Gå till innehåll

Frågor & svar

Ansökan

 • Du får i ansökan ange hur stort stipendiebelopp du önskar och redovisa vad du avser använda pengarna till. Hur mycket som delas ut vid varje stipendieomgång beror på projektens kvalitet samt stiftelsens ekonomiska läge. Varje enskilt stipendiebelopp anpassas utifrån projektets art och vad det enligt ansökan avses användas till.

 • Exempel på sådant som du kan beviljas stipendium för är inköp av material, tryck av informations- och utbildningsmaterial, ungdomsledarutbildning och marknadsföring. Exempel på sådant du inte beviljas stipendium för är egna studier eller studieresor, resor utomlands, medicinsk behandling och fasta periodiska kostnader (såsom hyra och löner).

 • Du får en kopia av din ansökan till den e-postadress du angivit i ansökningen. Det är din bekräftelse att ansökan har gått fram. Ansökningarna registreras och Skandias Idéer för Livets ambassadörer läser ansökan och säkrar att den lever upp till angivna kriterier. Det är också vanligt att du kontaktas för mer information. Ambassadören lämnar sedan ett utlåtande som tillsammans med ansökan skickas till stiftelsens styrelse. Om ambassadören som granskar ansökan ser att den helt strider mot stiftelsens stadgar så meddelas det till dig och ansökan behandlas inte av styrelsen.

 • Det är styrelsen i Skandias stiftelse Idéer för Livet som beslutar vilka som ska få stipendium.

 • Styrelsen träffas 3–4 gånger per år under vilka de bestämmer vilka som skall bli stipendiater. Datum för planerade styrelsemöten presenteras här på sidan.

 • Inom en vecka efter styrelsemötet skickas besked till alla om hur det gått.

 • Styrelsen lämnar ingen motivering om varför ansökan beviljats eller avslagits och beslut kan inte överklagas.

 • Beviljade stipendier utbetalas till angivet bankkonto cirka tre veckor efter beslutande styrelsemöte. I vissa fall kan styrelsen fatta beslut om att bevilja stipendium med krav på kompletterande uppgifter, t.ex. att sökande kan visa att övrig finansiering är löst.

 • Inom ett år från att stipendium blivit beviljat skall en redovisning skickas till Idéer för livet.

  Vi har tagit fram en mall för uppföljningsrapport som med fördel kan användas.