Gå till innehåll

Idéer för livet i Almedalen 2023

Nu fortsätter vi samtalen om viktiga frågor som: Hur vänder vi utvecklingen och ökar tryggheten hos barn och unga? Vad är viktigt för en skola som rustar unga för framtidens arbetsmarknad? Hur kan en färdplan mot friskare unga se ut när man nyttjar kunskapen från forskning? Häng med Idéer för livet på plats i Almedalen eller digitalt. Tillsammans skapar vi framtiden!

Onsdag 28 juni


 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  ​Fler barn insocialiseras till kriminella gäng. Unga är mer utsatta för brott än andra åldersgrupper. En kraftig kursändring krävs där förebyggande arbete i tidiga åldrar är avgörande. Vi är många som ser vad som behövs och som kan vara grunden för en nationell strategi.​

   

  Utökad information om evenemanget:

  ​Samhällets förmåga att tidigt identifiera unga som behöver insatser är för låg och insatserna sker inte med den kraft som behövs. Många platser där barn finns är otrygga. Sverige har flera strategier men inte en sammantagen i en så viktig fråga som trygghet för barn och unga. Ansvar för viktiga områden, som till exempel social brottsprevention, har inte tydliggjorts. Utan en gemensam strategi försvåras möjligheterna till samarbete och insatserna fortsätter att ske i silos. Hur vänder vi samhällstrenden och tar tillbaka tryggheten? Välkommen att ta del av en diskussion där också Idéer för livets förslag till åtgärder presenteras. Vi är många som ser vad som behövs, låt oss dela våra erfarenheter och skapa en plattform för effektivare insatser och samverkan!​

   

  Medverkande:

  • Anders Thornberg, Rikspolischef, Polismyndigheten
  • Fredrik Lundh Sammeli, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna 
  • Diamant Salihu, Journalist och författare
  • Christoffer Bohman, Trygghetsstrateg, f.d polis, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Jon Åsberg, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus

Torsdag 29 juni


 • Arrangör: Skandia och Gymnastik och idrottshögskolan GIH
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Påverkar kön, ålder och livsstil välmående? I vilken utsträckning har arv och miljö inverkan på sambandet mellan det fysiska aktivitetsmönstret och psykisk hälsa. Kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa behövs för att människor ska vara hållbara och friska genom hela livet.

  Utökad information om evenemanget:

  Psykisk ohälsa och nedsatt kognition är vanliga hos unga, vuxna och äldre. Levnadsvanor och i synnerhet fysisk aktivitet har visat sig ha god effekt på många av symptomen. Det finns kunskap, men den behöver fördjupas, om mer exakt vilka typer av aktivitet och hur mycket rörelse som behövs för att få god effekt på en viss funktion. Dessutom skiljer det sannolikt mellan individer. Sådan kunskap är avgörande för att insatser ska vara trovärdiga och effektiva. Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, arbetar tillsammans med bland annat Skandia, med en rad studier kring fysisk aktivitets koppling till ”hjärnhälsa”, dvs goda kognitiva förmågor och psykisk hälsa. Professor Örjan Ekblom presenterar kunskapsområdet, data från genomförda studier och beskriver hur dessa har betydelse för arbetsliv och privatliv.


  Medverkande:

  • Örjan Ekblom, Professor, Gymnastik och idrottshögskolan, GIH
  • Christina Wahlström, moderator, Skandia/Idéer för livet


 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här


  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Det pågår en debatt om skolan, kunskapskrav, läskunnighet, digitalisering och betygsinflation. Men många andra viktiga perspektiv uteblir i diskussionen, nämligen den om skolans uppdrag motsvarar arbetsmarknadens önskemål på framtidens arbetskraft. Det finns ett gap och det behövs nya lösningar.


  Utökad information om evenemanget:

  Matchar skolans uppdrag den efterfrågan som arbetsgivare har på sina framtida medarbetare? Många elever har fantastiska förmågor som inte ryms i skolans format men som kan vara nyckelkompetenser för arbetsgivare. Hur blir samspelet när skolan bygger på att lära barn att besvara frågor och arbetsgivare vill ha medarbetare som ser lösningar? Hur kan skolan uppmuntra till kreativt tänkande, med motivation och självledarskap som drivkraft, där kompetenser och förmågor utvecklas och uppskattas av morgondagens arbetsgivare. Vad behöver barnen? Det är viktigt att synliggöra fler perspektiv på det gap som finns mellan skolan och arbetsliv. Hur ändrar vi detta? Kan ett tvärpolitiskt kompetensforum bestående av experter med olika erfarenheter vara den resurs som skolan behöver för att tillmötesgå efterfrågan på nästa generations medarbetare. Ett forum med ett långsiktigt uppdrag att stötta och komplettera skolans kunskapskrav med konkreta exempel för skolan att använda, kopplade Läroplanen.

  Medverkande

  • Monica Sonde, Chef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad SKR
  • Gustav Blix, Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
  • Morgan Roos, Partneransvarig, Unga innovatörer
  • Jana Söderberg, Verksamhetschef, Motivationslyftet
  • Terese Lundberg, Chef pedagogik och utveckling, Stadsmissionen
  • Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Christina Wahlström, Moderator

   


 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Ny forskning kan visa en länk mellan ensamhet, trygghet och fysisk aktivitet - och mer ohälsosam skärmtid. Faktorer som är grunden för ungas välmående och framtidstro. Hur tar vi forskningsresultaten vidare till konkreta insatser och aktiviteter och en agenda för friskare unga 2030?
   

  Utökad information om evenemanget:

  Ensamhet har tidigare förknippats med äldre och singlar. Men allt fler unga upplever ensamhet vilket påverkar deras mående. Före pandemin upplevde ca 300 000 personer i Sverige en ensamhet. En studie från Gymnastik och idrottshögskolan under 2021 visade att en av tre elever i årskurs 7 upplever sig som ensamma. För att få fler välmående unga så är ensamhet ett område att agera på. Vi behöver stärka skyddsfaktorerna. Forskning har nu kunnat visa en länk mellan ensamhet, trygghet och fysisk aktivitet - och mer ohälsosam skärmtid. Vi bjuder in till samtal där vi med utgångspunkt i forskning kan sätta agendan för en bättre hälsa för unga före och efter 2030.
   

  Medverkande:

  • Jakob Forssmed, Socialminister, (KD)
  • Örjan Ekblom, Professor, Gymnastik och idrottshögskolan, GIH
  • Gisela Nyberg, Docent, Gymnastik och idrottshögskolan, GIH
  • Karin Schulz, Generalsekreterare Mind
  • Anna Sarkadi, PhD Uppsala universitet
  • Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Christina Wahlström, Moderator