Beräkningsverktyg

Idéer för livet har investerat i två framstående beräkningsverktyg, utvecklade av forskare vid Uppsala och Umeå universitet, för att underlätta utvärderingen av verksamheters resurseffektivitet. Läs mer och ta del av kunskapen här.

Att förstå om verksamheter är resurseffektiva är av stor betydelse, framför allt då det ger oss en bild av vilka insatser vi ska fortsätta satsa på och vilka som vi behöver utveckla eller avveckla. En insats kan vara resurseffektiv utifrån flera olika perspektiv, där ett framträdande sådant är det ekonomiska perspektivet. Det handlar bland annat om huruvida vi får ut ett ekonomiskt värde som överstiger värdet av de ekonomiska resurser som vi stoppar in.

 

Det är ofta långt ifrån självklart hur sådana beräkningar ska genomföras, varför vi på Idéer för livet har finansierat utvecklingen av två beräkningsverktyg som kraftigt underlättar den typen av beräkningar.

Det ena har tagits fram av forskare Uppsala universitet, medan det andra är utvecklat av forskare vid Umeå universitet. Båda beräkningsverktygen beskrivs nedan. De är kostnadsfria att använda, men för att få tillgång till respektive verktyg krävs att användaren har genomgått en kortare utbildning i verktyget.

Beräkningsverktyg för evidensbaserade insatser

Beräkningsverktyget från Uppsala universitet har ett fokus på sociala och ekonomiska effekter av evidensbaserade stödinsatser för barn och unga. Insatserna gäller områdena ångest och depression, utåtagerande beteende, föräldrastöd samt självmord/självskadebeteende. Inom dessa finns både så kallade universella (ges till alla) och indikerade (ges till de med särskilt) insatser.

 

I beräkningsverktyget ges du möjlighet till:

 

  • information om vilka insatser som det finns evidens för inom respektive område
  • insikter om vilka sociala effekter de bidrar till
  • en uppfattning om vad det kan tänkas kosta att implementera insatsen
  • den potentiella samhällsekonomiska besparingen på kort, medel och lång sikt av att genomföra insatsen för målgruppen

 

Vi tillhandahåller  information om beräkningsverktyget, inklusive den tekniska rapporten innefattande de bakomliggande beräkningarna

 

Beräkningsverktyg för utvalda målgrupper (KAMSO)

Beräkningsverktyget från Umeå universitet utgår inte från specifika insatser, utan utvalda målgrupper – just nu individer med icke fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg samt hemmasittare. För dessa tillhandhåller verktyget beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna av att förflytta individer från att exempelvis ha icke fullständiga till fullständiga gymnasiebetyg.

 

Verktyget kallas KAMSO (Kalkylverktyg för insatser mot social utsatthet), och utgår ifrån svensk registerdata. Förutom att ge en detaljerad bild av den samhällsekonomiska konsekvensen av lyckade insatser för målgruppen, synliggör verktyget den sociala konsekvensen för målgruppen i termer av livskvalitet och livslängd.

 

Vi tillhandahåller information om beräkningsverktyget, inklusive den tekniska rapporten innefattande de bakomliggande beräkningarna.