Gå till innehåll

Fysisk aktivitet är viktig för barn och ungas välbefinnande

De senaste årens forskningen visar att fysisk aktivitet inte bara ger positiva effekter på fysisk hälsa utan även på psykisk hälsa. Svenska barn och unga är i genomsnitt stillasittande nio timmar om dagen, vilket är mest i hela Norden. Dessutom är det få som kommer upp i WHO:s rekommendation på minst en timme fysisk aktivitet varje dag. Andelen överviktiga i åldern 11-15 år har de senaste 30 åren fördubblats. Depression och ångest är vanligare bland tonåringar med mycket skärmtid. Bristen på fysiskt aktivitet riskerar att få förödande konsekvenser för yngre och kommande generationers hälsa. Idéer för livet arbetar därför målmedvetet med att ge fler barn och unga chansen till mer fysisk aktivitet och på så vis bättre hälsa.

Stillasittande ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa

De senaste åren har tre sammanlänkande hälsoproblem fått mycket uppmärksamhet; minskad fysisk aktivitet, ökat stillasittande och stigande psykisk ohälsa. En rad olika forskningsstudier pekar på ett tydligt samband mellan låg fysisk aktivitet och försämrad psykisk hälsa. Exempelvis är depression och ångest vanligare bland tonåringar som stor del av sin fritid är stillasittande framför en skärm (TV, dator eller mobiltelefon). Studier har identifierat att fysisk aktivitet ökar både ungas självkänsla och kognitiva förmågor.

Samtidigt som kunskapen om fysiska aktiviteters positiva effekt på psykisk hälsa har ökat, når allt färre unga i världen upp till WHO:s rekommendation på minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Den nedåtgående trenden är paradoxalt nog störst i höginkomstländer. WHO definierar fysisk aktivitet som all rörelse som ger ökad energiförbrukningen. Tre gånger i veckan bör ungas fysiska aktiviteter vara intensiva, det vill säga höja puls, andning och kroppsvärme. Lika ofta bör aktiviteterna även vara muskel- och skelettstärkande. Forskning visar att social ojämlikhet ökar risken för barn och unga att bli inaktiva. Mångas hemmaförhållanden gör helt enkelt att de inte kan delta i fysiska fritidsaktiviteter på samma sätt som sina jämnåriga.

2019 publicerades en svensk studie i vilken GIH mätte ett stort antal 11-, 13- och 15-åringars rörelsemönster med hjälp av aktivitetsmätare. Resultatet är alarmerande; unga i dessa åldrar är inaktiva majoriteten av sin vakna tid. Stillasittandet ökar dessutom med tillagande ålder (67% av tiden för 11-åringar och 75% för 15-åringar). Studien visar att unga som upplever sin hälsa som god är mer fysiskt aktiva än de som upplever sin hälsa som dålig. Dessutom har inaktiva elever mer skolstress än de som är fysiskt aktiva. Enligt GIH:s studie sker en tredjedel av den fysisk aktiviteten under skoltid. Det visar mer hur inaktiva eleverna är totalt, än att det skulle vara ett tecken på att de får mycket fysisk aktivitet i skolan. När Skolinspektionen gjorde en granskning av 100 slumpmässigt utvalda högstadieskolor 2018, konstaterades det att en av fem elever regelbundet var frånvarande från sina lektioner i Idrott och hälsa. Det finns med andra ord fortfarande en outnyttjad potential i att använda skolan som en arena för att öka barn och ungas fysiska aktivitet.

Det har ännu inte hunnit göras någon omfattande svensk forskning på hur pandemin påverkat barn och ungas fysiska aktivitet. I Pep-rapporten 2021 anger dock en av fem som är 4-17 år att de har rört sig mindre. Studier genomförda vid Malmö universitet visar att en av tre i åldern 16-20 år har varit mindre fysiskt aktiva under coronapandemin.

Våra insatser för att göra barn och unga friskare med hjälp av mer fysisk aktivitet

Idéer för livet verkar för att barn och unga ska bli mer fysiskt aktiva genom att stödja forskning, metoder och ideella lokala barn- och ungdoms¬projekt. Syftet är inte bara att vi vill bidra till bättre hälsa bland yngre och kommande generationer, utan för att det också är ett viktigt fundament för ett fortsatt jämlikt och välmående Sverige.

Vi är även en av många samtalspartners till ”Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet”. Kommitténs syfte är att öka kunskapen om fysiska aktiviteters positiva hälsoeffekter samt att sprida goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen. Idéer för livets arbete och stöd till forskning och metoder kommer att bidra till kommitténs förslag på åtgärder som främjar mer fysisk aktivitet. Förslagen kommer att presenteras till regeringen mars 2023.

Forskning om fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Idéer för livet är delaktig i tre forskningsprojekt tillsammans med Gymnastik och idrottshögskolan (GIH). Syfte är att studera hur fysisk aktivitet påverkar elevers skolresultat och välbefinnande.


