Gå till innehåll

Partners

Idéer för livet uppmuntrar kompetensöverföring, hjälper organisationer att växa och bidrar till att skapa fler skalbara isatser för en ökad social hållbarhet. Vi arbetar aktivt med att i partnerskap utveckla metoder och verktyg som gör det lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet. Därför ger vi årligen fördjupat stöd till utvalda organisationer vars verksamhet vi anser har potential att kunna växa och få nationell räckvidd.  

Fördjupat stöd

Vårt fördjupade stöd innefattar följande: 

  • Nuläge och behov. Utvalda organisationer får stöd att kartlägga sitt nuläge, fastställa sina mål och göra en behovsanalys på vilka resurser som krävs för att lyckas expandera nationellt. Slutresultatet blir en för varje organisation unik verksamhets-/affärsmodell, utvecklingsstrategi och utvecklingsplan. 
  • Nationell expansion. Expansionen genomförs utifrån den framtagna utvecklingsplanen. Idéer för livet stödjer med exempelvis metodutveckling, utbildning, kontaktnät och delfinansiering. 
  • Samarbete och erfarenhetsutbyte. Programmet bygger på ett erfarenhetsutbyte och samarbete mellan både programmets deltagare och andra relevanta intressenter. Det sker både med regelbundna personliga nätverksträffar och digital interaktion. 
  • Uppföljning och effektmätning. Utvalda organisationer utbildas i Värdeskapandekedjan med utgångspunkt i SROI, social return on investment. Mätning och uppföljning görs inte bara under programmets genomförande, utan tills dess verksamheten har uppnått önskad nationell räckvidd. Deltagarnas verksamhet och effektmätning stöds även ofta med olika forskningssamarbeten.

Förutsättningar för partnerskap

För att bli antagna för fördjupat stöd till verksamhetsutveckling måste organisationerna leva upp till följande tre urvalskriterier:  

  • En lokalt testad lösning på ett samhällsproblem som hindrar barn och unga från att få ett hälsosamt och tryggt liv. 
  • Ett skalbart projekt, verksamhet eller material, som har potential att få nationell räckvidd. 
  • Ägaren av projektidén har den vilja och drivkraft som krävs för att utveckla verksamheten nationellt.