Delaktighet med hjärta och värme

Publicerades 10/13/2020

Svenska med baby är en ideell organisation som skapar mötesplatser för småbarnsföräldrar som är nya i Sverige men också för de som är mer etablerade i samhället. En plats där de får känna sig delaktiga, de får även föräldrastöd genom kontakt med etablerade föräldrar och externa besök, språkträning och förberedelser inför arbetsmarknaden. Genom stöd från Idéer för livet under 2020 har verksamheten kunnat spridas till fler orter i Sverige. Svenska med baby har även under projekttiden och med stöd från Idéer för livet utvecklat effektmätning av metoden med hjälp av observationer.

Barn som växer upp i en marginaliserad situation har ofta svårt att klara både skolan och övergången till arbetslivet. De möter även olika sociala utmaningar som ohälsa och en otrygg uppväxt. Med förebyggande insatser är det möjligt att bryta resan mot utanförskap. Svenska med baby erbjuder en plattform där nyanlända kan känna sig välkomna och inkluderade och kan träna konversationssvenska, lära sig om hur det är att vara förälder i Sverige under föräldraledigheten och vilka möjligheter som finns efter föräldraledigheten.

Resultat 

Svenska med baby genomförde en föräldragrupp för nya och etablerade föräldralediga i Norrköping vårterminen 2021 och i Malmö höstterminen 2021.  Trots de utmaningar som coronapandemin och RS -viruset medfört så har Svenska med baby genom att anpassa och kreativt utveckla gruppträffarna kunnat genomföra dem på ett säkert sätt. 

Sammanlagt har 18 träffar genomförts. 

Effektmätning genom observationer

Som ett led i Svenska med babys arbete med att utvärdera och utveckla föräldragrupperna utvärderas verksamheten med hjälp av deltagarenkäter men de har även utvecklat ett för verksamheten anpassat observationsverktyg. Gruppledare och medarrangörer observerar och dokumenterar deltagande föräldrars eventuella utveckling under terminen. 

Svenska med babys observationsverktyg är indelat i fyra områden;

  • språkutveckling på svenska (för de föräldrar som är
    nya i Sverige).
  • trygghet i föräldraskapet.
  • sociala nätverk.
  • sysselsättning efter föräldraledigheten.

Ort: 

Malmö, Norrköping