Gå till innehåll

Användarvillkor

  • Begränsning av ansvar
  • Varumärken
  • Upphovsrätt
  • Länkar
  • Diskussionsgrupper
  • Immaterialrättsliga klagomål och invändningar
  • Tillämpbar lag och jurisdiktion

Användarvillkor

Denna webbplats (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Stiftelsen Skandia Idéer för livet (nedan kallad "Idéer för livet"). Mer information om stiftelsen finner du under Om Idéer för livet.

Genom att använda eller ladda ned information från Webbplatsen förbinder du dig att följa de villkor och regler som framgår av dessa villkor för användande (nedan kallade "Villkoren"). Vissa individuella sidor/dokument på Webbplatsen kan vara belagda med ytterligare eller alternativa villkor och regler. För produkter och tjänster som tillhandhålls på Webbplasten finns därutöver separata villkor och regler. Om du inte vill förbinda dig till dessa Villkor eller andra villkor eller regler som gäller Webbplatsen, får du inte använda Webbplatsen och inte heller ladda ner någon information från Webbplatsen. 

Idéer för livet förbehåller sig rätten att vid var tidpunkt och efter eget gottfinnande göra uppdateringar av och ändringar i dessa Villkor. Vänligen uppmärksamma detta genom att regelbundet läsa igenom Villkoren. 

Idéer för livet förbehåller sig vidare att vid var tidpunkt och efter eget gottfinnande uppdatera Webbplatsen eller avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den. 

Kunder utanför Sverige

Webbplatsen vänder sig endast till personer som inte är förbjudna enligt gällande lagstiftning i de länder, vari de är medborgare eller bosatta, från att ha tillgång till en sådan webbplats. Detta gäller särskilt för personer som befinner sig i USA, Australien, Kanada eller Japan. Om du inte är tillåten att ta del av materialet på Webbplats eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara tillåten att ta del av materialet på Webbplatsen, vänligen lämna Webbplatsen.

Produkter och tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer i alla jurisdiktioner. Idéer för livet förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster till en person, om Idéer för livet anser (utan att behöva bevisa det) att sådant tillhandahållande kan strida mot lagstiftning eller andra regler i en sådan persons hemland eller i något annat land.

Begränsning av ansvar

All information som tillhandahålls på Webbplatsen är avsedd endast som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig eller innehåller tekniska brister. Användandet av informationen på Webbplatsen sker således på egen risk. Idéer för livet ansvarar inte i något fall för skador i någon form som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, informationen på Webbplatsen eller användandet eller bristande förmåga att använda Webbplatsen. 

Detta innebär bl.a. att Idéer för livet inte ansvarar för att Webbplatsen eller information, mjukvara eller annat material som kan laddas ner från Webbplatsen är ostörda, felfria eller fria från virus eller andra skadeverkande komponenter. Användare av Webbplatsen rekommenderas därför att använda lämpliga anti-virusprogram och annan säkerhetsmjukvara. 

Informationen på Webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen skall heller inte användas vid professionell rådgivning eftersom det finns en risk att innehållet inte är uttömmande, korrekt eller uppdaterat. Det ankommer på användaren av Webbplatsen att själv värdera lämpligheten och användbarheten av de tjänster som beskrivs eller tillhandahålls på Webbplatsen, samt den information som förmedlas på Webbplatsen. Användare av Webbplatsen bör alltid konsultera rådgivare vad gäller just deras personliga förhållanden. 

Varumärken

Alla rättigheter till varumärken och kännetecken på Webbplatsen tillhör Idéer för livet, dess licensgivare eller andra samarbetsparter. 

Varumärken och kännetecken tillhörande Idéer för livet får inte användas utan Idéer för livets skriftliga tillåtelse. Detta gäller även användning av varumärken eller kännetecken tillhörande Idéer för livet i reklam och annonsering. Det är inte heller tillåtet att använda Idéer för livets varumärken, kännetecken eller firma så att en falsk träff erhålls i en sökmotor, till exempel i så kallade meta-taggar eller annan dold text. 

Upphovsrätt

Allt innehåll på Webbplatsen såsom text, grafik, märken, funktionsikoner, bilder, ljudklipp och mjukvara innehas av Idéer för livet med äganderätt eller har licensierats för användande av Idéer för livet och skyddas av upphovsrättslagen eller motsvarande internationell lagstiftning. Det innebär bl.a. att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd. 

