Right By Me

Right By Me arbetar med att förbättra unga med utländsk bakgrund sysselsättningsmöjligheter, fysiska och psykiska hälsa samt kraft att driva förändring för sig själva och för samhället i stort. Alla program drivs och utvecklas av anställda unga från målgruppen, där de kapacitetsbygger unga ledare med utländsk bakgrund genom stärkt självkänsla, nätverk samt ökad egenmakt.

Aktivitetsinkubatorn

Med stöd från idéer för livet livet har  Right By Me sedan ett par år tillbaka  kunnat utveckla sitt ungdomsledarprogram vilket lett till ännu större effekt för målgruppen unga ledare.

I projektet Aktivitetsinkubatorn,  testas ungdomars nya idéer och utvecklar dessa till aktiviteter inom Right By Mes  programverksamhet.  Ungdomsledare får driva egna projekt, från planering till genomförande och uppföljning – utifrån ungdomarnas uttryckta behov och önskemål. Aktivitetsinkubatornhar resulterat i att ett stort antal unga har involverats i idégenerering, utveckling, testning och utvärdering av en mängd nya aktiviteter.

 

Kvalité och effektutvärdering

Aktivitetsinkubatorn

Riht By Me har också utvärderat och effektmätt sitt Ungdomsledarprogram utifrån fördjupningsutbildningen i Värdeskapandekedjan som resulterade i en rapport.

Effekterna som undersöktes var: ledarskapsförmåga, självkänsla, egenmakt och samhörighet/gemenskap.

Under utbildningen designade de en ny effektmätningsmetod som gick ut på att blanda kvalitativa och kvantitativa mätningsinslag, som resulterade i en effektmätningsdag där ungdomsledarna utvärderade insatser och självskattade sin utveckling i olika fysiska rum – ett rum per effekt.

Utgångspunkten var att implementera metodiken kring upplevelsebaserade lärande även i effektmätning för att möjliggöra för Ungdomsledarna att få ägandeskap över sin egen utveckling men också för ungdomsledarprogrammets utveckling.

 

 

Effektmätningens resultat:

  • 83% av Ungdomsledarna upplever ökad ledarskapsförmåga

  • 67% av Ungdomsledarna upplever stärkt självkänsla

  • 50% av Ungdomsledarna upplever ökad egenmakt

  • 67% av Ungdomsledarna upplever stärkt gemenskap och samhörighet