Barn och unga har rätt till en trygg och meningsfull fritid

Barn och unga med meningsfull fritid mår bättre både fysiskt och psykisk jämfört med andra i samma ålder. Tyvärr har inte alla samma förutsättningar för att kunna ha en meningsfull fritid. Det kan bero på rädsla att inte passa in, svårigheter att ta sig till och från aktiviteter, funktionshinder eller att föräldrarna inte har råd. Barnkonventionen är tydlig med att alla barn och unga har rätt till en rolig och utvecklande fritid. Att ge fler möjlighet till en trygg och meningsfull fritid är därför en viktig och prioriterad målsättning för oss på Idéer för livet.

Ny svensk forskning visar att strukturerad fritid har positiva effekter på barns fysiska och psykiska hälsa. Det ökar även barns skoltrivsel och förbättrar deras betyg och höjer intresset för att studera vidare. Med strukturerad fritid menas aktiviteter som är organiserade, ledarledda och regelbundna. Ostrukturerad fritid har däremot negativ inverkan på välmåendet. Statistik visar att barn vars föräldrar är låginkomsttagare har mindre strukturerad fritid än andra. Unga som bor i utsatta områden och i glesbygden upplever att möjligheterna till en meningsfull fritid är sämre än de som bor i andra områden.

Ur ett samhällsperspektiv bidrar en strukturerad meningsfull fritid till barnens lärande och utveckling. Det förebygger även missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Regeringens ungdomspolitiska mål är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Regeringen betonar att deltagande i olika fritidsaktiviteter ger unga möjlighet att lära sig nya saker och lära känna nya människor.

Hur unga upplever sin fritid

I rapporten ”Ung idag 2020” presenterar MUCF 16-25 åringars syn på meningsfull fritid.

  • En av tre är missnöjda med sin fritid

 

  • En fjärdedel av Sveriges mellanstadieelever saknar regelbunden fritidsaktivitet efter skolan.

 

 

 

Vikten av en meningsfull fritid

En meningsfull fritid ska vara rolig, lärorik, utvecklande och social. Fritidsaktiviteter som gör att unga får nya vänner med samma intressen har extra positiva effekt på deras sociala förmågor. Ledarledda fritidsaktiviteter ger dessutom tillgång till trygga och stöttande vuxna, något som inte alla barn har i sin egen hemmamiljö.

En av tre unga är missnöjda med sin fritid. Tjejer är i högre grad missnöjda än killar. De vanligaste hindren för unga att ta del av önskade fritidsaktiviteter är:

 

  1.  Brist på tid på grund av skola eller arbete (68%).
  2.  Aktiviteten är för dyr (41%).
  3.  Svårt att ta sig till och från aktiviteten/Aktiviteten har varit för svår för mig (båda 38%).

Fyra av tio har avstått från att delta i fritidsaktiviteter under det senaste året på grund av aktivitetens kostnad. Unga med funktionsnedsättning uppger i större utsträckning än andra att de avstår från att delta i fritidsaktiviteter på grund av att aktiviteterna inte är anpassade för dem. Det finns även många unga som avstår från fritidsaktiviteter för att de är rädda att bli dåligt bemötta. Det är vanligast bland funktionsnedsatta och hbtq-personer Unga tjejer upplever högre risk att bli dåligt bemötta än killar.

Vad vi gör för att ge fler unga en meningsfull fritid

Klicka på pilarna och ta del av exempel.

Sparks generation

Fritidsbanken

Digifritids

Camp Circus