Fokus på barn och unga

Att förändra och utveckla ett samhället är ett långsiktigt arbete som berör både nuvarande och kommande generationer. Idéer för livet satsar på förebyggande insatser riktade mot barn och unga eftersom de är samhällets framtid. Det är därför inte mer än rätt att vi även ger dem möjlighet att vara delaktiga och påverka dagens samhällsbyggande. Idéer för livets verksamhet utgår ifrån både Barnkonventionen och FN:s globala hållbarhetsmål 2030.

Globala hållbarhetsmål 2030

Idéer för livet bidrar aktivt till att nå flera av FN:s 17 hållbarhetsmål år 2030. Vi agerar som en positiv kraft och katalysator tillsammans med civilsamhället, off entliga sektorn, näringslivet och akademin med fokus på följande globala hållbarhetsmål:

Förhindra barnfattigdom, minska andelen familjer som lever i fattigdom. Förebygga social exkludering och arbeta för att stärka skyddet för barn och unga som är utsatta.

Skapa förebyggande insatser som främjar psykisk hälsa och välbefinnande. Sprida kunskap om och förebygga drogmissbruk, narkotika och riksbruk av alkohol. Stärka vårdnadshavare och föräldraskapet  med program, information och utbildning.

Öka elevers möjlighet att genomföra grundskole och gymnasieutbildning. Bidra till att fler unga får färdigheter och yrkeskunnande som ger sysselsättning och ekonomisk trygghet. Skapa förutsättningar för bra och trygga utbildnings- och lärandemiljöer för alla.

Motverka all diskriminering av kvinnor och flickor samt alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet. Ge kvinnor och flickor möjlighet till fullt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla nivåer och kontexter.

Alla barn och unga – oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnecitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning – ska vara inkluderade i det svenska samhället.

Verka för en inkluderande och hållbar urbanisering med ett tydligt barnperspektiv integrerat i all stadsplanering. Bidra till att familjer, kvinnor och barn har tillgång till säkra och inkluderande grönområden och offentliga platser.

Skydda barn från utnyttjande, övergrepp och alla andra former av våld eller tortyr.

Bidra till att stärka partnerskapet mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och akademi genom kunskapsspridning, utbildning och erfarenheter för social hållbar utveckling.

Barnkonventionen

Barnkonventionen definierar barns rättigheter. Konventionens artiklar är uppdelade i skyddande, stödjande eller påverkande rättigheter. Från och med januari 2020 blir barnkonventionens innehåll lag i Sverige med namnet Barnrättslagen. Idéer för livet utgår ifrån barnkonventionen i sitt arbete och har som krav att alla samarbetsprojekt måste harmonisera med Barnkonventionens fyra grundprinciper:

 

Lika värde och rättigheter (artikel 2)

Barnets bästa (artikel 3)

Barnens utveckling (artikel 6)

Delaktighet och påverkan (artikel 12).

Barns delaktighet och påverkan

För att säkerställa barnkonventionens grundprincip om delaktighet och påverkan utgår Idéer för livet från nedanstående delaktighetstrappa. Barnkonventionen anser att minst de tre första stegen ska vara uppfyllda. Idéer för livet har som ambition att de projekt vi stödjer minst ska leva upp till trappsteg 4.