Våra ämnesområden

Vi ger stöd till idéer på förebyggande insatser som ger barn och unga chansen till bättre hälsa och tryggare liv

Hälsa

Projekt som förbättrar både den psykiska och fysiska hälsan bland. Mer än hälften av dagens unga har mått psykiskt dåligt någon gång i livet och majoriteten rör på sig för lite.

Antimobbing

Projekt som minskar antalet systema-tiska kränkningar av barn och unga som till exempel misshandel, uteslutning och elaka kommentarer.

Drogfritt

Projekt som minskar nyttjande av alkohol, narkotika, dopning och tobak bland barn och unga för att på så vis bidra till att förverkliga den nationella ANDT-strategin (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak).

Föräldraskap

Projekt som syftar till att ge föräldrar stöd och kunskap i sitt föräldraskap. Forskning visar
att projekt och metoder som förbättrar samspelet mellan föräldrar och barn är viktiga för både barn och föräldrars hälsa.

Mötesplatser

Projekt som omfattar arenor med planerad och strukturerad verksamhet som engagerar och ger möjlighet till fördjupad kunskap i olika kultu-rella uttryck samt främjar barn och ungas sociala eta-blering och inkludering i samhället.,

Mångfald

Projekt som strävar efter lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett bakgrund. Mångfald handlar om att skapa möjligheter för alla barn och unga att välja sitt eget liv genom att undanröja hinder och tillvarata allas kompetenser och erfarenheter.

Kultur

Projekt med kultur- och fritidsaktiviteter där barn och unga får vara med att skapa och påverka. Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för avkoppling, personlig utveckling och för att hitta sin plats i tillvaron och samhället.