Beräkningsverktyg för evidensbaserade insatser -Uppsala universitet

Den evidensbaserade delen av beräkningsverktyget omfattar program inriktade på stödinsatser för barn och unga. Det kan handla om insatser för till exempel socialt emotionellt lärande, skolprogram, program för hantering av ångest och depression, föräldrastödsprogram och metoder för suicidprevention.

Sociala investeringar

Planerar du att göra en social investering i barn och ungas psykiska välmående är det, utöver hälsoaspekten, även relevant för beslutsfattare att veta om kostnaden för insatsen väger upp emot de möjliga kostnadsbesparingarna.

 

En social investering är:

  • en insats som i förhållande till ordinarie arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt.
  • ett begrepp som betonar det långsiktiga perspektivet liksom ett medvetet risktagande; att man på ett strukturerat sätt satsar resurser för att uppnå ett visst resultat, utan att på förhand säkert veta att detta kommer att åstadkommas.

 

De antagna sambandet mellan insats och förbättrade resultat ska dock underbyggas av beprövad erfarenhet och evidens.

Om verktyget

Beräkningsverktyget som CHAP tagit fram i samarbete med Idéer för livet, utgörs av en plattform för evidensbaserat arbete, och möjligheter att kunna beräkna värdet av detta, med ett fokus på tidiga insatser för barn och ungas psykiska välmående.I verktyget erbjuds en möjlighet att:

 

  1. Få information om vilka insatser som det finns evidens för inom området,
  2. Se potentiella kostnader för den verksamhet som kan tänkas implementera insatsen, samt
  3. Beräkna kostnader och potentiella kostnadsbesparingar utifrån den målgrupp man arbetar med.

 

Insatserna i verktyget är uppdelade i två nivåer, universella insatser som erbjuds till alla barn och indikerade insatser som riktas till barn och unga som redan upplever ett problem. Insatserna är evidensbaserade och bygger på forskningsstudier från Sverige och internationellt. Verktyget ger dig möjlighet att sortera insatser utifrån behov som till exempel; förebygga ett specifikt problem, erbjuda en insats på en viss nivå, implementera för en riktad åldersgrupp eller få kunskap om vilka insatser som finns.

För varje insats ges information om kostnadsbesparingsanalysen: hur effektiv och kostsam en insats är utifrån hur många som får insatsen, vilka besparingar man kan göra genom att investera idag, samt vilken avkastning investeringen ger på kort-, medel -och lång sikt. Detta sker stegvis i ett antal analytiska steg.

 

I en tekniska rapport förklaras beräkningsverktyget som forskargruppen CHAP på Uppsala Universitet i samarbete med Idéer för livet har tagit fram.

 

Digital utbildning ger tillgång till beräkningsverktyget

För att få tillgång till hela beräkningsverktyget har Idéer för livet tillsammans med forskarna vid Uppsala universitet med stöd av representanter i Idéer för livets vetenskapliga råd beslutat om att en digital utbildning ska ligga till grund för detta.

 

Den digitala utbildningen består av fem lektioner. Vi rekommenderar att du ser filmerna i den ordning som de presenteras nedan. Efter avslutad utbildning får du tillgång till inloggningsuppgifter och verktyget.