Idéer för livet släpper ny trendspaning

Publicerades 06/22/2020

Med örat mot marken har Idéer för livet fångat upp och sammanfattat 10 års trender och tendenser inom samhällsutvecklingen kopplat till ungas hälsa.

Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Stiftelsen verkar som en innovativ katalysator genom att stödja forskning, metoder och lokala barn- och ungdomsprojekt i Sverige. Idéer för livet har funnits i över 33 år och har stöttat mer än 4200 projekt. Genom att analysera vilken typ av projekt som ansökt och fått Idéer för livets stipendium går det att dra paralleller till den svenska samhällsutvecklingen i stort.

Trendspaningen fokuserar på utvecklingen mellan 2010–2019

Under dessa år fick Idéer för livet in totalt 7 359 stipendieansökningar. Av dessa ansökningar fick totalt 1 822 projektstöd (25%). Ett viktigt kriterium för ansökningar är att projektet visar på engagemang inom minst ett av de sju områdena Hälsa, Antimobbing, Drogfritt, Föräldraskap, Mötesplatser, Mångfald och Kultur. Med den här mängden av ansökningar kan vi konstatera att Idéer för livet har ett öra mot marken, vilket sammanfattas i den här trendspaningen där viktiga trender och samhällsförändringar fångas upp.

 

Ovan är en översikt på den procentuella fördelningen mellan olika ämnesområden 2010-2019. Under dessau tio år hade vi 7359 stipendieansökningar (varav 1822 beviljades). Genom att analysera förändringar i ansökningarnas inriktning är det möjligt att identifi era tydliga trender innan de får genomslag i den svenska samhällsutvecklingen i stort.

Mötesplatser dominerade i början av 2010-talet. Det stora intresset för att skapa fler mötesplatser var en motreaktion på att föreningar upplevde att färre unga deltog i deras möten och fysiska aktiviteter. Istället valde barn och ungdomar att umgås via nätet. En konsekvens är dagens växande problem med allt mer stillasittande ungdomar.

Mångfald hade sin kulmen 2016. Antalet projekt med inriktning på mångfald eskalerade 2015 och var på sin topp 2016. Trenden sammanfaller med den ökade migrationen till Sverige. De senaste åren har det skett en förändring och mångfald förekommer i större utsträckning i projekt som arbetar för jämlika villkor.

Hälsa var som störst i slutet på decenniet. Under perioden 2010-2019 fördubblades antalet projekt inriktade på hälsa. Ökningen är extra stor från 2017 och framåt. Det beror delvis på att unga rör sig allt mindre, men framför allt på ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Enligt WHO har unga svenskar bland
den sämsta psykiska hälsan i hela EU.

Slutsatsen av vår trendspaning är att ungas problem idag ger en tydlig indikation på vad som kommer att utvecklas till stora och viktiga samhällsutmaningar imorgon. Att lyssna på ungas behov och investera i förebyggande insatser riktade mot barn och unga är med andra ord en smart och effektiv strategi för att skapa ett mer hälsosamt och tryggt Sverige.

 

 

Idéer för livets stöd bidrar till ge globala målen

Mål 3 är vanligast. Hälsa är det ämnesområde som hade flest beviljade projekt 2018 och 2019. Det överensstämmer väl med att hälsa är en allt större samhällsutmaning i Sverige och övriga världen.

Mål 4 ökar mest. Allt fler projekt har ett ökat fokus mot utbildning som bidrar till att på olika sätt stärka barn att klara skolan för att på sikt minska skolavhoppen.

Mål 11 ökar också. Upplevd otrygghet i samhället ger ökad efterfrågan på tryggare lokalsamhällen. Vi ser speciellt en ökning i antal projekt som erbjuder unga trygghet och meningsfull sysselsättning.

Det är glädjande att se att projekt och organisationer samverkar i allt större utsträckning med offentlig sektor och andra i civilsamhället i enlighet med mål 17.