Vår historia

Vår historia - kravaller

Hur det började

Läs om hur det började 1987 och viktiga händelser och aktiviteter som bidragit till Idéer för livets utveckling.

Vår historia - kravaller

1987

Ungdomsgäng börjar utmana varandra på gator och torg. Våldet kulminerar med ungdomskravallerna i Kungsträdgården. Skandias vd Björn Wolrath går ut i dagspress och uppmanar allmänheten att föreslå idéer på hur fler barn och ungdomar kan få ett leva ett hälsosamt och tryggt liv. Skandia får in totalt 2193 förslag och startar Idéer för livet som ett tillfälligt projekt. Det blir så uppskattat att Skandia grundar stiftelsen Idéer för livet och tillför 3 miljoner kronor i startkapital.

1989

Idéer för livets dåvarande styrelseledamot Anders Carlberg får stöd för att starta nattvandring i Sverige med “Farsor och morsor på stan”.

1995

Skandia tillför ytterligare 3 miljoner kronor till stiftelsen Idéer för livet.

I samarbete med Uno Svenningsson spelade Idéer för livet in den uppmärksammade rockvideon och reklamfilmen “Under ytan”.

För att engagera Skandias kunder startar Skandia sparfonden Idéer för livet. Två procent av fondens värde går årligen till Stiftelsen Idéer för livet.

1996

Skandia ger sina medarbetare möjlighet att på arbetstid engagera sig som ambassadörer för Idéer för livet.

Idéer för livet startas även i Danmark.

1997

Ett samarbete med Sveriges kommuner startar och 80 kommuner deltar i seminariet ”Barn i riskzon”.

1998

Filmserien “Människans barn” tas fram i samarbete med Folkhälsoinstitutet. Filmerna handlar om barns utveckling och visas fortfarande på flera barnavårdscentraler i Sverige.

1999

Spirapriset börjar delas ut till skolor som under året har genomfört ett banbrytande utvecklingsarbete.

2001

BRIS och Skandia utvecklar ett nära samarbete med Idéer för livets ambassadörer som svarar på barns frågor via telefon och mejl.

2002

“Föreningsliv mot droger” bildas tillsammans med SNPF (Svenska Narkotika Polisföreningen). Hittills har ca 300 lokala träffar anordnats under vilka poliser berättar om den lokala narkotikasituationen.

2007

Idéer för livet tar tillsammans med BRIS fram stöd- och utbildningsmaterial för att stärka barns självkänsla.

2008

Rapporten “Individen i centrum” publiceras. Den handlar om tidiga och förebyggande insatser för barn och ungdomar för att förhindra en väg mot utanförskap. Rapporten blir mycket uppmärksammad i media. Arbetet fortsätter nu med utbildning för kommuner.

Nattvandringen får en nystart när stiftelsen Nattvandring.nu initieras bland annat av Skandia.

“Utanförskapets pris” lanseras, som är Idéer för livets beräkningsmodell för utanförskapets samhällskostnader. Idéer för livet har sedan dess anordnat utbildningar för kommuner i modellen ”Utanförskapets pris”, vilket har varit en starkt bidragande faktor till att många kommuner nu satsar på sociala investeringsfonder och skapar nya arbetsprocesser för att kunna arbeta preventivt mot ohälsa och utanförskap hos barn och unga.

2010

Idéer för livet och Skandia ger ut inspirationsmaterial om ungdomars självkänsla. Det används som underlag i olika diskussionsgrupper runt om i landet.

2014

Skandia Idéer för livet Danmark inleder ett samarbete med Copenhagen Business School. Utifrån ”Utanförskapets pris” har Copenhagen Business School utvecklat beräkningsmodellen till ett användarvänligt verktyg utifrån danska förhållanden. Den utvecklade modellen har också fått ett nytt namn i Danmark: ”Skandia-modellen”.

“Till dig som vill förändra världen – eller iallafall göra den lite bättre” – Idéer för livet tar fram en handbok om att förverkliga ideella projekt. Till handboken finns även verktyg och mallar för bland annat budget, projektplan och utvärdering.

Skandia har varit engagerade i utvecklingen av det svenska samhället i mer än 150 år.

2015-2016

Skandia Idéer för livet publicerar en rad kunskapshöjande rapporter kring socioekonomi och sociala investeringar Rapporter>

Idéer för livet har stöttat bildandet av flera Fritidsbanker runt om i Sverige. Bland annat fick  Fokus Förening ett stipendium för att starta upp Fritidsbanken vid Frölunda Torg, ett område som upplevde problem med sysslolösa ungdomsgäng.

2017  Idéer för livet 30 år!  

“Unga då och nu” – I anslutning till jubileumsåret kartlade Idéer för livet hur ungas situation har förändrats sedan 1987. Rapportern visar tydligt att samhället har förändrats i stora delar och detta avspeglas även bland unga.

Rapporten “Samhällsförlusten av skolmisslyckande och värdet av att rädda fler i varje årskull” publiceras. En rapport som lyfter värdet av att få fler ungdomar att fullfölja grundskolan och gymnasiet. Rapporten visar med hjälp av samhällsekonomiska beräkningar det konkreta ekonomiska värdet av att undvika skolmisslyckanden bland unga.

Det är också året då Idéer för livet lanserar boken “Så mäts socialt hållbart värdeskapande”. Samtidigt erbjuds utbildningar i Värdeskapandekedjan som syftar till att fördjupa kunskaperna om hur vi kan värdera, mäta och förstå effekter och värdeskapande. Värdeskapandekedjan utgår från metoden SROI, (Social return on investment).

