Forskningsinspirerande konferens om sociala insatser och investeringar 23 oktober

Publicerades 10/02/2019

Forskning är en viktig del i och en innovativ drivande kraft för att uppnå konkreta samhällsförändringar. Idéer för livet har tagit initiativ till och finansierat en rad forskningsprojekt vid ledande universitet och högskolor. Syftet är att hitta mätmetoder för att räkna på värdet av sociala insatser och sociala investeringar, och på andra sätt stödja forskning som påverkar människors hälsa och trygghet på ett positivt sätt.

  • Vi bjuder in dig och dina kollegor/representanter till en unik konferens kring insatser och verktyg för sociala investeringar och ett hållbart samhälle.

Program:

09.30 Inskrivning och fika

10.00 Programmet startar

  • Uppsala universitet

Hur ser forskningen på sociala effekter och vilka insatser ger effekt? Presentation av beräkningsverktyg som inriktar sig på insatser som har evidens.

  • Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse –

Lajkaen förebyggande skolsatsning för en schysstare nätvardag!

  • Umeå universitet – 

Vilka sociala insatser och för vilka målgrupper går det att beräkna insatser och effekter. Presentation av beräkningsverktyget med inriktning på generella insatser.

  • Serus – 

Verktyg och tekniker för att mäta, följa upp och utvärdera sociala insatser

  • Gymnastik och idrottshögskolan, GIH – 

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan, hur påverkar fysisk aktivitet elevers prestationer, impulskontroll och beslut.

  • Uppsala universitet – 

Komponentanalys, ett nytt unikt verktyg som presenterar framgångsrika komponenter för ökade sociala effekter, omfattar både insatser och utförande.

  • Micke Syd Andersson –

Grundare av ideella organisationen Tappiness som syftar till att stärka barn och ungas psykiska hälsa och självkänsla med nya svenska konceptet Mindful Tapping.

15.30 Slut för dagen


Anmälan till
: ideerforlivet@skandia.se senast 21 oktober.

Plats: Skandias kontor Lindhagensgatan 86, Stockholm (Thorildsplan)

Konferensen är kostnadsfri, vi bjuder på fika och lunch (vid eventuellt avhopp kan vi komma att fakturera för utebliven medverkan)


Mer om konferensen och talarna

Forskare, investerare och organisationer har svar på frågor kring sociala investeringar av sociala insatser. Men tyvärr saknas det fungerande system för mätning som garanterar effekt och ekonomiska besparingar. Hur kan vi mäta och säkerställa de insatser som görs? 

För att säkerställa social hållbarhet i verksamheter behövs konkreta system och verktyg. Till skillnad från miljömässig hållbarhet är social hållbarhet svårare att mäta utifrån absoluta och kvantifierbara värden. Allt fler inser vikten av att säkerställa social hållbarhet i verksamheter, både insatser och investeringar, men det behövs konkreta system och verktyg. Att mäta och följa upp sociala effekter och hållbara insatser kan vara komplext. Och tyvärr saknas det fortfarande ett fungerande system för mätning som garanterar effekt och ekonomiska besparingar. Med hjälp av de verktyg som Idéer för livet utvecklar tillsammans med forskare kan vi mäta social hållbarhet och säkerställa att de insatser som görs faktisk och långvarig skillnad, både hos individen och samhället. Vi ger svar på frågorna: Hur fångar vi värden för att veta att det vi gör är resurseffektivt? Hur kan ny teknik hjälpa till och hur säkerställer vi att verktygen mäter rätt och vad säger forskningen kring att mäta effekter.

Uppsala universitet –

Uppsala universitet lyfter under sina två pass frågorna; hur mäter vi social hållbarhet, vad säger forskningen om vad som är en effekt och när kan den anses ha uppnåtts. De har utvecklat ett beräkningsverktyg för evidensbaserade insatser och beskriver hur forskningen ser på evidensbaserade insatser och beprövade metoder. Vilka kriterier behöver en insats eller ett program leva upp till för att kunna vara trovärdigt och kunna utvärderas. De har utvecklat ett unikt komponentanalysverktyg som presenteras för första gången.

Umeå universitet –

Organisationer, myndigheter, företag och andra aktörer söker efter socioekonomiska beräkningsverktyg för sociala insatser. Umeå universitet har utvecklat ett verktyg som utgår från olika målgrupper. Med beräkningsverktyget går det exempelvis att ta reda hur mycket ett uteblivet avhopp av en elev från gymnasiet innebär i framtida hälsovinster och ekonomiska vinster för både individen och samhället. Verktyget kommer att omfatta upp flera olika målgrupper och kan ligga till grund för planering, satsningar och uppföljning av sociala insatser.

Serus –

För att kunna veta om en effekt uppstår är det dock viktigt att följa upp och utvärdera insatsen. I boken Så mäts social hållbart värdeskapande (Studentlitteratur, 2016) presenterar Idéer för livet och Serus den så kallade värdeskapandekedjan, ett verktyg att använda för bl a planering och resursfördelning, uppföljning och utvärdering (av både lokala projekt och evidensbaserade metoder), kommunikation av effekter och värden eller upphandling. Värdeskapandekedjan utgör ryggraden i det internationellt etablerade konceptet Social return on investment (SROI).

Gymnastik och Idrottshögskolan, GIH 

Forskningsprojektet “Hjärnhälsa i skolan”, syftar till att undersöka samband mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner och hur skolor kan organisera fysisk aktivitet för att främja hjärnhälsa. Ökar barns inlärning och tankeförmåga av fysisk aktivitet? Finns detaljerad och tillämplig kunskap om hur barn bör röra sig för god hjärnhälsa? Totalt kommer tusen elever i årskurs 7 från ca 40 olika skolor att delta i studien. Syftet är att förstå samband mellan fysisk aktivitet och unga människors välmående.