Mäta och värdera sociala och ekonomiska effekter

Förväntningarna och kraven ökar på att organisationer ska säkerställa en verksamhet som bidrar till ett hållbart värdeskapande. Detta gäller alla; näringslivet, kommuner, regioner, ideella organisationer och sociala entreprenörer. Att mäta, följa upp och utvärdera verksamheten utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna är en central utgångspunkt i det. Det finns också bra mätverktyg att använda för detta, men i nuläget är kunskapen om, och spridning av, dessa för begränsad. Det vill Idéer för livet ändra på!

Idéer för livet har sedan starten för 36 år sedan arbetat aktivt med att ta fram effektiva och relevanta metoder som bidrar till resurseffektivitet genom rätt insats till rätt individ i rätt tid. För oss är det särskilt viktigt då det i ett samhälle med knappa resurser är viktigt att prioritera de sociala insatser som ger störst värde. Våra mångåriga forskningssamarbeten har gett upphov till ny kunskap om sociala investeringar i Sverige, bland annat sociala och hälsoekonomiska beräkningsmodeller som hjälper kommuner, regioner, företag och organisationer att beräkna värdet av sociala insatser och investeringar. Kunskapen från detta använder vi för att både visa på och öka effekten av de projekt vi stödjer, samt att öka kännedomen bland samhällets beslutsfattare om värdet av att investera i social hållbarhet.

 

Nu delar vi den kunskap vi har om hur effekter och värden kan mätas genom att i samarbete med Örebro universitet erbjuda en omfattande utbildning som ger praktisk kunskap om konkreta verktyg för att mäta effekter och värdeskapande – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

 

Utbildningen tar sin utgångspunkt i Idéer för livet-modellen, en form av forskningsbaserad kunskapsbank som bland annat sammanfattar erfarenheterna och effekterna av förebyggande insatser i praktiken. För att ta fram denna kunskapsbank samarbetar Idéer för livet med Uppsala och Umeå universitet samt företaget Serus. Läs mer här

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som vill få gedigen forskningsbaserad kunskap om hur effekter och värden kan mätas – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Utbildningen innefattar totalt åtta gemensamma utbildningsdagar med eget arbete mellan dessa dagar (totalt cirka 170 timmar för deltagaren). Tiden fördelas över de åtta genomsamma kursdagarna samt eget arbete i par däremellan. Möjlighet till handledning från kursledaren finns.

 

Utbildningen sker som ett samarbete mellan Idéer för livet och Örebro Universitet. Grunden för utbildningen är följande två koncept:

 • Värdeskapandekedjan, läs mer och se introduktion här >
 • Hälsoekonomisk utvärdering, läs mer här >

Mål med utbildningen

När utbildningen är avslutad har respektive deltagare:

 • en ökad förståelse av hur framför allt sociala och ekonomiska, men även miljömässiga, effekter av insatser kan identifieras, mätas och värderas.
 • skapat en informationsinsamlingsstrategi för hur sociala effekter och värden utifrån en specifik verksamhet kan mätas (som kan börja tillämpas direkt efter utbildningens avslut).
 • genomfört en övergripande hälsoekonomisk utvärdering av en specifik verksamhet.

En central utgångspunkt i utbildningen är alltså att öka både den mer teoretiska och praktiska kunskapen om effektmätning. Under utbildningens gång kommer deltagarna därmed få insikter om hur olika aspekter av effekter och värden kan mätas, och de kommer få tillämpa dessa insikter genom att jobba fram konkreta mätverktyg som de har direkt användning av i sin egen verksamhet.

Plats

Kursens åtta gemensamma heldagar genomförs i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm.

 

Anmälan

Anmälan görs genom att mejla till Ideerforlivet@skandia.se  och behandlas efter inkommet datum enligt principen ”först till kvarn”. Därefter är anmälan bindande under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats i utbildningen. Antalet platser är begränsade till 30.

Idéer för livet förbinder sig att genomföra utbildningen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Detaljerad information om utbildningen skickas ut till antagna deltagare via e-post inom 1-2 veckor efter sista anmälsningsdagen är stängd.

