Gå till innehåll

Effektmätning

I ett samhälle med knappa resurser prioriteras de sociala insatser som ger störst värde. Vi jobbar därför aktivt med att ta fram effektiva och relevanta metoder för att mäta förebyggande insatsers effekt. Den kunskapen använder vi för att både öka effekten av de projekt vi stödjer och öka kännedomen bland samhällets beslutsfattare om värdet av att investera i förebyggande insatser riktade mot barn och unga.

En central del I Idéer för livets verksamhet

Idéer för livet arbetar aktivt med att ta fram effektiva och relevanta metoder för att mäta förebyggande insatsers effekt. Den kunskapen använder vi för att både öka effekten av de projekt vi stödjer och öka kännedomen bland samhällets beslutsfattare om värdet av att investera i förebyggande insatser riktade mot barn och unga.

Värdet av att mäta

Alla projekt vi stödjer utvärderas. Nästan alla följer dessutom upp vilka effekter som skapas i aktiviteterna och därmed i verksamheterna. Effekterna fångas upp via enkäter eller via observationsverktyg. För projektägare ger effektmätning följande fördelar: 

 

Effektmätning.png

Läs mer om effektmätning här> 

Konkreta verktyg och utbildningar

Idéer för livet samarbetar med en rad universitet och experter för att ta fram metoder och verktyg. Effektmätning har en central roll i vår verksamhet. Vi vet att genom att mäta får vi veta om våra insatser har effekt. På så sätt kan vi sätta in rätt insats till rätt individ i rätt tid.

 • Idéer för livet-modellen
 • Värdeskapandekedjan
 • Observationsguiden

 • Idéer för livet-modellen
  Idéer för livet utvecklar verktyg för att mäta och beräkna sociala effekter och ekonomiskt värde. Beräkningsverktygen har stiftelsen utvecklat tillsammans med forskare vid Uppsala och Umeå universitet och kan användas av kommuner, ideella organisationer och företag.

  Värdeskapandekedjan
  Verktyget för effektmätning har Idéer för livet utvecklat tillsammans med Serus. Verktyget utgår från Social Return On Investment (SROI), ett internationellt etablerat koncept för att planera, mäta, följa upp och utvärdera vilket värdeskapande som insatser och verksamheter bidrar med – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

  Enkätverktyget
  Att mäta är att veta - är en handbok i konsten att utforma en utvärderingsenkät till sitt projekt. Mätning ger värdefull information om vad projektet har åstadkommit, vilket är bra att veta för att kunna vidareutveckla och förfina arbetet. Alla stipendiater får handboken och digitala mallar för att kunna designa sin egna anpassade enkätutvärdering.

  Observationsverktyget
  Observationsverktyget är ett effektmätningsverktyg som utgår ifrån observationer av beteendeförändringar hos de människor som insatsen framför allt vill skapa nytta för.

  Observationsverktyget är en handbok som guidar dig att mäta effekter genom att observera målgruppens beteende. Den ger möjlighet att fånga förändringar som individerna själva inte ser, eller förändringar hos individerna som de inte har förmågan att tydligt redogöra för själva.

  Utbildningar i samarbete med Serus
  Idéer för livet erbjuder olika utbildningar till olika målgrupper. Vi samarbetar med Serus i alla våra utbildningar och tar gemensamt fram nya verktyg.

All mätning utgår ifrån Värdeskapandekedjan

Idéer för livets effektmätning utgår ifrån Värdeskapandekedjan, ett verktyg som går att använda för både prognoser och utvärderingar. 

Värdeskapandekedjan

Mätmetoder för våra verksamhetsområden

Idéer för livet uppmuntrar till effektmätning inom våra tre verksamhetsområden på följande sätt: 

 • Lokala projekt. Alla stipendiater får hand-boken ”Att mäta är att veta” och digitala mallar för att kunna designa sina egna enkätutvärderingar. 

 • Alla projekt vi stödjer utvärderas. Nästan alla följer dessutom upp vilka effekter som skapas i aktiviteterna och därmed i verksamheterna. Effekterna fångas upp via enkäter eller via observationsverktyg. 

  Alla stipendiater får därför handboken ”Att mäta är att veta” och digitala mallar för att kunna designa sina egna enkätutvärderingar.

                                 

   

   

 • Metoder, utvalda partners. Organisationer som Idéer för livet samarbetar med får genomgå en utbildning i Värdeskapandekedjan.

 • Idéer för livet arbetar ständigt med att utveckla och förfina metoder och verktyg som gör det lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet. Därför ger vi årligen fördjupat stöd till utvalda organisationer vars verksamhet vi anser har potential att kunna växa och få nationell räckvidd.  

  De utvalda organisationerna erbjuds en fördjupningsutbildning i Värdeskapandekedjan med utgångspunkt i SROI. Fördjupningsutbildningen genomförs under totalt fyra heldagar fördelade över cirka åtta månader. Mellan gångerna ska respektive organisation genomföra ett arbete i sin verksamhet, som sedan ligger till grund för den kommande utbildningsdagen. De deltagare som slutför utbildningen och når det övergripande målet erhåller ett utbildningsintyg.

   

   

 • Forskning. Mätning och analys är centralt vid all vetenskaplig forskning. Idéer för livet-modellen  är därför grunden i våra forskningssamarbeten.

 • Mätning och analys är centralt vid all vetenskaplig forskning. Idéer för livet-modellen är grunden i våra forskningssamarbeten och utvecklar beräkningsverktyg för sociala insatser som syftar till att förbättra livet för barn och unga.

  Värdeskapandekedjan ingår som en del i Idéer för livet-modellen som ett planerings- uppföljnings- och utvärderingsverktyg oavsett vilken beräkningskalkyl som används.

  Det evidensbaserade beslutsstödet utvecklat i samarbete med Uppsala universitet

  • Evidensbaserade program där det finns manualer för genomförandet, men där det saknas för uppföljning utgör Värdeskapandekedjan som uppföljnings- och utvärderingsverktyg.

  Den generiska modellen, Kamso, utvecklad i samarbete med Umeå universitet

  • Större valmöjligheter bland insatser kopplat mot utvalda målgrupper. För den som använder detta kalkylverktyg fungerar Värdeskapandekedjan som planerings-, uppföljnings- och utvärderingsverktyg. Då dessa insatser kan sakna evidens blir det särskilt viktigt att sätta upp en uppföljningsdesign för att nå kalkylerade mål.

                                   .