TalangAkademin

TalangAkademin ger unga som är långt ifrån arbetsmarknaden chansen till meriterande arbetslivserfarenhet och samtidigt bidra till att skapa ett välmående och tryggt lokalsamhälle.

Utgår ifrån människors styrkor och förmågor

Allt fler unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden och ges den ekonomiska trygghet och sociala gemenskap som ett arbete innebär. Människor som är långt ifrån arbetsmarknaden får genom TalangAkademin chansen att bli en uppskattad resurs för det lokala näringslivet och på så vis ta ett steg närmare en anställning.

 

Kärnan i TalangAkademins verksamhet är en praktik med validering. Arbetet görs i nära samverkan med fastighetsägare, kommun, arbetsförmedling och det lokala näringslivet. Verksamheten vänder på perspektiven genom att fokusera på människors styrkor och förmågor, inte deras svagheter och brister. Metoden är en unik praktik med validering som bidrar till social inkludering och inger hopp och kraft genom att i små steg dokumentera och synliggöra praktikanternas lärande, kunskaper och kompetenser. TalangAkademin hjälper människor att få bevis på sin kompetens, etablera personliga relationer till potentiella arbetsgivare och sist men inte minst; få den motivation och det självförtroende som behövs för att på egen hand skaffa sig ett jobb.

 

TalangAkademin erbjuder validerad praktik på olika arenor i samhället så som butik, fastighetsskötsel, café och hotell. Validering innebär att med stöd av handledare på arbetsplatsen synliggöra deltagarens olika kompetenser inom branschen. Lärandet skapar en tro på den egna förmågan och efter avslutad praktik får deltagaren ett intyg på sitt lärande. Tiden för praktiken varierar från 6 veckor till 3 månader (eller längre).

 

Kvalité och effektutvärdering

TalangAkademin bygger på modern forskning och empiriska erfarenheter från andra liknande projekt. Det är viktig att mäta och utvärdera effekten av nytänkande projekt och aktiviteter. Därför har en extern part utvärderat vilka effekter verksamheten har bidragit till på Frölunda Torg. Utvärderingen visar bland annat att tre fjärdedelar av de som fullföljt praktiken tror mer på sig själva och sin egen förmåga samt att nästan hälften av de praktikanter som avslutat sin praktik har fått arbete. Länk till rapporten

Mätning av socialt värdeskapande

TalangAkademin ger individer motivation och kraft att förändra sin situation. Därför mäter de också beteendeförändringar som sker hos individen och följer deras utveckling över tid. Det gör de genom att följa upp praktikanternas utveckling och genom dialoger med praktikgivarna. Effektmätning utgår ifrån Värdeskapandekedjan (med utgångspunkt i SROI (Social return on investment)) i vilken medarbetarna har utbildats i. Effektmätning genomförs löpande på alla platser och på samma sätt. Läs mer om TalangAkademins samhällsnytta

 

Metodens framgångsrika komponenter