Anmälan för utbildningsomgången 2024 är stängd.

 

Kurskostnad

Kursen erbjuds av Idéer för livet som står för de övergripande kostnaderna för utbildningen. Vissa kostnader kommer att faktureras deltagaren. Deltagaren står också för eventuella kostnader för resa och logi. Kontakta Idéer för livet för mer information om kostnad och upplägg.

Utbildningen är en diplomberättigad uppdragsutbildning motsvarande högskolenivå.

Innehåll

Under åtta gemensamma utbildningsdagar kommer utgångspunkten alltså vara värdeskapandekedjan och hälsoekonomisk utvärdering. Mer specifikt kommer framför allt följande behandlas:

 • Innebörden av effekt – socialt, ekonomiskt och miljömässigt
 • Hur effekter kan mätas, inklusive dess varaktighet
 • Hur stor del av effekterna som faktiskt beror på den aktuella insatsen/verksamheten
 • Hur effekter kan värderas – socialt, ekonomiskt och miljömässigt
 • Presentation av utfall av effektmätning
 • Grundläggande begrepp i statistisk analys
 • Hur effektmätning kan integreras i den totala styrmodellen i organisationen
 • Praktiska exempel från alla tre sektorer om hur effekter mäts.

 

Utbildningen innefattar en blandning av föreläsningar, övningar, diskussioner, seminarier samt paruppgifter som genomförts mellan utbildningsdagarna. Utbildningen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera nya effektmätningsrelaterade kunskaper i den egna verksamheten.

Det övergripande utbildningsprogrammet hittar du här.

Målgruppen

Utbildningen vänder sig till dig som redan jobbar med konkret effektmätning men som vill få fördjupad kunskap inom ämnet, eller dig som har ambitionen att på ett eller annat sätt jobba med effektmätning framöver. Detta oavsett om du arbetar inom offentliga sektor, näringslivet eller civilsamhället. Utbildningen är särskilt relevant för bland annat:

 • verksamhetsansvariga
 • hållbarhetschefer
 • hållbarhetsstrateger
 • miljö- och hållbarhetssamordnare
 • projektledare
 • verksamhetsutvecklare
 • ekonomer
 • analytiker
 • kommunikatörer

 

Förkunskapskrav för deltagare:

Utbildningen kräver inga specifika förkunskaper. För att ta till dig innehållet på ett bra sätt är det dock att rekommendera att du på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med effektmätningsrelaterade frågor i ditt arbete (nuvarande eller tidigare). Dessutom kommer utbildningen genomföras på en nivå som motsvarande en grundläggande kurs på högskolenivå. Du som deltagare bör därför ha allmän högskolebehörighet eller motsvarande för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Lite mer praktisk information

Diplom och examination

Den som slutför utbildningen erhåller ett utbildningsdiplom. För ett sådant krävs närvaro vid sju av åtta heldagar samt godkänt på samtliga inlämningsuppgifter

 

 

Kurskostnader

Kursen erbjuds av Idéer för livet som står för de övergripande kostnaderna för utbildningen. Vissa kostnader kommer att faktureras deltagaren. Deltagaren står också för eventuella kostnader för resa och logi. Kontakta Idéer för livet för mer information om kostnad och upplägg.

Utbildningen är en diplomberättigad uppdragsutbildning motsvarande högskolenivå.

Kursens lärare

Den samlade kompetensen inom Idéer för livets vetenskapliga råd utgör grunden för utbildningens innehåll, och samtliga lärare i utbildningen är, eller har varit, forskare. Till det kommer även erfarna praktiker som ger exempel från sin yrkesvardag gällande effektmätning. De tre lärare som deltagarna huvudsakligen kommer att möta är Erik Jannesson ekonomie doktor samt partner och kunsult på Serus, Inna Feldman, seniorforskare och docent i hälsoekonomi och Camilla Nystrand, doktorand och hälsoekonom. Läs mer om dem här >