Materialet på Webbplatsen får endast användas för privat bruk. För all annan användning av material på Webbplatsen, såsom kopiering, mångfaldigande, försäljning, överlåtelse eller affärsmässigt utnyttjande, krävs upphovsmannens tillstånd. 

Länkar

Vissa länkar på Webbplatsen kan leda till webbplatser som tillhandahålls av individer eller organisationer över vilka Idéer för livet inte har någon kontroll. Idéer för livet ansvarar inte i något fall för länkar från Webbplatsen till externa webbplatser eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. En länk från Webbplatsen till en annan webbplats (eller en länk från en annan webbplats till Webbplatsen) innebär således ingen hänvisning till, garanti, reklam eller erbjudande för den webbplatsen och inte heller något godkännande av densamma.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till Webbplatsen. Det är dock inte tillåtet att göra integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material, utan Idéer för livets tillstånd. 

Diskussionsgrupper

Webbplatsen kan vid vissa tillfällen innehålla länkade diskussionsgrupper, s.k. bulletin boards eller chat rooms. Deltagare i sådana diskussionsgrupper på Webbplatsen får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller annars har rätt att publicera och sprida. En deltagare som lägger in material förutsätts, i och med att materialet läggs in, bevilja Idéer för livet en icke-exklusiv, evig och kostnadsfri licens att använda, lagra, sprida och publicera materialet, elektroniskt eller på annat sätt. Den som anslår eller lägger in material på Webbplatsen förutsätt vidare avsäga sig eventuella "ideella rättigheter" (droit moral) eller andra rättigheter som kan tillkomma den personen enligt lag inom andra jurisdiktioner.

Den som överför material till eller anslår något i något härtill knutet diskussionsforum garanterar att informationen däri är korrekt, att den inte strider mot rättsliga intressen hos andra, att den inte strider mot vad som stadgas i lag eller att den på annat sätt skulle vara hotfull, nedsättande, kränkande eller på annat sätt stötande. Idéer för livet åtar sig således inget ansvar för följderna av informationsöverföringar eller -anslåenden till eller via Webbplatsen. 

Genom att överföra eller anslå material på Webbplatsen medger du att 

- du inte kan rikta anspråk mot Idéer för livet för eventuella påstådda eller verkliga intrång eller missbruk av rättigheter i materialet eller din kommunikation med Idéer för livet,

- du är införstådd med att du inte kommer att tilldelas någon kompensation med anledning av att du överför eller anslår material på Webbplatsen,

- inget förtroendemannaskap, konfidentiellt förhållande eller kontraktsliknande förhållande har uppstått mellan dig och Idéer för livet, med anledning av att du anslår material på Webbplatsen, och att ingen som helst förpliktelse skall medfölja sådant material.

Idéer för livet har ingen skyldighet att övervaka det som överförs till eller anslås på Webbplatsen. Idéer för livet förbehåller sig dock rätten att övervaka desamma. Idéer för livet förbehåller sig även rätten att vid var tidpunkt och efter eget gottfinnande ta bort innehåll på Webbplatsen samt att avsluta rätten för besökare att anslå material på diskussionsforum eller att använda annan tjänst som Idéer för livet tillhandahåller. 

Immaterialrättsliga klagomål och invändningar

Idéer för livet respekterar andra parters immaterialrättigheter och ber användare och besökare av Webbplatsen att göra detsamma. Idéer för livet får vid var tidpunkt och efter eget gottfinnande begränsa tillträdet till Webbplatsen för besökare eller användare om det kan konstateras att denne har överträtt annan tillkommande immateriell rättighet. Om du misstänker att ditt material har kopierats och att detta finns tillgängligt på Webbplatsen på ett sätt som tydligt medför en överträdelse mot immateriella rättigheter, vänligen kontakta Idéer för livet genom brev eller e-post på följande adresser: 

Stiftelsen Skandia Idéer för livet
SE-106 55 Stockholm
info@ideerforlivet.se

Tillämpbar lag och jurisdiktion

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på Webbplatsen och på avtal träffade genom Webbplatsen. Alla tvister hänförliga härtill skall slutligen avgöras av svensk domstol.