Demokratiklubben

Publicerades 12/09/2020

Demokratiklubben i Luleå är en eftermiddagsaktivitet för ungdomar i åldrarna 13-15 år. Klubben arbetar med demokrati – och värdegrundsfrågor och blandar teoretiska genomgångar, skönlitteratur och film, med aktiva moment som samtal, diskussioner och värderingsövningar.

Demokratiklubben är en gemensam plats där unga kan mötas för samtal och diskussioner, med demokrati och värdegrundsfrågor i fokus.

Projektet  har under 2021 drivits som en studieklubb där tjugo ungdomar i årskurs åtta träffats veckovis. I klubben jobbar gruppen med samtalsövningar, diskussionsövningar och värderingsövningar. 

Syftet med klubben är att göra ungdomarna till aktiva, solidariska och empatiska samhällsmedborgare som lär sig använda sin demokratiska yttranderätt och förslagsrätt. Projektet ska på olika vis lära och praktisera demokrati under hela projekttiden och ge ungdomarna möjlighet till inflytande i samhällsfrågor genom att öka sin kunskap om sina demokratiska rättigheter och utveckla sin känsla för solidaritet.

 Sammanfattning av projektets innehåll:

  • Demokratiklubben utgör en gemensam mötesplats för ungdomar i åldrarna 13-15 år. Den fungerar som ett komplement till skolverksamheten, likväl som ett alternativ till fritidssysselsättning.
  • Träffarna sker en gång i veckan.
  • Klubbens innehåll är demokrati, solidaritet och mänskliga rättigheter och leds av utbildade lärare (svenska/SO).
  • Klubbens mål och syfte är att utbilda elever i demokratiska och solidariska frågor och få dem att våga nyttja sitt inflytande och sina demokratiska rättigheter i samhället. 
  • I slutet av projektet arrangerar deltagarna i klubben en utställning på temat Mänskliga rättigheter, med förintelsen som historiskt perspektiv och utgångspunkt.
  • Klubben stödjer ett holistiskt synsätt på lärande där sammanhang och kontext utgör kärnan i undervisningen.
  • Arbetet i klubben är inkluderande och ämnesövergripande vilket möjliggör ökad måluppfyllelse.

Resultat 
Elevernas sammanhållning och gruppdynamik blivit bättre. Från att ha varit en nystartad grupp där de flesta inte kände varandra särskilt bra, har de nu kommit närmare varandra och genom olika samarbeten fått nya relationer och starka kompisband. Ungdomarna har utvecklat sin förmåga att resonera och diskutera – och kan i större utsträckning och med stärkt självkänsla dela med sig av sina erfarenheter. 

Projektet är inte avslutat ännu (november 2020). Resultatet kommer att utvärderas med enkät i samband med Demokratiklubbens avslut. 

Ort: 

Luleå