Gå till innehåll

Mätinstrument för effekter relaterade till psykisk hälsa

Letar du efter mätinstrument kopplade till specifika effekter inom området psykisk hälsa? Då är guiden på den här sidan förhoppningsvis till hjälp. Här listar vi 14 olika effekter med koppling till psykisk hälsa, och för varje effekt finns ett eller flera mätinstrument.

Viktigt att veta om innehållet i den här guiden

Genom att trycka på pilen vid ”Mätinstrument för effekten” för en enskild effekt visas de aktuella mätinstrumenten och relaterade länkar.

Depression


 • Hospital Anxiety and Depression scale (HAD)

  Kort beskrivning: Mätinstrument innefattande totalt 14 frågor, varav hälften rör ångest respektive depression. Instrumentet kan därför användas med fokus på båda dessa aspekter, eller endast en av dem.

  För ytterligare information: Se exempelvis här  

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

  Children’s depression inventory, short version (CDI-S)

  Kort beskrivning: Mätinstrument med totalt 10 frågor gällande olika aspekter kopplat till depression, mer specifikt kognitiva, affektiva och beteendemässiga tecken. Det vänder sig till barn i åldern 6–17 år, men finns också som föräldraversion samt lärarversion. Samtliga finns även som uppdaterade varianter av mätinstrumentet i form av CDI2. 

  För ytterligare information: Se exempelvis här   

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här   för versioner på engelska och spanska.

   

  Symptoms checklist (SCL-CD6, SCL-D13)

  Kort beskrivning: Mätinstrument som mäter depression utifrån frågor från originalinstrumentet SCL-90. SCL-D13 innefattar samtliga frågor om depression i originalinstrumentet, medan SCL-CD6 innefattar sex av dessa frågor. Instrumentet är för barn från 13 år samt vuxna.

  För ytterligare information: Se exempelvis här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

Framtidstro


 • Cantril Self-Anchoring Striving Scale

  Kort beskrivning: Instrumentet innehåller en enskild fråga gällande den nuvarande livstillfredställelse som besvaras på en elvagradig skala. Men genom att använda samma fråga med fokus på en viss tidpunkt i framtiden kan framtidstron mätas i stället för livstillfredsställen just nu. 

  För ytterligare information: Se exempelvis här  för en beskrivning på engelska.

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här. Sök på ”Cantril” i dokumentet för att hitta rätt.

   

Känsla av sammanhang


 • Känsla av sammanhang (KASAM)

  Kort beskrivning: Mätinstrument med 29 frågor om känsla av sammanhang. Finns även i en kortversion med 13 av frågorna från originalinstrumentet. Instrumentet används för barn från 13 år samt vuxna.

  För ytterligare information: Se exempelvis här  

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

  BarnKASAM

  Kort beskrivning: Mätinstrumentet innefattar 19 frågor kopplade till känsla av sammanhang. Dessa besvaras med hjälp av en fyrgradig skala. Instrumentet används för barn i åldrarna 10–12 år.

  För ytterligare information: Se exempelvis här

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis bilaga 2 i studentuppsatsen här 

   

   

   

Livskvalitet


 • The European quality of life – 5 dimensions, youth version (EQ-5D-Y)

  Kort beskrivning: Instrumentet innefattar fem frågor som rör rörlighet, egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta/obehag och ångest/depression. Dessa besvaras med en tregradig skala. Instrumentet är för barn från 8 år. 

  För ytterligare information: Se exempelvis här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här   för en version på engelska. Det är också på denna sida som tillstånd kan sökas för att använda instrumentet.

   

  Short form health survey (SF-36)

  Kort beskrivning: Instrumentet innehåller sammantaget 36 frågor fördelade över åtta olika områden – fysisk funktion, fysisk rollfunktion, smärta, allmän hälsa, vitalitet, mental hälsa, social funktion samt emotionell funktion. Instrumentet används för barn från cirka 13 år samt vuxna.

