Barnkonventionen genomsyrar allt Idéer för livet gör

Att förändra och utveckla ett samhälle är ett långsiktigt arbete som i högsta grad påverkar kommande generationer. Därför är det viktigt att även barn och unga får vara delaktiga i dagens samhällsbyggande. Idéer för livet grundades redan 1987 med målet att ge alla barn chansen att växa upp med en tro på sig själva och på livet de har framför sig. Barnkonventionen, som antogs 1989 och blev lag i Sverige 2020 med namnet Barnrättslagen, är helt i linje med Idéer för livets verksamhet och genomsyrar allt vi gör.

Hur vi använder Barnkonventionen i vår verksamhet

Idéer för livet har som krav att alla stipendiater och samarbetspartner följer Barnkonventionens fyra grundprinciper och besvarar nedanstående frågeställningar:

Lika värde och rättigheter (artikel 2)

På vilket sätt erbjuds likvärdiga villkor, icke-diskriminering och jämställdhet?

Barnets bästa (artikel 3)

På vilket sätt tas hänsyn till barnets egen åsikt och erfarenhet vid bedömning av vad som är barnets bästa?

Barnens utveckling (artikel 6)

På vilket sätt stöds barnets fysiska, moraliska, andliga, psykiska och sociala utveckling?

Delaktighet och påverkan (artikel 12)

Delaktighet och påverkan (artikel 12). På vilket sätt är barnen delaktiga och har möjlighet att påverka?

 

 

Barnkonventionen som grund - från ansökan till uppföljning

Som en del i ansökningsprocessen granskas och bedöms ansökningarna noggrant utifrån Barnkonventionens fyra grundprinciper. Även uppföljning och dokumentation av genomförda projekt innefattar mätning av projektens måluppfyllelse av Barnkonventionen. Idéer för livet erbjuder dessutom samarbetspartners vägledning i deras strävan att efterfölja Barnkonventionen genom att arrangera utbildningar och tillhandahålla expertstöd.

 

Barnkonventionens 54 artiklar är uppdelade i skyddande, stödjande eller påverkande rättigheter. Varje år följer vi upp hur stor andel av våra projekt som lever upp till dessa tre rättigheter.  Till höger ser vi hur fördelningen var år 2023.

Tillsammans med partners tar vi steget fullt ut

Med utvalda partners tar vi steget fullt ut och nöjer oss inte med att enbart leva upp till Barnkonventionens krav. Idéer för livet tar initiativ till att hela organisationen och dess verksamhet inventeras för att säkerställa barn och ungas delaktighet och inflytande.

Det innefattar allt från strategier och arbetsprocesser till enskilda aktiviteter. Vi har bland annat gjort detta tillsammans med Motivationslyftet, Talangakademin och Brainpool. Inventeringen resulterade i viktiga insikter som har bidragit till organisationens utveckling och fortsatta framgång.

 

Vill du läsa mer om vårt arbete med Barnkonventionen

Vårt arbete finns samlat i rapporter och artiklar.

Ungas välmående och framtidstro

Ungas trygghet och framtidstro

Idéer för livet - hälsa och trygghet för barn och unga

Mer om Idéer för livets Fokus på barn och unga

Artiklar i anslutning till Barnkonventionens dag

Fokus på barn och unga

Idéer för livets verksamhet utgår ifrån både Barnkonventionen och FN:s globala hållbarhetsmål 2030.