Skolan är särskilt viktig för barn och ungas framtid

Ingen ska behöva misslyckas i skolan. Utöver hemmet finns det få andra miljöer som påverkar unga människors framtid så mycket som skolan. Det är en viktig social arena i vilken unga utvecklar sin personliga identitet. Statistik visar att den som inte klarar grundskolan och gymnasiet har svårt att skaffa sig ett meningsfullt jobb och i högre grad än andra riskerar att hamna utanför samhället. Vi måste ge barn och unga bättre förutsättningar att ta sig igenom både grundskolan och gymnasiet med fullständiga betyg. Idéer för livet fokuserar därför extra mycket på insatser och verktyg som ger elever motivation och drivkraft att fullfölja sina studier.

Allt fler har svårt att klara grund- och gymnasieskolan

2020 gick en av fyra elever (23,9%) ut grundskolan med ofullständiga slutbetyg. Var tionde elev (14%) lyckades inte få behörighet att söka till gymnasiet. Gymnasieresultatet för 2020 är inte heller speciellt glädjande; var femte elev (22%) klarade inte att ta sin gymnasieexamen. Svenska skolan har i internationella mätningar sjunkande resultat och kvalitet.

Folkhälsomyndigheten anser att sjunkande skolprestationer och ökad skolstress är viktiga orsaker till varför unga i Sverige mår allt sämre. Socialstyrelsens statistik visar att unga med låga eller ofullständiga betyg i årskurs 9 i högre grad än andra riskerar att:

  • begå självmord.
  • missbruka narkotika/alkohol.
  • bli tyngre kriminell.
  • bli tonårsförälder.
  • leva på ekonomiskt bistånd.

Att satsa på att fler klarar grundskola och gymnasium lönar sig inte bara för de elever som får hjälp utan även för samhället i stort. Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan ett lands utbildningskvalitet och dess tillväxt. 2015 gjorde Idéer för livet studien ”Samhällsförlusten av skolmisslyckande och värdet av att rädda fler i varje årskull”. Studien innefattade bland annat en beräkning av den långsiktiga samhällsförlusten för en årskull med 140 000 individer i vilken en av tio (10%) inte klarade gymnasiet. Baserat på dessa förutsättningar är samhällsförlusten för en årskulls skolmisslyckande 53 miljarder kronor.

Insatser som ger fler chansen att lyckas i skolan

Idéer för livet fokuserar extra mycket på insatser och verktyg som ger elever motivation och drivkraft att fullfölja sina studier.

Forskning om hjärnhälsa

Idéer för livet är huvudpartner i ett tvåårigt forskningsprojekt tillsammans med Gymnastik och idrottshögskolan (GIH). Syfte är att studera vad förlängda skoldagar med schemalagd extra tid med fysisk aktivitet och läxläsning gör för elevers skolresultat och välbefinnande. Studien startade i januari 2021 kommer att bedrivas på 60 högstadieskolor runt om i landet.

Läs mer >

Motivationslyftet

Det är en metod som tränar barn och ungas självledarskap och ansvarstagande för skolarbete, hälsa och samhället. Programmen finns idag från årskurs fyra till och med gymnasiet. Motivationslyftet utgår ifrån svenska läroplanen och Barnkonventionen. Arbetssättet involverar hela skolan, det vill säga elever, personal och vårdshavare.

Läs mer >

Läsligan

Idéer för livet har stöttat flera intitiativ för ökad läsning. Bland annat Läsligan som är ett projekt i Skellefteå som syftar till att stimulera till mer läsning och ökad läsförståelse bland idrottande barn och unga utan att det ska konkurrera med idrotten eller skolan. Med stöd från Idéer för livet har projektet utvecklats genom att de tagit fram en metodbok.

Läs mer >

Idéer för livet - modellen

Ett beräkningsverktyg för bättre förebyggande insatser

För att ge fler chansen till en bra start på livet har vi i samarbete med Uppsala och Umeå universitet tagit fram Idéer för livet-modellen. Det är ett beräkningsverktyg som gör det möjligt att beräkna värdet av förebyggande insatser. Exempelvis går det att beräkna värdet av insatsers påverkan på antal elever med godkända betyg i årskurs 9, hemmasittare och unga som varken arbetar eller studerar.

Vill du läsa mer om vårt arbete för en bra skolgång

Mer finns samlat i våra rapporter.

Samhällsförlusten av skolmisslyckanden och värdet av att rädda flera i varje årskull

Idéer för livet - Ungas trygghet och framtidstro

Idéer för livet - Ungas välmående och framtidstro

Skandia Idéer för livet - Hälsa och trygghet för barn och unga