Idéer för livets generella villkor och värderingar

 

    Ändamål och villkor

 1. Verksamhet och projekt som drivs med helt eller delvis finansiering från Skandias stiftelse Idéer för livet efterlever stiftelsens krav på att agera enligt svensk lag, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och barnkonventionen.
 2. Projektstöd lämnas för det ändamål som framgår i projektansökan och styrelsens beslut.
 3. Eventuella villkor för projektstöd framgår av beslut och dessa generella villkor. Stiftelsens kansli kan ställa ytterligare villkor, om till exempel projektstödstödmottagaren i överenskommelse med stiftelsens kansli önskar disponera medlen på annat sätt.

  Giltighet

 4. Projektstödmottagaren godtar samtliga villkor genom att rekvirera utbetalning av beviljat projektstöd.
 5. Eventuellt kompletterande villkor beskrivet i punkt 3 blir gällande då projektstödmottagaren tagit del av de nya villkoren.

  Information om projektet

 6. Vid information om projektet som beviljats medel ska det framgå att det genomförs med stöd från Skandias stiftelse Idéer för livet. Idéer för livets logotyp ska framträda på ett tydligt sätt i både tryckt och elektroniskt material. Logotyp rekvireras via mejl: ideerforlivet@skandia.se

  Rekvisition av medel

 7. När styrelsen beslutat om att bevilja ett projektstöd och protokoll är justerat och undertecknat kan stipendium betalas ut på begäran av projektstödmottagaren.
 8. Om beslut innehåller kriterium för utbetalning skall dessa först vara redovisade innan utbetalning kan göras. Det kan till exempel handla om redovisning av övrig finansiering eller bekräftelse om att projektet kommer att kunna genomföras och hur.
 9. Ett beslut om stipendium upphör att gälla om en rekvisition inte har skickats in inom den tid som anges i beslutet. En ny ansökan om projektstöd måste då skickas in.

  Utbetalning

 10. Utbetalning sker till sökande. Är projektstödmottagaren en organisation, skola, förening, universitet/högskola eller offentlig sektor skall utbetalning göras till mottagarens bankgiro eller plusgiro. Privatperson kan få utbetalning till bankkonto mot styrkande av kontots tillhörighet.
 11. Stiftelsens kansli kan begära in dokument som styrker behörigheten för den som rekvirerat utbetalning.

  Projektkostnader

 12. Projektets kostnader ska kunna hänföras till ansökan som ligger till grund för beslutet och eventuell senare skriftlig överenskommelse mellan Idéer för livets kansli och projektstödmottagaren. Vid större förändringar kan kompletterande styrelsebeslut från Idéer för livet bli aktuellt.
 13. Projektstöd får endast användas på det sätt som framgår i ansökningshandling och beslut. Kostnaden skall också vara skälig. För att projektstödsmottagaren ska få disponera medlen på annat sätt krävs skriftligt medgivande från idéer för livets kansli. Projektstöd får aldrig användas för:o kostnader som betalas av annan finansiär:
  – Böter, viten eller rättegångskostnader.
  – alkohol eller tobak.

  Projektredovisning

 14. Projektstöd skall redovisas 12 månader från beslutsdatum om inte annan överenskommelse finns mellan projektstödmottagaren och stiftelsens kansli.
 15. Projektstödmottagaren skall skriftligen redovisa hur medlen använts via ett digitalt formulär som stiftelsen tillhandahåller och innehålla de uppgifter som efterfrågas i formuläret.
 16. Om projektet genomfört effektmätning med hjälp av enkät eller observation skall även sammanställning av mätningens resultat redovisas.
 17.  Redovisning skall göras mot den budget som godkänts för projektet. Eventuella avvikelser ska anges och kommenteras.

  Återbetalningsskyldighet/återkrav

 18. Medel som inte förbrukats, ska återbetalas senast när slutredovisning lämnas in. Betalningsinstruktion erhålls från stiftelsens kansli.
 19. Om ett projekt drivs i strid mot stiftelsens stadgar och villkor kan Idéer för livet besluta att avbryta finansieringen av projektet.
 20. Om Stiftelsens kansli anser att projektstödmottagaren ska betala tillbaka hela eller del av det beviljade stipendiet, kan ärendet lyftas till stiftelsens styrelse att besluta i frågan.

  Kontakta Idéer för livets kansli

 21.  Projektstödsmottagaren tar kontakt med stiftelsens kansli avseende:
 • Förändring i projekttid
 • Ändringar i projektet, till exempel omfördelning mellan budgetposter.
 • Incidenter eller oegentligheter av betydelse som kan medföra negativ påverkan för projektet och Idéer för livet.
 • Begäran om avvikelse för något av de generella villkoren.
 • Ändring av adress, telefon eller e-post för organisation eller kontaktperson.
 • Begäran om ytterligare tid för att inkomma med redovisning.