 • Hjärnhälsa i skolan I. Forskningsprojektet fullständiga namn är "Fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa bland skolungdomar", förkortat "Hjärnhälsa i skolan”. Studien undersöker förhållandet mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, samt hur skolor kan bedriva fysisk aktivitet för främjande av hälsosamma hjärnfunktioner. Forskningen görs på GIH med KK-stiftelsen som huvudfinansiär. Idéer för livet bidrar med tillgängliggörande och kunskapsspridning av studiernas resultat.

  Hjärnhälsa i skolan II. Idéer för livet är huvudfinansiärer och syftet är att utforska hur högstadieelevers välbefinnande och skolresultat påverkas av förlängda skoldagar med schemalagd extra tid för både fysisk aktivitet och läxläsning. Studien pågår i två år och ska undersöka elever från ett representativt urval. av 50-60 högstadieskolor runt om i landet.

  Uppföljning Hjärnhälsa i skolan I. Forskningsprojektet finansieras av Idéer för livet och GIH. Studien undersöker över 1100 elever i årskurs 8 fysiska aktivitet för att få veta mer om hur covid-19 pandemin påverkat ungas fysiska aktivitet och hälsa. Studiens resultat kommer att användas för att mer effektivt kunna sätta in rätt förebyggande insatser, vid rätt tillfälle mot rätt målgrupp för att förbättra barn och ungas hälsa.

Metoder som främjar barn och unga till mer fysisk aktivitet

Idéer för livet arbetar aktivt med att utveckla metoder och verktyg som gör det lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet. Idéer för livet går in med fördjupat stöd i form av kunskap, nätverk och resurser till utvalda organisationer så att deras verksamhet kan växa och få större räckvidd. Vi stödjer flera metoder som framgångsrikt främjar barn och ungas hälsa genom fysisk aktivitet. Exempel på sådana metoder är En frisk generations familjeprogram, Bara vanlig och High Five.


 • En frisk generations familjeprogram. Metoden syftar till att skapa bättre och mer jämlik hälsa genom familjeaktiviteter öppna för alla. Den riktar sig till barn i lågstadieålder och deras familjer, som bor i de områden där programmet finns. Aktiviteterna är anpassade för barn som är 4-12 år. Områdena väljs ut i samråd med kommunen. Familjerna erbjuds olika idrotts-och friluftsaktiviteter, kunskap om bra och hälsosam mat, samt föräldrastöd. Alla aktiviteter sker lokalt, är kostnadsfria och utrustning för specifika aktiviteter tillhandahålls på plats. Karolinska Institutets löpande studier visar att metoden har stor positiv effekt både på den fysiska och psykiska hälsan.

  Bara vanlig-metoden. Grundidén är löpargrupper för barn och unga med funktionsvariationer. Syftet är att bryta utanförskap genom att skapa rörelseglädje, delaktighet och gemenskap. Bara vanlig-metoden bygger på modern forskning såsom Mi och Self-determination Theory. Bara vanlig finns idag löpargrupper på sju orter och metoden har fått mycket positiva resultat, vilket gör att verksamheten växer och fortsätter etablera sig på nya orter. Målsättningen är att bli rikstäckande under 2021.

  High Five och fem steg till handlingsplan. Rädda Barnen och Idéer för livet började samarbeta redan 2014 för att ta fram material för att motverka mobbning, toppning och utsatthet inom idrotten. Metoden ”Fem steg till handlingsplan” är ett material som hjälper föreningar i värdegrundsarbetet och att utveckla en handlingsplan för föreningen där unga, föräldrar, ledare och föreningens styrelse samverkar. Metoden utvecklas ständigt och anpassas till aktuella frågor som rör barn och unga inom idrott.

Lokala projekt inriktade på hälsostärkande fysisk aktiviteter

Idéer för livet har sedan starten 1987 stöttat fler än 4000 lokala projekt. Många av dessa har varit inriktade på att med fysisk aktivitet stärka barn och ungas hälsa. Badminton för barn med övervikt och Malbas Challenge League är exempel på lokala projekt som där glädje och rörelse är viktigare än att tävla.


 • Badminton för barn med övervikt. Barn med övervikt och psykiska problem håller sig ofta hemma och har svårt att komma iväg på aktiviteter i föreningslivet. Genom att starta en Badmintongrupp för barn med övervikt vill Halmstad badmintonklubb bidra till bättre fysisk och psykisk hälsa i regionen.

  Malbas Challenge League. Många väljer att sluta idrotta innan de når tonåren och de som vill börja när de är 11-12 år har ofta svårt att komma in i föreningslivet. Malbas Challenge League vill erbjuda ett sätt att träna och tävla på barn och ungas egna villkor. På fredagar bjuder Malbas BBK i Malmö in till en aktivitet som är öppen både för unga som redan är aktiva i föreningen och de som bara vill komma och spela basket utan tvång att vara med i ordinarie verksamhet.