Gå till innehåll

Stiftelsen Idéer för livet ger fler chansen till ett friskare och tryggare liv

Skandia Idéer för livet är en oberoende stiftelse som vill skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Vårt arbete är inriktat på tre huvudsakliga områden:

  • Projekt med förebyggande insatser riktade mot barn och unga
  • Forskningssamarbeten för att hitta framgångsfaktorer och utveckla bra metoder
  • Vi utbildar i socio- och hälsoekonomi och erbjuder modeller och verktyg som fungerar

Barn och unga i fokus för social hållbarhet

Idéer för livets mål är att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Det genom att i rollen som innovativ katalysator arbeta långsiktigt med förebyggande sociala insatser riktade mot barn och unga. 

Skandias stiftelse Idéer för livet bildades 1987 som en reaktion på det ökade ungdomsvåldet som det året kulminerade med kravallerna i Kungsträdgården. Sedan dess har Skandia Idéer för livet stöttat viktig forskning, utvecklat olika metodverktyg och gett stipendier till många lokala projekt runt om i Sverige.

Lönsamt att jobba förebyggande

Skandia är ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag och har varit aktiv i samhällsutvecklingen sedan 1855. Sverige har under den tiden utvecklats från ett fattigt bondesamhälle till ett av världens mest välmående och innovativa länder. För att vi ska kunna fortsätta vara det, krävs ett ökat samarbete mellan ansvarsfulla aktörer inom näringsliv, ideell verksamhet och offentlig sektor. Som försäkringsbolag vet vi att det är smartare att arbeta förebyggande än att reagera när olyckan redan skett. Att agera förebyggande lönar sig inte bara ekonomiskt, utan innebär även att vi undviker onödigt mänskligt lidande. 

Skandias egna kunder bidrar aktivt via sparfonden Idéer för livet; två procent av fondens årliga värde avsätts nämligen till stiftelsen. Vilka som får stipendium beslutas av stiftelsens styrelse.

Social hållbarhet påverkar inte bara dagens medborgare, utan även framtida generationers liv. Idéer för livet vill inspirera till dialoger och samarbeten med syftet att bidra till social hållbarhet. 

Lokala projekt

Idéer för livet stöttar lokala projekt riktade mot barn och unga. Hittills har vi delat ut stipendier till nästan 4000 projekt i hela Sverige. Vi mäter och utvärderar effekten av projekten, och strävar efter att göra framgångs­rika projekt skalbara. Med det menas att vi försöker hitta resurser så att de kan genom­föras med fler deltagare, större geografisk täckning och under längre tid.

Projekt som gjort skillnad för många

Forskning

Vi har flera forsknings­sam­arbeten med ledande uni­versitet och högskolor. Med hjälp av empirisk forskning kan vi identifiera framgångs­faktorer bland olika lokala förebyggande insatser. I forskningen ingår även samarbeten med projekt­ägare och samhälls­aktörer för att utveckla olika metod- och beräknings­verktyg för bland annat kommuner.

Våra pågående forskningssamarbeten

Metoder och verktyg

Våra metod- och beräknings­verktyg är använd­bara både för enskilda projekt­ägare och samhälls­aktörer från närings­liv, ideell verk­samhet och offentliga sektorn. Ett viktigt verktyg är Idéer för livet-modellen som gör det möjligt att mäta före­byggande sociala insatsers kvalitet och resurseffektivitet samt kan användas som besluts­stöd i kommun­­ernas budget­arbete.

Så använder du våra metoder och verktyg

Fondspara i Idéer för livet – en investering i framtiden

2 % av ditt fondvärde går till unga och deras framtid via stiftelsen Idéer för livet
Ingen förvaltningsavgift – det är vårt bidrag som ger dig bättre avkastning
120 % avkastning de senaste 5 åren* (innan våra kunder årligen skänkt 2 %)

Spara för din framtid samtidigt som du ger barn och unga möjlighet till sin!

* (2012-08-01 till 2017-08-31)

Läs mer och börja spara i fonden

Stiftelsens 30-åriga historia

Skandia Idéer för livet bildades på 80-talet som en motreaktion på det ökade ungdoms­våldet. Sedan dess har vi stöttat forskning, utvecklat metod­verktyg och gett stipendier till nära 4000 projekt.

Läs mer om vår historia

Skandias egna ambassadörer

Skandias medarbetare har möjlighet att göra en personlig insats för barn och unga genom att på arbetstid engagera sig i Idéer för livets verksamhet.

Läs mer om Skandias ambassadörer