Gå till innehåll

Göteborgs Universitet

Göteborgs universitet genomförde under åren 2014 till 2017 forskning på metoden Star for life. Metoden utvecklades ursprungligen i Sydafrika av Star for Lifes insamlingsstiftelse för att vara en del i det HIV-preventiva arbetet.

Syftet med Star for Life i Sverige var att ge ungdomar i åldern 13–19 år verktyg för ökat självförtroende och ökad motivation för bättre hälsa och skolresultat.

2013 implementerades metoden som ett pilotprojekt på tre svenska skolor. Eftersom Star for Life var en ny metod i Sverige behövde metoden anpassas ytterligare till svenska förhållanden.

Forskningen syftade till att i första hand vetenskapligt bidra till att vidareutveckla den svenska versionen av Star for Life för att möjliggöra maximal effekt i de kommuner eller skolor som använder sig av den. Som en del av forskningsarbetet utvärderades pågående pilotprojekt i Sverige. 

Kärnfrågor, som studerades med både kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder, var:

  • Vad innebär Star for Life i Sverige och vilka metoder kan identifieras?
  • Skiljer sig ungdomar i skolor som tagit del av Star for Life från ungdomar i skolor som inte gjort det när det gäller skolfrånvaro, skolklimat, skolprestationer, klassrumsklimat, elevers inställning till skolan, mobbning, användning av tobak/alkohol/narkotika, upplevelse av egenmakt, självskattad hälsa och välbefinnande?
  • Hur förändras ungdomars upplevelser av skolan och egenmakt över tid hos elever som deltagit i programmet? Finns det några skillnader i upplevelser mellan de elever som deltagit i Star for Life och jämförelsegruppen?
  • Hur tas programmet emot av elever, lärare och skolledning?

Forskningen var inriktad på den första versionen av metoden som testades av de tre pilotskolorna.

 

Metoden Star for Life utvecklas till Motivationslyftet

Under pilotperioden genomgick programmet en omfattande revidering, anpassning samt övergripande förändring och 2017 bytte metoden namn till Motivationslyftet.

Forskningen har bidragit till vidareutveckling av metoden vilket har varit mycket värdefullt.

Resultaten från pilotstudien är inte jämförbar med den aktuella metoden som implementeras i svenska skolor idag.