Om Idéer för livet

Idéer för livet är en stiftelse som Skandia grundade för 36 år sedan och som arbetar för framtiden. Vi vill bidra till ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga.

 

Vi stödjer förebyggande projekt runt om i hela Sverige, arbetar aktivt med att utveckla metoder och verktyg som gör skillnad och identifierar förebyggande insatser genom forskning.

Verksamhet och roll i samhället

Våra verksamhetsområden

Fokus är barn och unga och vi arbetar förebyggande inom områdena Projekt, Metoder och Forskning. Tillsammans skapar områdena ett cirkulärt kretslopp som gör det möjligt att hela tiden förfina insatsernas kvalitet och effektivitet.

 

Vår roll i samhället

Med en god dialog mellan olika samhällsaktörer är det möjligt att tidigare förutse samhällsutmaningar och ta fram fler och effektivare förebyggande lösningar. Vi fångar upp förändringar i samhället och omvärlden och låter det styra verksamhetens inriktning.

 

Projekt

Sedan 1987 har vi stöttat över 4500  projekt riktade mot barn och unga runt om i hela Sverige.  Lokala projekt som har potential att växa fångas upp och stöds med förfinade metoder och empirisk forskning, så att de kan implementeras med större räckvidd.

 

 

 

Metoder

Vi arbetar aktivt med att i partnerskap utveckla metoder och verktyg som gör det lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet.  Metoder och verktyg som gör skillnad och som är användbara  för många. Det kan vara enskilda projektägare eller andra samhällsaktörer från exempelvis näringslivet,  den civila eller  offentliga sektorn.

 

Forskning

Vi har forskningssamarbeten med flera ledande institut och universitet för att identifiera förebyggande insatser som har effekt. Det kan i sin tur leda till utveckling av nya metodverktyg användbara för framtida projekt.

 

 

 

Vår organisation

Styrelse

Stiftelsen är oberoende och styrelsens ledamöter representerar stor kunskap inom områden hälsa och trygghet. Styrelsen samlas fyra gånger om året för att ta beslut om vilka lokala projekt, forskningsinitiativ och metodutvecklingar som ska beviljas stöd.

 

Kansli

Utöver styrelsen har Idéer för livet ett kansli som är finansierat av Skandia. Kansliets medarbetare är erfarna inom social hållbarhet och arbetar med att i nära dialog med projektägare och olika samhällsaktörer hantera ansökningar, utveckla pågående projekt och säkerställa att allt som görs dokumenteras och utvärderas.

Våra principer

Vilka vi väljer att stödja och samarbeta med styrs av våra åtta grundläggande principer

  • Barnkonventionen som grund
  • Digital trygghet
  • Lokal trygghet
  • God psykisk hälsa
  • Fysisk aktivitet för alla
  • En bra skolgång
  • En meningsfull fritid
  • Välmåendemodellen som verktyg

Hur det började

Vår historia - kravaller

Skandias stiftelse Idéer för livet bildades som en reaktion av det ökade våldet i samhället, särskilt bland unga.

Vår historia - kravaller

Skandias egna ambassadörer

Redan 1996 fick Skandias medarbetare möjlighet att engagera sig som ambassadörer för Idéer för livet. Skandia blev ett av de första bolagen i Sverige som lät sina medarbetare engagera sig socialt på arbetstid. Medarbetarna fick namnet Idéer för livet-ambassadörer. Ambassadörerna har fortfarande en viktig roll i stiftelsens arbete och många medarbetare väljer att engagera sig även på sin fritid.

 

En ambassadör för Idéer för livet hjälper stiftelsens styrelse att läsa igenom stipendieansökningar för att säkerställa att de lever upp till Idéer för livets kriterier. Dessutom får Skandias ambassadörer jobba på arbetstid med vissa av Idéer för livets långsiktiga samarbetspartners.