Gå till innehåll

Hur du kan mäta effekten av insatser för bättre psykisk hälsa

– en guide med möjliga mätinstrument för att mäta insatsers effekt  

 

Den psykiska hälsan bland barn och unga i Sverige har de senaste åren försämrats. Idéer för livet jobbar för att vända den trenden genom att stödja sociala insatser inriktade på att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. För att dessa insatser ska bli framgångsrika är det viktigt att kunna mäta och utvärdera deras effekt. Vi har därför gjort en inventering av vilka mätinstrument som kan vara lämpliga att använda för att mäta 12 effekter relaterade till psykisk hälsa.

Tips vid användande av guidens mätinstrument

Klicka vidare vid respektive effekt här nedan för att läsa om exempel på mätinstrument inom just detta effektområde.

Depression


 • Hospital Anxiety and Depression scale (HAD)

  Mätinstrumentet innefattar totalt 14 frågor, varav hälften rör ångest respektive depression. Instrumentet kan användas för att mäta påverkan på både ångest och depression, eller endast en av dessa symptom.

  Läs mer om mätinstrumentet   här.  
  Ta del av mätinstrumentets 14 frågor   här. 

   

  Children’s depression inventory, short version (CDI-S)

  Ett mätinstrument med totalt 10 frågor kopplade till depression och kognitiva, affektiva och beteendemässiga tecken på det. Det vänder sig till barn i åldern 6–17 år, men finns även både som en föräldra- och lärarversion. Samtliga versioner finns även som uppdaterade varianter av mätinstrumentet. Uppdaterade varianter heter CDI 2 varav barnversionen benämns CDI 2-S).

  Läs mer om mätinstrumentet  här.  
  Ta del av mätinstrumentets 10 frågor här. 

   

  Symptoms checklist (SCL-CD6, SCL-D13)

  Två mätinstrument som mäter depression utifrån frågor från originalinstrumentet SCL-90. SCL-D13 innefattar samtliga frågor om depression i originalinstrumentet, medan SCL-CD6 innefattar sex av dessa frågor. Instrumentet är för barn från 13 år samt vuxna.

  Läs mer om mätinstrumentet   här.    
  Ta del av mätinstrumentet SCL-90:s alla frågor på sida 69   här.

   

Framtidstro


 • Cantril Self-Anchoring Striving Scale

  Det ursprungliga instrumentet bygger på en enskild fråga om upplevd livstillfredställelse just nu och besvaras på en elvagradig skala (0–10). Men genom att ställa samma fråga med fokus på en viss tidpunkt i framtiden, är det möjligt att i stället mäta framtidstro.

  Läs mer på om mätinstrumentet   här. 
  Ta del av mätinstrumentets fråga på sida 42 här.

   

Känsla av sammanhang


 • Känsla av sammanhang (KASAM)

  Mätinstrumentet består av 29 frågor om känsla av sammanhang. Det finns även i en kortversion med 13 av originalfrågorna. Instrumentet är anpassat för att användas på individer som är 13 år och äldre.

  Läs mer om mätinstrumentet här. 
  Ta del av mätinstrumentets frågor i denna   bok. 

   

  BarnKASAM

  Mätinstrumentet innefattar 19 frågor kopplade till känsla av sammanhang. Dessa besvaras med hjälp av en fyrgradig skala. Instrumentet används för barn i åldrarna 10–12 år.

  Läs mer på om mätinstrumentet här.
  Ta del av mätinstrumentets 19 frågor i bilaga 2 på sida 59 här. 

   

   

   

Livskvalitet


 • The European quality of life – 5 dimensions, youth version (EQ-5D-Y)

  Instrumentet innefattar fem frågor om rörlighet, egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta/obehag och ångest/depression. Dessa besvaras med en tregradig skala. Instrumentet är för barn från 8 år och uppåt.

  Läs mer om mätinstrumentet   här. 
  Ta del av mätinstrumentets fem frågor   här.   

   

  Short form health survey (SF-36)

  Instrumentet innehåller totalt 36 frågor fördelade över åtta olika områden; fysisk funktion, fysisk rollfunktion, smärta, allmän hälsa, vitalitet, mental hälsa, social funktion och emotionell funktion. Instrumentet kan användas på individer som är 13 år och äldre.

  Läs mer om mätinstrumentet här. 
  Ta del av mätinstrumentets alla frågor här. 

   

  Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)

  Instrumentet består av 23 frågor fördelade på följande fyra områden: fysiska funktioner, känslomässiga funktioner, sociala funktioner, samt om skolan. Instrumentet finns anpassat för olika åldersgrupper (2–4 år, 5–7 år, 8–12 år, 13–18 år samt föräldrar för skattning av sitt barn). 

  Läs mer om mätinstrumentet här.
  Ta del av mätinstrumentets alla 23 frågor för åldergruppen 8–12 år i bilaga 1   här. 

   

  KIDSCREEN

  Instrumentet mäter självskattad hälsorelaterad livskvalitet inom de tio områdena fysisk aktivitet och hälsa, känslor, allmän sinnesstämning, självkänsla, fritid, familj och livet hemma, pengar, kompisar, skola och lärande. Instrumentet finns i tre versioner med 52, 27 respektive 10 frågor och är för barn från 8 år och uppåt.

  Läs mer om mätinstrumentet här 
  Ladda ner och ta del av mätinstrumentets tre versioner och dess frågor   här.  
  Frågorna finns även på svenska, men då krävs ett medlemskap.

   

Livstillfredsställelse


 • Cantril Self-Anchoring Striving Scale

  Mätinstrumentet bygger på en enskild fråga om upplevd livstillfredställelse just nu och besvaras på en elvagradig skala (0–10).

