Ung i Sverige – ny rapport om ungas hälsa, trygghet och framtidstro

Publicerades 03/14/2024

I en ny återkommande rapport presenterar vi nu en studie av ungas upplevelser i vardagen och tankar om framtiden. I rapporten redovisas hur vardagen för en ung person i Sverige idag ser ut, tankar om oro och synen på framtiden och samhällsutvecklingen. Negativt är att unga inte anser att skolan ger de kunskaper och färdigheter som är viktiga i ett framtida yrkesliv. Hela en av fem uppger även att de inte skulle våga anmäla om de blev brottsutsatta av en gängkriminell person. Men det negativa kan motverkas av ungas framtidstro – allt flera unga upplever att det går att påverka samhällsutvecklingen om man engagerar sig och säger vad man tycker.

 

– Det är viktiga signaler som unga sänder och som måste tas på allvar. Framför allt så anser jag att vi behöver bli bättre på att lyfta de positiva och stärkande faktorerna som vi faktiskt ser. Det handlar inte om att vi ska söka skönmåla samtiden och negligera problem, men jag tror att det finns en risk att unga idag som utsätts för allt för mycket negativa influenser i vardagen riskerar att förlora hopp och framtidstro. Att sju av tio unga uppger att de upplever framtiden som positiv och full av möjligheter är en mycket viktig faktor. En annan ljusglimt är att ungdomarna uttrycker en tydlig önskan om att få bättre verktyg från skolan när det handlar om kreativitet, samarbetsförmåga och personlig utveckling. Detta är något som vi ska främja och bejaka, säger Stina Liljekvist, ordförande Idéer för livet.

Otrygghet allt för vanligt i vardagen

En av fem unga är oroliga för att utsättas för våldsbrott, trakasserier eller hot och hat – online såväl som offline. Undersökningen visar att drygt hälften av unga tjejer är ganska eller mycket oroade för att utsättas för sexuella övergrepp. Så många som varannan gymnasieelev känner sig otrygg i klassrummet och på skolgården. Bland tjejerna uppger häften av de tillfrågade att de drar sig för att gå ensamma när det är mörkt, jämfört med bara en av tio bland killarna. Oroväckande är även att en av fem inte skulle våga göra en polisanmälan om de blev utsatta för brott av någon som är med i ett gäng.

– Att unga känner sig otrygga att gå ensamma när det är mörkt eller att killar känner sig otrygga i sitt bostadsområde är viktigt att agera på. Skolan är barnens arbetsplats och närområdet deras vardagsmiljö, vuxenvärlden måste börja ta steg för att ta tillbaka det offentliga rummet. Att unga dessutom inte vågar anmäla ett brott om de blev utsatta för något av någon som är med i ett gäng är oroande. Om denna siffra ökar får vi en allvarlig utveckling som riskerar leda till brist på tillit till samhället, fortsätter Stina Liljekvist, ordförande Idéer för livet.

Fem steg för att öka ungas trygghet och framtidstro

För att systematiskt öka ungas trygghet och framtidstro arbetar Idéer för livet med en femstegsmodell som utgår från att kartlägga problem och ungas behov, prioritera rätt förebyggande insatser, motivera till delaktighet och ansvarstagande, agera tillsammans samt mäta och utvärdera alla insatser.

– Mycket av det vi ser i rapporten kan uppfattas som en negativ utveckling gentemot tidigare undersökningar vi gjort, inte minst när det kommer till hälsa, trygghet och synen på skolans roll. Därför är det så viktigt att vi tar vara på de skyddande faktorer och den optimism som till och från lyser igenom i undersökningen. Idéer för livet vill med denna rapport bidra till att höja kunskapsläget kring ungas situation idag och till att skapa en positiv förändring, avslutar Stina Liljekvist.

 

Läs rapporten här >