Gå till innehåll

Frågor & svar

Ansökan

  • <p>Exempel på sådant som du kan beviljas stipendium för är inköp av material, tryck av&nbsp;informations- och utbildningsmaterial, ungdomsledarutbildning och marknadsföring.&nbsp;Exempel på sådant du inte beviljas stipendium för är egna studier eller studieresor,&nbsp;resor utomlands, medicinsk behandling och fasta periodiska kostnader (såsom hyra och&nbsp;löner).</p>
  • <p>Du får en kopia av din ansökan till den e-postadress du angivit i ansökningen. Det är din&nbsp;bekräftelse att ansökan har gått fram. Ansökningarna registreras och Skandias Idéer för&nbsp;Livets ambassadörer läser ansökan och säkrar att den lever upp till angivna kriterier.&nbsp;Det är också vanligt att du kontaktas för mer information. Ambassadören lämnar sedan&nbsp;ett utlåtande som tillsammans med ansökan skickas till stiftelsens styrelse. Om&nbsp;ambassadören som granskar ansökan ser att den helt strider mot stiftelsens stadgar så&nbsp;meddelas det till dig och ansökan behandlas inte av styrelsen.</p>
  • <p>Det är styrelsen i Skandias stiftelse Idéer för Livet som beslutar vilka som ska få&nbsp;stipendium.</p>
  • <p>Styrelsen träffas 3–4 gånger per år under vilka de bestämmer vilka som skall bli&nbsp;stipendiater. Datum för planerade styrelsemöten presenteras här på sidan.</p>
  • <p>Inom en vecka efter styrelsemötet skickas besked till alla om hur det gått.</p>
  • <p>Styrelsen lämnar ingen motivering om varför ansökan beviljats eller avslagits och beslut&nbsp;kan inte överklagas.</p>
  • <p>Beviljade stipendier utbetalas till angivet bankkonto cirka tre veckor efter beslutande&nbsp;styrelsemöte. I vissa fall kan styrelsen fatta beslut om att bevilja stipendium med krav&nbsp;på kompletterande uppgifter, t.ex. att sökande kan visa att övrig finansiering är löst.</p>
  • <p>Inom ett år från att stipendium blivit beviljat skall en redovisning skickas till<a href="mailto:ideerforlivet@skandia.se">&nbsp;Idéer för livet</a>.</p> <p>Vi har tagit fram en <a href="/link/a1d7542a4a3341dab3c468be9ac74798.aspx">mall för uppföljningsrapport</a> som med fördel kan användas.&nbsp;</p>