Ny forskning om övergångar

Publicerades 12/06/2023

Idag saknas konkreta nationella riktlinjer för hur övergångar ska genomföras. Detta innebär att det utformas på olika sätt i olika kommuner. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en fungerande skolgång. Om övergången inte genomförs i enlighet med styrdokumentens intentioner, finns det risk för att hamna i ett läge där barnets tidigare kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara. En välfungerande övergång mellan förskola och skola kan ge elever bättre förutsättningar att lyckas med sina studier. Idéer för livet ger nu forskningsmedel till Uppsala universitet för forskning kring befintliga metoder för överlämning och möjliga förbättringar för en trygg och rättssäker modell.

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet Barn och Babylab och grundar sig i befintliga riktlinjer för övergångar inom och mellan skolformer. Syftet är att bidra med forskningsbaserad utveckling av överlämningen samt identifiera kritiska aspekter och framgångsfaktorer. Projektet utvecklas tillsammans med alla medverkande aktörer; lärare, skolledning, vårdnadshavare.

– Syftet med studien är att förbättra och förfina befintliga processer. Man har sedan tidigare sett att det finns dilemman som rör exempelvis juridiska frågor och skillnader i lärares tolkning av övergångsuppdraget samt utmaning med att engagera och skapa delaktighet för vårdnadshavare. Med den här studien vill vi skapa ett tryggare och ett mer rättssäkert system för alla involverade och därmed inte ha utrymme för osäkerhet och egen tolkning såsom det är idag, säger Gustaf Gredebäck, professor vid Uppsala universitet.

Skolans uppdrag är att ge barn de bästa förutsättningarna att klara av sin utbildning. En viktig del i detta arbete är att den mottagande skolan får relevant information om eleverna som kommer till dem. Framgångsrika anpassningar som har fungerat väl för ett enskilt barn är viktigt att överföra för att bygga vidare på anpassningar som gynnat barnets utveckling. Här finns idag utmaningar med att denna värdefulla information inte alltid kan överföras.

– Vi vill hjälpa till för att bädda för en trygg skolgång som stöttar eleverna och ger dem de bästa förutsättningar. Här spelar överlämning mellan skolor en betydande roll. Kan vi undvika en process där varje ny lärare uppfinner hjulet på nytt så underlättar vi för både elever och lärare. Vår förhoppning är att resultatet av studien kan bidra till ett mer systematiskt arbete, men även till en bättre start i det nya sammanhanget med positiv effekt på elevernas lärande, säger Stina Liljekvist, ordförande Idéer för livet.

För mer information kontakta,

Christina Wahlström,
Idéer för livet
christina.wahlstrom@skandia.se,
Tel:08-788 36 88


Gustaf Gredebäck,

Uppsala barn- och babylab, Uppsala universitet
gustaf.gredeback@psyk.uu.se
Tel: 070-167 94 14


Jan Aili,

Chef kommunal förskola, Uppsala kommun
jan.aili@uppsala.se 
Tel: 018-727 00 00