ohälsans och utanförskapets pris genom att visa förebyggande insatsers värde med hjälp av forskning och kalkylverktyg.
  • Stöd till ideella lokala projekt, sociala entreprenörer och eldsjälar med stipendier, volontärarbete, verktyg och nätverk.
  • Utveckla metoder som stärker barn och ungas självkänsla och motivation.

Skandias kunder som sparar i fonden Skandia Idéer för livet stödjer Idéer för livets arbete. Varje år delas två procent av fondens värde ut till stiftelsen Idéer för livet. Fonden placerar framförallt i noterade bolag med bas i Norden. Placeringarna sprids på flera bolag och branscher och tar, liksom Skandias andra investeringar, hänsyn till etik och miljö. Arbetet med Idéer för livet engagerar stora delar av Skandia, där många ger av både sin arbetstid och fritid. Skandiamedarbetare kan ägna två arbetstimmar i månaden åt volontärarbete med Idéer för livets ideella projekt.

Vad är din idé?