Gå till innehåll

Nattvandring.nu

Nattvandring.nu skapar trygghet genom att finnas där unga finns. Att bry sig är lika viktigt som enkelt. Det handlar om att finnas ute under dagtid, kvällar eller nätter, vardag som helgdag. Att finnas där, fråga hur någon mår, lyssna, kanske plåstra om eller låna ut mobilen.

Nattvandring skapar trygghet. Antalet unga som hänger ute blir fler och fler och behovet av vuxna på gator och torg är mycket stort. Genom att nattvandra samverkar sveriges föräldrar och andra vuxna för ökad trygghet i samhället. Stiftelsen Nattvandring.nu erbjuder lokala initiativ för nattvandring. Tillsammans med ideella krafter och samhället i stort, arbetar de för att skapa trygghet i samhället, genom vuxenengagemang, särskilt för barn och ungdomar i det offentliga rummet. De värnar om ungdomars bästa på ungdomars villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjligt. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får de en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel och utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Stiftelsen Nattvandring.nu grundades 2008 av bland annat Skandia. Idag står förutom stiftarna även flera andra företag bakom organisationen. Nattvandring.nu finns i över 140 kommuner med 440 lokala nattvandrargrupper runt om i landet som genomför drygt 25 000 vandringar per år med hjälp av ca 60 000 vuxna.

Förutom att finnas lokalt för barn och unga arbetar Nattvandring.nu för att utveckla, stödja och främja nattvandringen i hela landet samt i nordisk samverkan. Stiftelsen har idag samverkan med många kommuner och det sker i olika former. De lokala nattvandringsgrupperna är helt fristående och anpassar sin verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna. Samverkan i det förebyggande arbetet är viktigt. Idag erbjuder Nattvandring.nu kommuner:

  • Nätverksavtal
  • Samverkansavtal
  • IOP-avtal

Kvalité och effektutvärdering

Genom att teckna avtal med stiftelsen Nattvandring.nu erhåller nattvandrargrupperna nödvändigt material men de är också försäkrade till, under och från nattvandring. Stiftelsens verksamhet är trygg och säker och vilar tungt på de värderingar som genomsyrar hela verksamheten. Utöver värderingarna får alla nattvandrare och grupper Nattvandringens ABC.

Effektmätning

Nattvandring.nu möter tusentals ungdomar varje år. De unga uttrycker ofta hur värdefullt det är att nattvandrarna är ute och att de känns tryggt att kunna prata med dem som trygga vuxna. Nattvandring.nu har utvärderat effekterna av det värdeskapande som Nattvandring.nu genererar. Med utgångspunkt i Bjuvs kommun och ett samverkansarbete mellan kommunen, bussbolaget Nobina och Nattvandring.nu har en effektrapport tagits fram. Rapporten belyser vilken betydelse olika insatser med vuxennärvaro har för de ungas mående och upplevda trygghet. Ett viktigt syfte med projektet har varit att de unga ska se på sig själva på ett nytt sätt och förstå konsekvenserna av sitt eget handlande, samt få en tydlig kännedom om de samhällskostnader som uppstår vid bland annat skadegörelse. Något som i sin tur ska leda till en ökad förståelse och respekt för andra människor och andras egendom. Analysen fokuserar på i vilken utsträckning några utvalda effekter har uppstått för ungdomarna i och utanför projektet. Det handlar om ökad självkänsla, respekt och trygghet.

Denna rapport kommer att ligga till grund för den systematiska uppgöljnings- och utvärderingssystem som Nattvandring.nu kommer att sjösätta.