Vårt arbete med Barnkonventionen

Publicerades 11/20/2020

Alla barn ska ha rätt att växa upp med en tro på sig själva. Att med förebyggande insatser förändra och utveckla ett samhälle är ett långsiktigt arbete som berör både nuvarande och kommande generationer. Det är inte mer än rätt att vi även ger barn möjlighet att vara delaktiga och påverka deras framtid. Det skapar framtidstro.

Den 20 november 1989 antogs FN Konvention om barnets rättigheter, i dagligt tal barnkonventionen. I många länder firas därför den 20 november som den stora barndagen. Barnkonventionens syfte är att barn och unga oavsett bakgrund och härkomst har rättigheter och ska behandlas med respekt. Barnkonventionen både stödjer och skyddar barn.  

Skandias stiftelse Idéer för livet utgår ifrån barnkonventionen i allt sitt arbete. Barnkonventionen definierar barns rättigheter och konventionens artiklar är uppdelade i skyddande, stödjande eller påverkande rättigheter. Alla projekt som beviljas stöd omfattas av dessa kategorier.  

 

Katalysator för samhällsutveckling

Idéer för livet verkar som en katalysator och vill bidra  i samhällsutvecklingen  till  bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. Genom ett nära samarbete  med våra partners  vill  vi  göra det enkelt för goda initiativ  att utvecklas.  Med stöd, kunskap och nätverk skapar vi möjligheter för verksamheter att skala upp och därmed kunna spela en viktig roll för barn och unga.

Idéer för livet  säkerställer att  de  verksamheter vi stödjer tar  hänsyn till  Barnkonventionens fyra  grundprinciper  (artikel 2, 3, 6 och 12).  Vi  ser  artikel  12  om barns rätt till delaktighet och inflytande  som  särskilt viktig. Att få vara delaktig bidrar till en stärkt självkänsla.  Under året har vi  fördjupat arbetet  med  Barnkonventionen. Syftet är att utmana oss och våra partners  att  vässa arbetet  ytterligare  för att ligga i framkant.

I nära samarbete med  bland annat  Motivationslyftet,  Talangakademin  och  Brainpool  tittar  vi  på hur barn och ungas delaktighet och inflytande kan förstärkas  i allt från strategi, arbetsplan till enskilda aktiviteter.  Det har resulterat i flera viktiga insikter och  justeringar som bidrar till  organisationernas utveckling  och styrka.

Motivationslyftet  motiverar  elever att klara skolan  och stärker  deras  självledarskap.  Metoden  följer både barnkonventionen och skolans läroplan. Motivationslyftet vidareutvecklar ständigt både utvärderingsstrategi och verktyg. I  år har arbetet haft särskilt fokus på elevernas röster. System och strukturer utvecklas  för  att fånga upp elever som uttrycker ohälsa och  behöver  hjälp. Även i programutvecklingen för lågstadiet är barns delaktighet prioriterat och eleverna involveras i det praktiska utförandet av  metodens  komponenter.

TalangAkademin  hjälper många unga att kunna få sitt första jobb  genom validerad praktik. TalangAkademin  vänder sig inte bara till unga utan även vuxna långt ifrån arbetsmarknaden.  Arbetet med  Barnkonventionen  har utvecklats  genom  att redan  i  kartläggningen fånga talangernas familjesituation.  Praktiken kan därefter anpassas och ta hänsyn till talangens situation så att den är förenlig med att vara vårdnadshavare för barn.

Brainpool  välkomnar alla ungas olikheter och kunskaper och arbetar aktivt för att ta till vara på  de  ungas  röster.  Innehållet i verksamheten styrs i huvudsak av de unga själva  och de  är delaktiga  i både planering  och  genomförande.  Barnkonvention har fått en  tydligare koppling till strategin  och  är ett styrverktyg för verksamheten.

Mycket av det som sker i verksamheter runt om i landet är bra, men genom att jobba aktivt med  Barnkonventionen och göra djupare tolkningar kan vi alltid bli bättre. Barn och unga vill vara delaktiga och det är viktigt för oss alla att ta tillvara på deras röster.

Stina Liljekvist

Ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet