Gå till innehåll

Barnkonventionen genomsyrar allt Idéer för livet gör

Att förändra och utveckla ett samhälle är ett långsiktigt arbete som i högsta grad påverkar kommande generationer. Därför är det viktigt att även barn och unga får vara delaktiga i dagens samhällsbyggande. Idéer för livet grundades redan 1987 med målet att ge alla barn chansen att växa upp med en tro på sig själva och på livet de har framför sig. Barnkonventionen, som antogs 1989 och blev lag i Sverige 2020 med namnet Barnrättslagen, är helt i linje med Idéer för livets verksamhet och genomsyrar allt vi gör.

Hur vi använder Barnkonventionen i vår verksamhet

Idéer för livet har som krav att alla stipendiater och samarbetspartner följer Barnkonventionens fyra grundprinciper och besvarar nedanstående frågeställningar:

 • Lika värde och rättigheter (artikel 2). På vilket sätt erbjuds likvärdiga villkor, icke-diskriminering och jämställdhet?
 • Barnets bästa (artikel 3). På vilket sätt tas hänsyn till barnets egen åsikt och erfarenhet vid bedömning av vad som är barnets bästa? 
 • Barnens utveckling (artikel 6). På vilket sätt stöds barnets fysiska, moraliska, andliga, psykiska och sociala utveckling? 
 • Delaktighet och påverkan (artikel 12). Delaktighet och påverkan (artikel 12). På vilket sätt är barnen delaktiga och har möjlighet att påverka?

Artikel 12 (Delaktighet och påverkan) är extra prioriterad. Därför arbetar vi utifrån Harts delaktighetsstege. Barnkonventionen strävar efter att de tre första stegen ska vara uppfyllda. Men Idéer för livet har ännu högre ambition; projekt som vi stödjer ska minst nå upp till steg 4.

 

 

Som en del i ansökningsprocessen granskas och bedöms ansökningarna noggrant utifrån Barnkonventionens fyra grundprinciper. Även uppföljning och dokumentation av genomförda projekt innefattar mätning av projektens måluppfyllelse av Barnkonventionen. Idéer för livet erbjuder dessutom samarbetspartners vägledning i deras strävan att efterfölja Barnkonventionen genom att arrangera utbildningar och tillhandahålla expertstöd.

Barnkonventionens 54 artiklar är uppdelade i skyddande, stödjande eller påverkande rättigheter. Varje år följer vi upp hur stor andel av våra lokala projekt som lever upp till dessa tre rättigheter. År 2020 var fördelningen följande:

 

Tillsammans med partners tar vi steget fullt ut

Med utvalda partners tar vi steget fullt ut och nöjer oss inte med att enbart leva upp till Barnkonventionens krav. Idéer för livet tar initiativ till att hela organisationen och dess verksamhet inventeras för att säkerställa barn och ungas delaktighet och inflytande. Det innefattar allt från strategier och arbetsprocesser till enskilda aktiviteter. Vi har bland annat gjort detta tillsammans med Motivationslyftet, Talangakademin och Brainpool. Inventeringen resulterade i viktiga insikter som har bidragit till organisationens utveckling och fortsatta framgång.


 • Motivationslyftet.
  Motivationslyftet motiverar elever att klara skolan och stärker deras självledarskap. Metoden följer både barnkonventionen och skolans läroplan. Under 2020 var det extra fokus på elevernas välmående. System och strukturer utvecklades för att fånga upp elever som uttryckte ohälsa och behövde hjälp. Även i programutvecklingen för lågstadiet var barns delaktighet prioriterad och eleverna involverades i det praktiska utförandet av metodens komponenter.

  TalangAkademin.
  TalangAkademin hjälper unga att kunna få sitt första jobb genom validerad praktik. Verksamheten vänder sig inte bara till unga utan även vuxna långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet med Barnkonventionen har utvecklats genom att redan i kartläggningen fånga upp talangernas familjesituation. Praktiken kan på så vis anpassas så att den är förenlig med att vara vårdnadshavare och till familjens situation.

  Brainpool.
  Brainpool välkomnar alla ungas olikheter och kunskaper samt arbetar aktivt för att ta tillvara på de ungas röster. Innehållet i verksamheten styrs i huvudsak av de unga själva och de är delaktiga i både planering och genomförande. Brainpool har under 2020 utvecklat en tydligare koppling mellan Barnkonventionen och sina strategier, vilket resulterat i mer effektiva styrverktyg för hela verksamheten.