Omfattande samhällsförluster orsakas av sjukskrivningar

Publicerades 11/03/2017

170 000 arbetsår och 57 miljarder kronor. Så mycket förlorar Sverige på sjukskrivningar under ett enda år enligt nya rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet ”Samhällsförlusten av sjukskrivningar – och värdet av att fler går från sjukskrivning tillbaka till jobb”

Sjukskrivningar är ett stort och växande problem i Sverige. En kartläggning som Försäkringskassan genomförde för SVT Agendas räkning i början av 2017 visar att hela 16 429 personer var sjukskrivna under den senast undersökta månaden. Det är en kraftig ökning jämfört med året innan och pekar på att sjukskrivningar åter håller på att breda ut sig i Sverige.

 Redan i tidig ålder visas de första symptomen

Arbete med förebyggande hälsovård samt rehabiliterande insatser måste prioriteras och sättas in i tid. Inte minst behöver psykisk ohälsa förebyggas tidigt. Hela 50 procent av psykisk ohälsa visar sig som en första episod hos individen före 14 års ålder och 75 procent före 24 års ålder, det visar forskningen på. Det handlar då inte om diagnoser, utan snarare om inåtvända eller utåtagerande beteendeproblem.

Det finns med andra ord stora möjligheter att tidigt förutspå och förebygga ohälsa och därmed sjukdom. Ändå läggs de största insatserna som regel först när individen mår så dåligt och det lett till djup ohälsa, sjukdom eller sjukskrivning hos vuxna, med större kostnad och mer mänskligt lidande som följd. Den här rapporten visar värdet av att sänka trösklarna och göra det lättare för människor att få vård och behandling i tid.

Skandias stiftelse Idéer för livet har under 30 års tid arbetat med att visa vad denna logik bidrar med i det offentliga försäkrings- och välfärdssystemet. Genom forskning och rapporter verkar stiftelsen för att öka insikten om vikten av att tidigt fånga upp människor för att kunna ge dem förutsättningar att leva ett normalt och tryggt liv. Det skapar både mänskliga vinster och ekonomisk hållbarhet.

Rapporten är en del av flera rapporter för att belysa värdet av förebyggande arbete. En tidigare studie av Skandia Idéer för livet belyste den långsiktiga samhällskostnaden för skolmisslyckanden. Det finns en stor likhet mellan arbetet med att minska och förebygga sjukskrivningar och arbetet med att stödja fler att klara skolan och gymnasiet. Länk till rapporten