Sammanfattning Almedalen 2019

Publicerades 07/11/2019

Under årets Almedalen har vi uppmärksammat en röd tråd – Helhetsperspektiv och Långsiktighet. Att gå från kortvariga projektinsatser och tomtebloss, till initiativ och insatser som har egen kraft och förutsättning att leva vidare. Det finns behov av gemensamma synsätt. Vi kan konstatera att det räcker inte med samverkan utan vi ser en rörelse mot partnerskap. Här kan du ta del av våra seminarier.


Hur mäter vi social hållbarhet?

Hur mäter vi social hållbarhet. Forskare och experter samtalade om hur investerare och organisationer bör tänka kring mätsystem för sociala insatser. Idag saknas fungerande system för mätning som garanterar effekter och ekonomiska besparingar. Idéer för livet arbetar med effektmätning i samtliga verksamhetsområden och driver frågan om hur samhället ska utveckla mätsystem för att uppnå högre resurseffektivitet. Seminariet behandlade frågor som ska det finnas ett sätt att mäta effekter eller flera, hur ska i så fall riktlinjer utformas så att det blir genomförbart och jämförbart? Vad säger forskningen? Anna Sarkadi, professor vid Uppsala universitet inledde seminariet med att referera till det akademiska perspektivet på effekter. Gordon Hahn, Serus, presenterade ”Värdeskapandekedjan” (med utgångspunkt i SROI) som fångar effekter och Jennie Persson, Accenture, visade hur ny teknik kan hjälpa till att mäta och fånga effekter på flera nivåer på aktivitet, individ och samhälle. I panelen deltog även Björn Bergstrand, Kommuninvest samt Krim Talia, Rise, med kloka inspel och synpunkter utifrån deras verksamheter.

Seminariet kan sammanfattas med att det krävs mer kunskap ute i organisationerna och att det bör inrättas professioner och ansvariga roller i verksamheter med just ansvar för frågor kring uppföljning och effektmätning. Tillsammans med Serus tar vi nu frågan vidare.


Så kan partnerskap generera impact

Hur kan partnerskap generera impact. Tillsammans med Misum vid Handelshögskolan lyftes frågan om hur partnerskap kan bidra till ökad social hållbarhet. Många nya partner-skap formas mellan företag och organisationer kring samhällsansvar. Men hur ska dessa samarbeten växa så de ger en mätbar större effekt på och bidra till att lösa samhällsut-maningarna Sverige står inför i form av exkludering och otrygghet? Misum har i uppdrag att forska på och öka förståelsen kring hållbara affärsstrategier i linje med konceptet shared value (affärsnytta och samhällsnytta). Specifikt gäller det att bättre kunna förstå och mäta dess effekter och därmed bättre kunna utveckla synsättet som en del av organisationers affärsstrategi. Som underlag för forskningen finns Skandia Fastigheters arbete på Frölunda torg, med tonvikt på CentrumAkademin och Skanskas arbete i Vivalla. Forskaren Jennie Perzon beskrev partnerskapsmodellen Collective Impact och resultat av nationell och inter-nationell forskning. Modellen är en framgångsrik metod för ett lyckat arbete på Frölunda torg. Stig-Arne Bäckman inledde seminariet med att ge en bild av vad det innebär att stå utanför arbetsmarknaden under lång tid. Skandia Fastigheters Vd Åke Pettersson resp. Skanskas hållbarhetschef Lena Hök förde dialog om att arbeta i partnerskap och vara en del av många insatser i en värdekedja i arbetet med att öka inkludering och trygghet i samhället samt om social hållbarhet i upphandlingar.


Lansering av nytt verktyg för sociala insatser

Så mycket hälsovinster innebär ett uteblivet gymnasieavhopp – Lansering av nytt verktyg. Umeå universitet och Idéer för livet presenterade för första gången det unika cost benefit-verktyg som forskarna utvecklat. Verktyget, som bygger på statistik och uppgifter från svenska registerdata, är efterfrågat från både företag, organisationer och myndigheter som länge sökt efter socioekonomiska beräkningsverktyg för sociala insatser. Professor Anneli Ivarsson inledde med att beskriva underliggande data och presentera verktyget. Vi diskuterade med barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och politikerna Oliver Rosengren (M) Växjö kommun och Christina Örnebjer (L) från Kumla vilken nytta dessa verktyg kan ha för planering, satsning och uppföljning av insatser? Med det nya beräkningsverktyget går det exempelvis att ta reda hur mycket ett uteblivet avhopp av en elev från gymnasiet innebär i framtida hälsovinster och ekonomiska vinster för både individen och samhället. Verktyget kommer att omfatta upp emot tio olika målgrupper. Vi lyfte också in Barnkonventionen som blir Barnrättslagen 2020 när det gäller beslut om insatser. Seminariet leddes av Inger Ashing, GD på Delmos, som dessutom ingår i den referensgrupp som Umeå knutit till sig.

Medskicket från panelen var att detta måste kommuniceras så att fler får vetskap om verk-tyget. Vi kommer att fortsätta dialogen med Växjö kommun kring utvecklingen av verktyget. 

Dagens citat från kommunalrådet Oliver Rosengren (M): ”Jag kan ibland uppleva att vi har någon form av insats-tourettes i Sverige, vi gör en massa insatser samtidigt och vet egentligen inte alltid om de leder till önskad effekt.”