  För ytterligare information: Se exempelvis här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

  Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)

  Kort beskrivning: Instrumentet innehåller 23 frågor fördelade på följande områden: fysiska funktioner, känslomässiga funktioner, sociala funktioner, samt om skolan. Instrumentet finns anpassat för olika åldersgrupper (2–4 år, 5–7 år, 8–12 år, 13–18 år samt föräldrar för skattning av sitt barn). 

  För ytterligare information: Se exempelvis här. Där finns också kontaktuppgifter för att be om tillstånd att använda instrumentet, samt vidare kontakt för att få tillgång till instrumentet på svenska.

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis bilagan här för ett exempel på instrumentet för barn 8–12 år. 

   

  KIDSCREEN

  Kort beskrivning: Mätinstrument för självskattad hälsorelaterad livskvalitet för barn från 8 år. Finns i tre versioner med 52, 27 respektive 10 frågor fördelade över ett flertal områden som: fysisk aktivitet och hälsa, känslor, allmän sinnesstämning, självkänsla, fritid, familj och livet hemma, pengar, kompisar, skola och lärande.

  För ytterligare information: Se exempelvis här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här  för de engelska versionerna.

   

Livstillfredsställelse


 • Cantril Self-Anchoring Striving Scale

  Kort beskrivning: Instrumentet innehåller en enskild fråga gällande den nuvarande livstillfredställelsen som besvaras på en elvagradig skala. 

  För ytterligare information: Se exempelvis här  för en beskrivning på engelska.

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här  för den aktuella frågan (sök på ”Cantril” i dokumentet för att hitta rätt). 

   

  Dieners Satisfaction with Life Scale (SWLS)

  Kort beskrivning: Instrumentet innehåller fem frågor kopplat till livstillfredställelse som besvaras på en sjugradig skala. 

  För ytterligare information: Se exempelvis här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

   

   

Psykosomatisk hälsa


 • The Psychosomatic problems (PSP) scale

  Kort beskrivning: Mätinstrumentet Innefattar åtta frågor som rör olika aspekter av psykosomatisk hälsa. Dessa besvaras på en femgradig skala.

  För ytterliggare information: Se exempelvis här  

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här  i avsnittet "Instrument". 

   

   

Självförmåga


 • Self-efficacy Questionaire for children

  Kort beskrivning: Mätinstrumentet innefattar 24 frågor fördelade över tre olika typer av självförmåga: social, akademisk och emotionell. 

  För ytterligare information: Se exempelvis här  

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här  för en engelsk version.

   

   

Självförtroende


 • General Self-Efficacy Scale (GSES)

  Kort beskrivning: Mätinstrumentet innehåller 10 frågor kring olika aspekter av självförtroende.

  För ytterligare information: Se exempelvis här  

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

   

Självkänsla


 • Rosenberg self-esteem scale (RSES)

  Kort beskrivning: Ofta använt mätinstrument avseende individens självkänsla. Det innefattar totalt 10 frågor som besvaras på en fyrgradig skala.

  För ytterligare information: Se exempelvis här  

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här

   

  Physical self-perception profile questionnaire (Self-esteem)

  Kort beskrivning: Mätinstrumentet innehåller 36 frågor relaterade till fysisk självkänsla som besvaras på en fyrgradig skala. 

  För ytterligare information: Se exempelvis här.   

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis bilaga 1 i den här studentuppsatsen. 

   

Stress


 • Single item stress question (SISQ)

  Kort beskrivning: Instrumentet innehåller en enskild fråga för självskattad stress som besvaras med en femgradig skala. Instrumentet används för individer från 18 år och uppåt.

  För ytterligare information: Se exempelvis här 

  Mätinstrumentet i sin helhet : Se exempelvis här  

   

  Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS)

  Kort beskrivning: Mätinstrument med nio frågor kopplade till utmattningssyndrom. Mer specifikt beaktas följande konsekvenser av/symtom på långvarig stress: koncentrationsförmåga, minne, kroppslig uttröttbarhet, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, upplevelse av krav, samt irritation och ilska. 