Jubileumsåret avslutades med en inspirations- och kunskapsgala för att uppmärksamma det förebyggande arbetet. Samtidigt instiftades priset Årets idé för livet som sedan dess årligen delats ut till den eller de som har en stor potential eller redan påvisat resultat för att lösa en samhällsutmaning.

2018

Lansering av Idéer för livet-modellen. En metod för att beräkna sociala effekter och ekonomiskt värde. Verktyget har utvecklats tillsammans med forskare vid Uppsala och Umeå universitet och kan användas av kommuner, ideella organisationer och företag. Modellen gör det möjligt att beräkna värdet av förebyggande sociala insatser och investeringar, och kan användas som beslutsunderlag i budgetarbetet. Idéer för livet-modellen är ett unikt verktyg som ger kommuner, regioner och organisationer hjälp med: Målstyrning, Uppföljning, Utvärdering och analys. Läs mer>

2019

I oktober 2017 startade Idéer för livet, Skandia Fastigheter Frölunda Torg och kommunala aktörer CentrumAkademin – en metod för att med validerade praktikplatser ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden chansen till meriterande arbetslivserfarenhet och samtidigt bidra till att skapa ett välmående och tryggt närsamhälle. 2019 utvärderade Misum vid Handelshögskolan såväl samverkansmodellen utifrån collective impact samt vilka effekter Centrumakademin Frölunda Torg bidragit till. Forskningen konstaterar att där de sociala lösningarna genererar en direkt affärsnytta, kan denna sorts partnerskap mellan offentliga och privata aktörer potentiellt utgöra grunden för byggandet av en skandinavisk modell av Shared Value. Rapporter >

Idéer för livet arrangerade en forskningsinspirerande konferens om sociala insatser och investeringar. En konferens som behandlade frågor som; Hur fångar vi värden för att veta att det vi gör är resurseffektivt? Hur kan ny teknik hjälpa till och hur säkerställer vi att verktygen mäter rätt och vad säger forskningen kring att mäta effekter?

2020

Idéer för livet släpper ny Trendspaning. Trendspaningen fokuserar på utvecklingen mellan 2010–2019, statistiken i denna trendspaning har därefter årligen uppdaterats (Idéer för livet i siffror). Rapporter>

“Ungas välmående och framtidstro” – En rapport som presenterar mer än bara den psykiska ohälsans utveckling och orsaker. Den presenterar även fem konkreta förslag på åtgärder för att öka barn och ungas välmående och framtidstro. (Rapporten har också uppdaterats 2022). Rapporter>

2021

Lansering av en digital stödbank för föräldrar vars barn och ungdomar hamnat i vanliga men bekymmersamma situationer. Stödbanken är baserad på kunskap från forskare, organisationer och experter som Idéer för livet har samlat i ett stort nätverk som var och en adresserar sociala frågor, som ofta rör barn och unga, utifrån sitt expertområde och sin horisont. Förhoppningen är att stödbanken ska stärka föräldrar i knepiga familjesituationer och underlätta svåra samtal med sina barn. Läs mer>

2021 är också ett år då arbetet med effektmätning intensifieras med utveckling av fler utbildningsformer, verktyg och handböcker. Idéer för livet tar bland annat fram den unika guiden “Enkäter till barn och unga” i samråd med Barnombudsmannen. Effektmätning >

2022

Kriget i Ukraina föranledde särskild insats och stöd för Ukrainas barn och familjer. Tillsammans bidrog Skandia och Idéer för livet, genom ett förstärkt samarbetet med Rädda barnen, extra stöd för familjer som flytt krigets Ukraina. Idéer för livet initierade även särskilda projekt för den aktuella målgruppen med syftet att bidra till stöd till de som kommit till Sverige under så svåra omständigheter:

  • Varmt välkommen hit! Ett material som syftar till att underlätta både ankomst och integration. Läs mer>
  • Solrosfrön – en hjälpande bok för barn från Ukraina. Läs mer>
  • Idéer för livet arrangerar tillsammans med Synsholmens kolloförening och Beredskapslyftet ett läger/kollo för barn med föräldrar på kollogården Synsholmen i St:Annas skärgård.

Rapporten “Ungas trygghet och framtidstro” lanseras. Rapporten visar på att skjutningar och gängvåld bara är toppen av pyramiden, att mobbning och utsatthet på nätet har gått ner i åldrarna och blivit allt vanligare. Dessutom är unga mer utsatta än äldre åldersgrupper för hot, personrån och misshandel. Även denna presenterar fem konkreta förslag på åtgärder för att öka barn och ungas trygghet och framtidstro.

2023

Särskild insats för ökad trygghet – Otryggheten i samhället ökar och Idéer för livet tar därför beslut om en särskild insats för ökad trygghet genom att anställa de före detta polischefen Christoffer Bohman som kommer att arbeta som Trygghetsstrateg för Idéer för livet där hans erfarenheter kommer att fungera som en viktig pusselbit i arbetet med att ta ett helhetsgrepp kring trygghetsfrågan och skapa långvarig positiv förändring.

Särskild insats för att främja läsande. Läsförmågan hos svenska unga har försämrats de senaste fem åren. Att läsa har betydelse för barns språkutveckling och deras förmåga till fantasi och inlevelse. För att få fler unga att vilja läsa har Idéer för livet under 2023 stöttat flera projekt med fokus på just läsning.