Som man frågar får man svar. Det gäller speciellt när du frågar ett barn.

Publicerades 11/20/2021

För att få de svar och den delaktighet av barn som vi behöver för att skapa effektiva sociala insatser måste vi stanna upp och fråga oss själva, vem är det jag vill veta mer om och hur anpassar jag mina frågor för att nå fram.

Vi är flera som ställer många frågor till barn. Tusentals frågor från myndigheter, kommuner, näringsliv och ideella föreningar. Ofta ställer vi frågor om sådant vi vill få svar på men som kanske inte alltid är det mest relevanta för barnet och dess utveckling. Och om inte frågan upplevs som relevant kanske barnet inte heller ser det som relevant att svara. För att få de svar och den delaktighet av barn som vi behöver för att skapa effektiva sociala insatser måste vi stanna upp och fråga oss själva, vem är det jag vill veta mer om och hur anpassar jag mina frågor för att nå fram.

Barnrättsperspektivet är centralt. Det perspektivet ska genomsyra enkätundersökningar som riktar sig till barn upp till 18 år. Det betyder att enkätfrågorna är framtagna i samråd med berörda barn och anpassade till barnens ålder, bakgrund och mognad. Det betyder också att barnen även ska bli informerade om hur svaren tas omhand, var barnet kan ta del av mätningens resultat och vad utfallen ska användas till. En bra ledstjärna i processen för dig som vill utveckla din förmåga i frågeställningar som rör barn är Barnkonventionens artikel 12, som understryker barnens rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Många har vittnat om att det är utmanande att utforma enkätundersökningar som vänder sig till barn. Därför har vi på Idéer för livet utvecklat ett verktyg som är baserat på vår mångåriga erfarenhet av att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Med stöd av Barnombudsmannen har vi tagit fram guiden ”Enkäter till barn och unga”. Den är användbar för alla verksamheter som vänder sig till med barn och unga. Genom vårt samarbete med Motivationslyftet har vi inhämtat feedback och kloka citat från elever i årskurs 4. Barnens åsikter och tankar om enkäter finns presenterade som anonyma citat rakt igenom hela guiden.

 

En guide utifrån ett barnrättsperspektiv

Guiden består av fyra delar

  • Vilka förutsättningar har barnet för att kunna svara?
  • Hur ska frågorna utformas?
  • Hur ska vi informera om enkäterna och hur barnen kan ta del av resultatet?
  • Vilka karaktäristiska drag och förmågor finns hos barnet i yngre åldrar, vad är extra viktigt att tänka på när målgruppen är barn?

Idéer för livet jobbar aktivt för att ta fram nya verktyg och metoder som effektivt mäter sociala insatsers resultat. Eftersom vi enbart stödjer projekt som riktar sig till barn är det extra viktigt för oss att säkerställa att våra partners använder mätverktyg som tar hänsyn till, och är anpassade för, att användas i dialogen med ej ännu vuxna individer. Det gäller speciellt vid mätningar av insatser inriktade på det yngre barnet.

Jag är glad och stolt över att vi i samråd med Barnombudsmannen och elever från Motivationslyftets skolor äntligen tagit fram ”Enkäter till barn och unga”, en guide som är användbar för alla som arbetar med sociala insatser riktade mot barn och unga. Denna guide kommer att hjälpa oss till mer träffsäkra initiativ och verksamheter.

För det är när vi lyssnar på och involverar barnen själva som de insatser vi gör skapar störst effekt – både för barnen och samhället i stort!

Stina Liljekvist

Ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet