Digital trygghet för barn och unga

Tack vare internet och sociala medier har dagens unga möjlighet att enkelt kommunicera och umgås med människor från hela världen. Tyvärr har det också medfört att mobbing och kränkningar ökat. Nätet skapar en anonymitet som underlättar kränkningar och användandet av digitala medier gör också att kränkningarna även följer med in i hemmet. Med tanke på att framtida generationer lär kommunicera ännu mer på nätet är det viktigt att arbeta för ett mjukare och mer hänsynstagande samtalsklimat i digitala kanaler.

 

Vi stödjer en rad olika insatser som motarbetar att barn och unga utsätts för kränkningar, utsatthet, mobbning och grooming via sociala medier och andra digitala plattformar.

Internet – en stor del av ungas vardag

 

Det är problematiskt att unga killar och tjejer blir alltmer kränkta på nätet. Det är så vanligt att en av sex tjejer de senaste fem åren har avstått från att skriva eller lägga ut saker på nätet på grund av oro för kränkande kommentarer. Samma sak gäller för var åttonde kille. Nätkränkningar behöver motverkas så att unga får ökad trygghet i sin digitala tillvaro.

 

Idéer för livets rapport “Ungas trygghet och framtidstro” visar att var tredje tjej 18–24 år (34%) har utsatts för hot och hat på nätet. Motsvarande siffra för killar i samma ålder är en av fem (20%). Mobbning är tyvärr inget nytt, men unga som är utsatta i skolan är det oftast även digitalt. Det som gör digital utsatthet extra allvarligt är:

 

  • Förövarna kan agera anonymt (slipper ansvara för sitt handlande).
  • Ett stort antal personer kan se på (bilder och budskap når snabbt många och kan spridas vidare till andra).
  • Kränkningarna kan fortgå dygnet runt oberoende av var den utsatta befinner sig (svårt att komma undan).

 

Sofia Berne, leg psykolog och filosofie doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, har tillsammans med Ann Frisén, professor i psykologi gjort flera studier om nätmobbning. Deras forskning visar att den vanligaste typen av nätmobbning är att ge sig på en persons utseende genom att kritisera bilder utlagda ut på nätet. Den utsatta reagerar oftast genom att känna skam. En studie på 1700 elever i åldern 12–15 år visade på ett samband mellan nätmobbning och negativ kroppsuppfattning. Av studien framgår även att majoriteten av eleverna tycker det är lättare att göra någon annan illa när man slipper ha ögonkontakt.

Unga använder internet mest och kränkningar är vanliga

Digitala kränkningar är vanliga också bland vuxna, men drabbar unga mer eftersom de använder sociala medier mest av alla. Unga är även extra känsliga för angrepp eftersom internet är en viktig social arena i deras personliga utveckling och identitet. SCB:s statistik visar att nio av tio unga 16–25 år är på internet flera gånger varje dag. Sju av tio 16–18 åringar har minst tre timmars skärmtid per dag. Skolundersökningen om brott (SUB) lyfter fram att en av fyra niondeklassare blivit utsatt för att någon skrivit kränkande saker om dem på internet. En av fem i samma undersökning uppger att någon har lagt upp bilder eller filmklipp på dem som de inte ville skulle spridas på internet. Tjejer är i högre grad än killar utsatta för kränkningar, hot och sexuellt tvång. I en studie genomförd av Novus på uppdrag av Tele2 sommaren 2020 uppger 15% i åldern 15–17 år att en okänd vuxen börjat följa dem i sociala medier. En av tjugo (4%) har blivit tillfrågad av en okänd vuxen att träffas på riktigt. Forskning visar att trakasserier på sociala medier ökar risken för depression, sömnsvårigheter, negativ kroppsuppfattning och lägre självförtroende.

Många unga tänker inte på att det är brottsligt att lägga ut kränkande bilder, skriva elaka kommentarer och att sprida vidare inläggen i sociala medier. Speciellt om det görs upprepade gånger. Om förövarna är minderåriga är det föräldrarna (vårdnadshavarna) som blir juridiskt ansvariga. Vårdnadshavare förväntas ha koll på vad barnen gör och förhindra att de skadar andra på nätet.

Klicka vidare vid pilen och läs mer

Så här arbetar vi för att öka den digitala tryggheten

Idéer för livet har stöttat flera projekt med syftet att öka barn och ungas digitala trygghet. Med digital trygghet menar vi kränkningar, utsatthet, mobbning, grooming och sexuellt utnyttjande via sociala medier och andra digitala plattformar. Eftersom det är ett så omfattande område stödjer vi främst nationella initiativ som arbetar brett med digital trygghet. Exempel på sådana insatser är Lajka, Safe Selfie och Nätsäkra.

klicka vidare vid pilen och läs mer

Läs mer om vårt arbete med digital trygghet