Idéer för livets Trendspaning

Publicerades 06/21/2021

Idéer för livet fortsättar att analysera vilken typ av projekt som ansökt och fått
Idéer för livets stipendium och om det går att dra paralleller till den svenska samhällsutvecklingen i stort. Med örat mot marken har Idéer för livet fångat upp och sammanfattat 10 års trender och tendenser inom samhällsutvecklingen kopplat till ungas hälsa och trygghet.

Mellan åren 2011–2020 fick Idéer för livet in totalt 7955 stipendieansökningar. Av dessa fick 1910 projekt stöd (24%). Utifrån förändringar i antalet ansökningar över tid går det att identifiera några tydliga samhällstrender. Trender som vi sammanställt  nu sammanställt i en rapport.

Intresset för hälsa fortsätter öka 

Rapporten påvisar trender och tendenser kopplat till flera olika områden. En tydlig trend är att antalet ansökningar inriktade på hälsa har ökat med 78% sedan 2011. Att ökningen är extra stor från 2017 och framåt och beror främst på att antalet projekt inriktade på psykiskt ohälsa har ökat.

Det överensstämmer med resultatet av Nationella folkhälsoenkäten som visar på motsvarande försämring av 16-24 åringars upplevda psykiska välbefinnande. 2018 upplevde en av tre kvinnor 16-29 år att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket är en ökning med 20% jämfört med 2008. Enligt WHO-5 indexet har unga i Sverige sämst psykiska hälsa i hela EU.

Koppling till globala målen och Barnkonventionen

Det är viktigare än någonsin att investera i långsiktiga förebyggande insatser som
på riktigt bidrar till att skapa ett mer hälsosamt och tryggt samhälle. Idéer för livets
verksamhet utgår därför från både FN:s globala hållbarhetsmål och Barnkonventionen.

Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål fokuserar Idéer för livet på att beviljade projekt ska
bidra till att uppnå en eller flera av följande 8 globala mål. Nedan ser vi fördelning i procent av antal beviljade projekt 2020.

Barnkonventionen

Barnkonventionen är FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter. Diagramet nedan visar hur andelen beviljade projekt lever upp till att vara påverkande, stödjande
och skyddande och hur det har förändrats de senaste tre åren.

Slutsatsen av vår trendspaning är att ungas problem idag ger en tydlig indikation på vad som kommer att utvecklas till stora och viktiga samhällsutmaningar imorgon. Att lyssna på ungas behov och investera i förebyggande insatser riktade mot barn och unga är med andra ord en smart och effektiv strategi för att skapa ett mer hälsosamt och tryggt Sverige.