Gå till innehåll

Långsiktiga projekt som Idéer för livet är extra engagerade i

Vårt arbete för ökad trygghet och hälsa kräver tidiga insatser bland barn och unga, men också ett långsiktigt engagemang. Därför jobbar vi aktivt med att ge fortsatt stöd till projekt med förutsättningar att växa, hjälpa fler och sträcka sig över en längre tid. 

Här är exempel på projekt som Skandia Idéer för livet är eller varit extra engagerade i. Det genom finansiellt stöd och att vi hjälper till med att lyfta fram projektens viktiga frågor till beslutsfattare hos berörda samhällsaktörer.

Right To Play

Ungdomsledare

I samarbete med kommun, idrottsföreningar och ungdomarna själva stöttar, utbildar och stärker Right To Play Sverige nyanlända ungdomar. Alla aktiviteter utgår från programmets mål - ökade anställningsmöjligheter genom stärkt självkänsla, utökat nätverk, förbättrade språkkunskaper och ökad arbetslivserfarenhet.

Right To Plays metodik är målgruppsinkludering och ett individanpassat perspektiv, varje ungdom är unik och har egna mål, utmaningar och behov. Därför utgår allt arbete ifrån ungdomarna, med utbildade och certifierade Ungdomsledare som centralt stöd. Ungdomsledarna har varit del av verksamheten i minst ett år och ansvarar för samtliga aktiviteter och programutveckling.

Idéer för livet stödjer Right To Plays Aktivitetsinkubator där ungdomsledare driver och projektleder nya aktiviteter för att stärka nyanlända ungdomars språk, nätverk och självkänsla. Vi stöttar även ett utvecklingsarbete som möjliggör för ungdomsledarna att kompetensbyggas genom digitala verktyg. Verksamheten får även hjälp med effektmätning och hur de kan påvisa det värdeskapande som uppstår genom Aktivitetsinkubatorn.

Läs mer 

Nema Problema

Mentorskap

Nema Problema arbetar för ett positivare och mer inkluderande samhälle med ett särskilt fokus på att hjälpa nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund. Nema Problema präglas av entreprenörsanda och istället för hinder ser de möjligheter och hittar praktiska lösningar. Genom att utgå från forskning, mäta resultat och använda kritiskt tänkande fördelar de tid och tillgångar dit det har störst påverkan. Tillsammans med företag, kommuner och volontärer skapas meningsfulla möten mellan nya och etablerade i Sverige genom mentorprogram, högtidsfirande och integrationsnätverk.

Idéer för livet stödjer ett nytt anpassat utbildningsmaterial till mentorer och adepter, samt utveckling av digitala verktyg för interaktivt lärande och kommunikation. Vi stöttar också verksamheten i effektmätning och hur de kan påvisa det värdeskapande som uppstår genom programmet.

SOS Barnbyar Sverige

Unga som lämnar samhällsvård

Unga som lämnar samhällsvård syftar på barn som vuxit upp i samhällsvård, på institution eller i familjehem och som när de fyller 18 år, (eller ibland något äldre) ska slussas ut till ett självständigt liv i samhället. Dessa unga är särskilt sårbara, eftersom de ofta har en ofullständig skolgång, sämre psykosocial hälsa än genomsnittet, och nästan alltid saknar det stöd och nätverk som en familj ofta kan erbjuda för att exempelvis få samhällsorienterande stöd, kontakt med arbetsplatser och möjligheter till egen bostad. SOS Barnbyar har ett etablerat program som pågått i två och halvt år som nu ska skalas upp och spridas.

Idéer för livet stödjer manualutveckling samt expansionsplaneringen från Göteborg för etablering i Stockholm och på andra orter. Vi stöttar också verksamheten i effektmätning och hur de kan påvisa det värdeskapande som uppstår genom programmet.

Barnens ö

Ungdomscrew

Ungdomscrew Barnens Ö riktar sig till sommarjobbande ungdomar som är för gamla för att åka på sommarkollo och för unga för att jobba som kolloledare, alltså i åldrarna 17-19 år. I verksamheten får ungdomarna en bred och nyttig erfarenhet med hög grad handledning och feedback i arbetet. Detta i kombination med en meningsfull fritid och delaktighet i den miljö och de värderingar som kännetecknar kollo på Barnens Ö. Verksamheten tar emot 45 ungdomar per sommar fördelat på tre perioder. Ungdomarna anställs av Stockholms Stad genom kommunens ordinarie process för feriejobb. 

Idéer för livet har gett stöd till att fler ska kunna engagera sig som ledare i Ungdomscrew genom att ge organisationen förutsättningar för att utöka sin verksamhet, både att kunna ta emot fler unga och ungdomar med särskilt språkstöd. Även Barnens ö får stöd i effektmätning för att påvisa vilket stort värde kolloverksamhet bidrar till.

Dysseappen

Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter. De arbetar också för att förbättra villkoren i skolan för unga med dyslexi. 

Skandia Idéer för livet har gett FDB stöd till att utveckla den uppmärksammade DysseAppen – en app som gör skolarbetet lättare och roligare för unga med läs- och skrivsvårigheter. Appen har laddats ned av långt fler än 20.000 användare.

Vi har även bidragit ekonomiskt till marknadsföring för att öka kännedom om DysseAppen och få fler unga att använda den.

Läs mer om DysseAppen

Fritidsbanken

Många får aldrig möjlighet att prova på olika idrotter eftersom de helt enkelt inte har råd att köpa den utrustning som krävs. Samtidigt finns det i förråd och vindsutrymmen runt om i Sverige mängder av sport- och fritidsutrustning som sällan eller aldrig används. Ur den insikten bildades år 2013 den ideella föreningen Fritidsbanken – en typ av bibliotek fast med sport- och fritidsprylar.

Idag finns det över 30 fritidsbanker runt om i Sverige. Syftet är att uppmuntra barn, ungdomar och vuxna, oavsett socioekonomisk bakgrund, till en aktivare fritid och därmed bättre hälsa. Dessutom är det bra för miljön att återanvända utrustning som annars inte skulle användas eller slängas.

Fritidsbanker är möjliga att starta upp och driva genom lokala samarbeten mellan ideella organisationer, kommuner och näringsliv. Skandia Idéer för livet har stöttat bildandet av flera Fritidsbanker runt om i Sverige. Bland annat fick organisationen Fokus Förening ett stipendium i slutet av 2016 för att starta upp en Fritidsbanken vid Frölunda Torg, ett område som den senaste tiden haft problem med sysslolösa ungdomsgäng.

Läs mer om Fritidsbanken här