Uppsala universitet

CHAP (Child Health and Parenting)

Forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) har utvecklat det evidensbaserade beräkningsverktyg som är en del av Idéer för livet-modellen. CHAP har även utvecklat en för Sverige anpassad översättning av TrT-metoden (Teaching Recovery Techniques). TrT är en KBT-metod för barn och unga med posttraumatisk stress.

Barn & BabyLab

Forskning som bedrivs fokuserar också på barns psykiska hälsa från tidig ålder som ska hjälpa barn och förebygga ohälsa. Forskargruppen vid Barn och Babylab undersöker yngre barns till lärande, utveckling och hälsa och hur dessa samspelar med varandra. Forskningen fokuserar på att utveckla verktyg som kan användas i en förskolemiljö för att mäta barns utveckling, kunskaper, attityder och förmågor.

 

Man kommer även undersöka förskolepersonals kunskap och attityd till läroplanen samt kartlägga hur förskollärare inkluderar ämneskunskap i den vardagliga verksamheten.

 

Att elevers övergångar  mellan skolformer och inom skolformer fungerar är en betydelsefull faktor för en fungerande skolgång. Ett tredje forskningsområde handlar att kartlägga behov och möjliga åtgärder med fokus på pedagogers, vårdnadshavares och skolledningens behov.