Idéer för livet i nytt unikt samarbete för ökad trygghet!

Publicerades 06/04/2024

Idéer för livet ingår nu i ett unikt forum för samverkan tillsammans med myndigheterna i det nationella BOB-rådet och Kungliga tekniska högskolan (KTH). Målet med samarbetet är att bidra till att utveckla ett forskningsbaserat angreppssätt för att underlätta samverkan mellan myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Förhoppningen är att det nya samarbetet ska leda till fler konkreta verktyg och metoder för att motverka att unga hamnar i kriminalitet.

Sedan ett år tillbaka driver Idéer för livet en särskild insats för trygghetsfrågor, givet samhällets utveckling. Konkret handlar det om att vi bistår kommuner med lägesbilder, underlätta strukturer för samverkan samt att ta fram nya verktyg för att för effektivare insatser.

Genom att genomföra undersökningar och ta fram rapporter kring välmående och trygghet synliggör vi den kunskap och forskning som finns inom dessa områden samt att vi lämnar förslag på förebyggande åtgärder.  Rapporter som utgör stöd för att vi – den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och civilsamhället – tillsammans ska kunna kraftsamla och enas om en agenda för friskare och tryggare unga.

I vår senaste ungdomsundersökning Ung i Sverige 2024 svarar 1 av 4 att de blivit utsatta för något mot sin vilja i skolan och risken för att utsättas för något är beroende på var man bor. 1 av 3 drar sig för att gå ensamma när det är mörkt. 7 av 10 upplever att det finns områden i Sverige som polisen inte verkar ha kontroll

– Om vi på allvar ska kunna förebygga otrygghet behöver vi arbeta gemensamt i strukturer där man tillvaratar mervärdet med samverkan mellan olika aktörer. Ett steg i detta är att studera vilka metoder som fungerar och som man sedan kan skala upp. Det här är ett väldigt viktigt arbete som nu inleds, och jag är säker på att vi kommer att landa i nya, mätbara och konkreta arbetssätt. Det säger Stina Liljekvist, ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet.

Det nya samarbetet mellan Idéer för livet, KTH och polisens nationella operativa avdelning ska bidra med kunskap och angreppssätt för bättre struktur och samarbete mellan myndigheter, kommuner, civilsamhälle och näringsliv.

– Otryggheten i samhället idag är ett omfattande problem. Min övertygelse är att vi behöver jobba samlat då komplexa problem behöver adresseras gemensamt. Därför är de nya samverkansformerna som vi nu bygger upp så viktiga. Min förhoppning är att tillsammans med utpekade myndigheter och relevanta aktörer bidra till den förändring som vi verkligen behöver, säger Christoffer Bohman, trygghetsstrateg på Idéer för livet.

– Det finns idag en stor efterfrågan på forskning, utveckling och implementering för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Vi vet att organisatoriska strukturer, policies och tekniklösningar inte räcker om vi inte samtidigt främjar samverkan över organisationsgränser där vi fullt ut tar tillvara på våra olika kompetenser. Vi behöver utveckla och systematiskt träna vår gemensamma förmåga att skapa nya sätt att motverka att barn och unga dras in i kriminalitet, säger Susanne Nilsson, forskare vid KTH.

Läs mer om det nationella BOB-rådet på Regeringens hemsida  här>