  Läs mer om mätinstrumentet här.  
  Ta del av mätinstrumentets fråga på sida 42   här. 

   

  Dieners Satisfaction with Life Scale (SWLS)

  Instrumentet innehåller fem frågor kopplade till livstillfredställelse och besvaras på en sjugradig skala. 

  Läs mer om mätinstrumentet här. 
  Ta del av mätinstrumentets fem frågor   här.

   

   

   

Psykosomatisk hälsa


 • The Psychosomatic problems (PSP) scale

  Mätinstrumentet innefattar åtta frågor som rör olika aspekter av psykosomatisk hälsa. Dessa besvaras på en femgradig skala.

  Läs mer om mätinstrumentet här. 
  Ta del av mätinstrumentets åtta frågor på sida 673 här  under rubriken ”Instrument”.

   

   

Självförmåga


 • Self-efficacy Questionaire for children

  Mätinstrumentet innefattar 24 frågor fördelade över tre olika typer av självförmåga: social, akademisk och emotionell. 

  Läs mer om mätinstrumentet här.  
  Ta del av mätinstrumentets 24 frågor    här. 

   

   

Självförtroende


 • General Self-Efficacy Scale (GSES)

  Mätinstrumentet innehåller 10 frågor kring olika aspekter av självförtroende.

  Läs mer om mätinstrumentet   här. 
  Ta del av mätinstrumentets 10 frågor   här. 

   

   

Självkänsla


 • Rosenberg self-esteem scale (RSES)

  Instrumentet mäter individens självkänsla och innefattar totalt 10 frågor som besvaras på en fyrgradig skala.

  Läs mer om mätinstrumentet här. 
  Ta del av mätinstrumentets 10 frågor    här.

   

  Physical self-perception profile questionnaire (Self-esteem)

  Mätinstrumentet innehåller 36 frågor relaterade till fysisk självkänsla som besvaras på en fyrgradig skala.  En barn- och ungdomsversion av instrumentet vars förkortade namn är CY-PSPP.

  Läs mer om mätinstrumentet på sida 12    här.
  Ta del av mätinstrumentets 36 frågor i bilaga 32ff    här.  

   

Stress


 • Single item stress question (SISQ)

  Mätinstrumentet innehåller en enskild fråga för självskattad stress som besvaras på femgradig skala. Instrumentet är anpassat för att användas på individer från 18 år och uppåt.

  Läs mer om mätinstrumentet   här. 
  Ta del av mätinstrumentets fråga här.  

   

  Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS)

  Det här instrumentet mäter utmattningssyndrom. Det genom att ställa följande nio frågor kopplade till konsekvenser av/symtom på långvarig stress: koncentrationsförmåga, minne, kroppslig uttröttbarhet, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, upplevelse av krav, samt irritation och ilska. 

  Läs mer om mätinstrumentet   här.  
  Ta del av mätinstrumentets nio frågor här. 

   

Välbefinnande


 • Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being (SWEMWBS)

  Instrumentet innefattar sju frågor som fokuserar på individens upplevelse av sin egen situation under de senaste två veckorna. Frågorna besvaras på en femgradig skala. Instrumentet är utformat för barn från 13 år och uppåt.

  Läs mer om mätinstrumentet (sida 25) och dess frågor (sida 109)    här. 

   

  Mental Health Continuum – Short form (MHC-SF)

  Instrumentet innehåller totalt 14 frågor som besvaras på en sexgradig skala. Tre frågor rör emotionellt välbefinnande, sex frågor rör psykologiska välbefinnandet och fem frågor fokuserar på det sociala välbefinnandet.  Instrumentet är utformat för barn från 12 år och uppåt.

  Läs mer om mätinstrumentet och dess frågor   här. 

   

  WHO välbefinnandeindex (WHO5)

  Instrumentet innehåller fem frågor som rör olika aspekter av välbefinnande. Frågorna besvaras på en sexgradig skala.

  Läs mer om mätinstrumentet   här. 

  Ta del av mätinstrumentets fem frågor   här. 

   

  Outcome Rating Scale (ORS)

  Mätinstrumentet används vid terapeutisk behandling av individer som är 13 år och uppåt. Instrumentet består av fyra visuella skalor för självskattning av det egna måendet inom de fyra områdena: Individuellt, nära relationer, socialt och allmänt.

  Läs mer om mätinstrumentet   här. 

  Ta del av mätinstrumentets alla frågor   här. 

   

Ångest


 • Hospital Anxiety and Depression scale (HAD)

  Mätinstrument innefattar totalt 14 frågor, varav sju frågor vardera är inriktade på ångest respektive depression. Instrumentet kan därför användas med fokus på båda dessa aspekter, eller så väljer man att enbart mäta/ställa frågor som endast rör ett av dessa områden.

  Läs mer om mätinstrumentet   här.  
  Ta del av mätinstrumentets 14 frågor   här. 

   

  Spence Children's Anxiety Scale (SCAS)

  Mätinstrument innefattande 45 frågor inom följande områden: social fobi, rädsla för fysisk skada (specifik fobi), generaliserat ångestsyndrom, panik/agorafobi, tvångssyndrom samt separationsångest. Det finns även en föräldraversion av instrumentet (SCAS-P)

  Läs mer om mätinstrumentet   här.  
  Ta del av mätinstrumentets 14 frågor   här.

   

  Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C)

  Mätinstrument som är baserat på 14 frågor som mäter ångestproblematik/överdriven okontrollerad oro. Instrumentet är utformat för barn och unga 7–17 år.

  Läs mer om mätinstrumentet   här.  
  Ta del av mätinstrumentets 14 frågor   här.