  För ytterligare information: Se exempelvis här   

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

Utåtagerande beteende


 • Eyberg child behaviour inventory (ECBI)

  Kort beskrivning: Mätinstrument innefattande 36 frågor för att fånga utåtagerande beteenden som aggressivitet, normbrytande beteenden och hyperaktivitet. Används för föräldrar som gör en skattning av sitt barn i åldern 2–16 år.

  För ytterligare information: Se exempelvis här  

  Mätinstrumentet i sin helhet: Formulär, protokoll och manual går att köpa här 

Välbefinnande


 • Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being (SWEMWBS)

  Kort beskrivning: Instrumentet innefattar sju frågor som fokuserar på individens upplevelse av sin egen situation under de senaste två veckorna. Frågorna besvaras på en femgradig skala. Instrumentet är primärt för barn från 13 år samt vuxna.

  För ytterligare information: Se exempelvis sid 25 här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis sid 109 här 

   

  Mental Health Continuum – Short form (MHC-SF)

  Kort beskrivning: Instrumentet innehåller totalt 14 frågor som besvaras på en sexgradig skala. Tre frågor rör emotionellt välbefinnande, sex frågor rör psykologiska välbefinnandet och fem frågor för sociala välbefinnandet.

  För ytterligare information: Se exempelvis här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

  WHO välbefinnandeindex (WHO5)

  Kort beskrivning: Instrumentet innehåller fem frågor som rör olika aspekter av välbefinnande. Dessa besvaras på en sexgradig skala.

  För ytterligare information: Se exempelvis här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

  Outcome Rating Scale (ORS)

  Kort beskrivning: Primärt för användning i samband med terapeutisk behandling för barn från 13 år samt vuxna. Innefattar fyra visuella analogskalor för självskattning av det egna måendet inom fyra områden: Individuellt, nära relationer, socialt och allmänt.

  För ytterligare information: Se exempelvis här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

Ångest


 • Hospital Anxiety and Depression scale (HAD)

  Kort beskrivning: Mätinstrument innefattar totalt 14 frågor, varav hälften rör ångest respektive depression. Instrumentet kan därför användas med fokus på båda dessa aspekter, eller endast en av dem.

  För ytterligare information: Se exempelvis här  

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

  Spence Children's Anxiety Scale (SCAS)

  Kort beskrivning: Mätinstrument innefattande 45 frågor inom följande områden: social fobi, rädsla för fysisk skada (specifik fobi), generaliserat ångestsyndrom, panik/agorafobi, tvångssyndrom samt separationsångest. Det finns även en föräldraversion av instrumentet (SCAS-P)

  För ytterligare information: Se exempelvis här   och här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här  för en engelsk version.

   

  Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C)

  Kort beskrivning: Mätinstrument med 14 frågor gällande ångestproblematik/överdriven okontrollerad oro som vänder sig till barn i åldern 7–17 år.

  För ytterligare information: Se exempelvis här  

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

  Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC)

  Kort beskrivning: Mätinstrument som i barnversionen innefattar 10 frågor, medan föräldraversionen innehåller 39 frågor. Frågorna är fördelade över följande fyra områden: Fysiska symtom, undvikande av skada, social ängslighet samt separation/panik.

  För ytterligare information: Se exempelvis här  

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

Övergripande psykisk hälsa


 • Clinical outcomes in routine evaluation-outcome measure (CORE-OM)

  Kort beskrivning: Instrumentet innefattar 34 frågor gällande olika aspekter av psykisk (o)hälsa inom följande områden: välbefinnande, problem/symptom, fungerande samt risker. Kan användas för individer från 16 år och uppåt.

  För ytterligare information: Se exempelvis här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här 

   

  Strength and difficulties questionnaire (SDQ)

  Kort beskrivning: Instrumentet innehåller 25 frågor kopplat till psykisk hälsa. Mer specifikt är dessa indelade i följande områden: emotionella problem, beteendeproblem, hyperaktivitet, kamratproblem samt prosocialt beteende. Instrumentet är för barn 2–17 år och finns i tre varianter: självskattning, föräldraskattning samt lärarskatting.

  För ytterligare information: Se exempelvis här 

  Mätinstrumentet i sin helhet: Se exempelvis här