BabySTEM – Upptäckarglädje för de allra yngsta

Publicerades 12/14/2021

Barn är födda forskare, de första åren genomför barn tusentals experiment för att förstå sin kropp och sin omvärld. Tom Tits Experiments projekt BabySTEM ger föräldrar kunskap och inspiration för att utforska naturvetenskapen i vardagen tillsammans med sina barn. BabySTEM har sin grund i forskningen om Vetenskapligt kapital.

BabySTEM vänder sig till de allra yngsta barnen (0-2 år) och deras föräldrar och tar avstamp i forskning om Vetenskapligt kapital och hur detta påverkar attityder till naturvetenskap och teknik. Varje människa besitter ett vetenskapligt kapital vilket är påverkbart och föränderligt. Forskningen har identifierat en 8 dimensioner vilka påverkar det vetenskapliga kapitalet. Projektet BabySTEM fokuserar på attityder och värderingar, samt kunskaper, förmågor och utbildning inom familjen. 

Aktiviteterna i projektet syftar till att främja engagemang och positiva attityder till naturvetenskap och teknik hos deltagarna och bidra till ett ökat vetenskapligt kapital i familjen.  Att främja positiva attityder till naturvetenskap och teknik är en fråga om god utbildning för alla. Kunskaper inom och förståelse för naturvetenskapens och teknikens natur behövs för att kunna ta ställning i samhällsfrågor och utveckla handlingskompetens. Det gäller både den egna vardagen och för att bidra till en hållbar utveckling.

Resultat och effektmätning 

Projektet genomfördes år 2022 bestod av tre delar; Metod- och konceptutveckling, Genomförande, Erfarenhetsåterföring och avslut. Projektet planerades att genomfördes av Tom Tits experiment i samverkan med öppna förskolor och familje- och barnavårdscentraler i Södertälje.

1. Konceptutveckling: Januari- april
2. Genomförande: April – November
3. Erfarenhetsåterföring: December

Målsättningen har vatit att främja engagemang och positiva attityder till naturvetenskap och teknik hos deltagarna och bidra till ett ökat vetenskapligt kapital i familjen. 

Totalt deltog 39 barn och 42 vuxna vid minst ett tillfälle fördelade på 3 grupper.  Vid sista tillfället för respektive grupp uppmanades de vuxna att svara på en enkät för utvärdering effektmätning samt fritextsvar. 27 vuxna har besvarat enkäten. 

Samtliga deltagare upplever att det varit värdefullt att delta i BabySTEM och även att de har fått en bättre förståelse för vad naturvetenskap och teknik kan vara för barn upp till 2 år. Alla utom en deltagare upplevde BabySTEM-träffarna som relevanta. Alla utom en deltagare upplever sig också ha större förtroende för att kunna stödja sitt barns utforskande inom naturvetenskap och teknik samt känner sig mer hemma på Tom Tits Experiment och andra miljöer som lyfter naturvetenskap.

Majoriteten av deltagare instämmer med att de är mer intresserade av att fortsätta utforska naturvetenskap och teknik på sin fritid (93%), att de känner sig mer bekväma med att prata om naturvetenskap och teknik (85%) samt att de uppmärksammar eller ser mer naturvetenskap och teknik i vardagen (85%). Ungefär 3/4 av deltagarna instämmer med påståendet att de testat att utforska naturvetenskap mellan träffarna.

Ort:

Södertälje