Gå till innehåll

Kursen ”Mäta och värdera sociala och ekonomiska effekter”

Förväntningarna och kraven ökar på att organisationer ska säkerställa en verksamhet som bidrar till ett hållbart värdeskapande. Detta gäller alla - näringslivet, myndigheter, kommuner, regioner, ideella organisationer och sociala entreprenörer. Att mäta, följa upp och utvärdera verksamheten med fokus på effekter och värdeskapande utifrån ett hållbarhetsperspektiv är en central utgångspunkt i det. Men i nuläget är kunskapen om hur detta kan göras för begränsad. Det vill vi på Idéer för livet ändra på!

Initiativ till utbildningen

Idéer för livet har sedan starten för 35 år sedan arbetat aktivt med att ta fram effektiva och relevanta metoder som bidrar till resurseffektivitet genom rätt insats till rätt individ i rätt tid. För oss är det särskilt viktigt då det i ett samhälle med knappa resurser är viktigt att prioritera de sociala insatser som ger störst värde. Våra mångåriga forskningssamarbeten har gett upphov till ny kunskap om sociala investeringar i Sverige, bland annat sociala och hälsoekonomiska beräkningsmodeller som hjälper myndigheter, kommuner, regioner, företag och ideella organisationer att beräkna värdet av sociala insatser och investeringar. Kunskapen från detta använder vi för att både visa på och öka effekten av de projekt vi stödjer, samt att öka kännedomen bland samhällets beslutsfattare om värdet av att investera i social hållbarhet.

Vi vill dela med oss

Nu delar vi den kunskap vi har om hur effekter och värden kan mätas genom att i samarbete med Örebro universitet erbjuda en omfattande kurs som ger praktisk kunskap i mätning av effekter och värdeskapande – socialt och ekonomiskt.

Kursen tar sin utgångspunkt i Idéer för livet-modellen, en form av forskningsbaserad kunskapsbank som bland annat sammanfattar erfarenheterna och effekterna av förebyggande insatser i praktiken. För att ta fram denna kunskapsbank samarbetar Idéer för livet med Uppsala och Umeå universitet samt företaget Serus. Läs mer.

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som vill få gedigen forskningsbaserad kunskap om hur effekter och värden kan mätas – socialt och ekonomiskt. Den innefattar totalt åtta gemensamma kursdagar med eget arbete mellan dessa. För att klara kursens moment kommer det krävas att deltagaren lägger totalt cirka 160 timmar fördelade över hela kursen. Räkna alltså med att du behöver investera i genomsnitt åtta timmar per vecka i kursen under hela dess genomförande.

Kursen är en diplomberättigad uppdragsutbildning motsvarande högskolenivå.

Mål med kursen

Den deltagare som genomför kursen enligt plan kommer vid dess avslut ha:

 • en ökad förståelse av hur sociala och ekonomiska effekter av insatser kan identifieras, mätas och värderas.
 • skapat en informationsinsamlingsstrategi för hur sociala effekter och värden utifrån en specifik verksamhet kan mätas (som förhoppningsvis kan börja tillämpas direkt efter kursens avslut).

En central utgångspunkt i kursen är alltså att öka både den mer teoretiska och praktiska kunskapen om effektmätning. Under kursens gång kommer deltagarna därmed få insikter om hur olika aspekter av effekter och värden kan mätas, och de kommer få tillämpa dessa insikter genom att jobba fram konkreta mätverktyg som de har direkt användning av i sin egna verksamhet.

 

Innehåll

De åtta gemensamma kursdagar kommer mer specifikt framför allt behandla följande:

 • Innebörden av effekt – socialt, ekonomiskt och miljömässigt
 • Hur effekter kan mätas, inklusive dess varaktighet
 • Mätning av andelen av effekterna som faktiskt beror på den aktuella insatsen/verksamheten
 • Hur effekter kan värderas – socialt, ekonomiskt och miljömässigt
 • Presentation av reslutatet av effektmätning
 • Grundläggande begrepp i statistisk analys
 • Hur effektmätning kan integreras i den totala styrmodellen i organisationen
 • Viktiga faktorer för framgångsrikt partnerskap
 • Praktiska exempel från alla tre sektorer om hur effekter mäts.

Kursen innefattar en blandning av föreläsningar, övningar, diskussioner, seminarier samt individuella uppgifter som genomförs mellan kursdagarna. En mindre uppgift ska dock genomföras redan innan den första kursdagen. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera nya effektmätningsrelaterade kunskaper i den egna verksamheten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som redan jobbar med konkret effektmätning men som vill få fördjupad kunskap inom ämnet, eller dig som har ambitionen att på ett eller annat sätt jobba med effektmätning framöver. Detta oavsett om du arbetar inom offentliga sektor, näringslivet eller civilsamhället.

Kursen är särskilt relevant för bland annat:

 • verksamhetsansvariga
 • hållbarhetschefer
 • hållbarhetsstrateger
 • miljö- och hållbarhetssamordnare
 • projektledare
 • verksamhetsutvecklare
 • ekonomer
 • analytiker
 • kommunikatörer

Förkunskapskrav för deltagare:

Kursen kräver inga specifika förkunskaper. För att ta till dig innehållet på ett bra sätt är det dock att rekommendera att du på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med effektmätningsrelaterade frågor i ditt arbete (nuvarande eller tidigare). Dessutom kommer kursen genomföras på en nivå som motsvarande en grundläggande kurs på högskolenivå. Du som deltagare bör därför ha allmän högskolebehörighet eller motsvarande för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Kurskostnad

Kursen erbjuds av Idéer för livet som står för de övergripande kostnaderna för kursen. Vissa kostnader kommer dock att faktureras deltagaren. Deltagaren står dessutom för eventuella kostnader för resa och logi. Kontakta Idéer för livet för mer information om kostnad och upplägg.

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla   ideerforlivet@skandia.se 

Anmälan behandlas efter inkommet datum enligt principen ”först till kvarn”. Antalet platser är begränsade till 30.

Sista anmälningsdag är den 11 december. Därefter är anmälan bindande under förutsättning att deltagaren kan beredas plats i kursen.

Idéer för livet förbinder sig att genomföra utbildningen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Detaljerad information om kursen skickas ut till antagna deltagare via e-post senast den 22 december 2023. 

Diplom och examination

Den som slutför kursen erhåller ett diplom. För ett sådant krävs närvaro vid sju av åtta heldagar samt godkänt på samtliga inlämningsuppgifter. Den som är godkänd i kursen ges även möjlighet till ett extra moment för att också få högskolepoäng.

 

Kursens lärare

Kursens huvudsakliga lärare är, eller har varit, forskare. Till det kommer även erfarna akademiker och praktiker som ger exempel från sin yrkesvardag gällande effektmätning. De två lärare som deltagarna huvudsakligen kommer att möta är Erik Jannesson, Idéer för livet, samt Tommy Borglund, Örebro universitet. Tommy är även övergripande ansvarig för kursen som helhet. Läs mer om dem här.