Mamma United

Publicerades 05/12/2020

Mamma United är en ideell förening som verkar för att stärka föräldraskapet i socioekonomiskt utsatta områden. På Mamma Uniteds träffar kommer
deltagande kvinnor att få kunskap inom olika områden för att stärka kvinnornas föräldraskap, egenmakt, fysiska- och psykosociala hälsa. Mamma United vill också förebygga uppkomsten av kriminalitet bland barn och unga och bidra till ökad integration i samhället.

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre, blir integrerade i samhället och känner sig som en del av ett större sammanhang där ingenting är omöjligt.

Detta uppnås då Mamma United skapar en känsla av meningsfullhet genom att lyfta deltagarnas fysiska- och psykosociala hälsa. Genom utbildning och motivationshöjande samtal om t ex vikten av bra matvanor, fysisk aktivitet, arbetsmarknaden, våld i nära relationer, socialtjänstens verksamhet, bidrar bidrar Mamma United till att öka kunskapsnivån och stärka självkänslan hos mammorna. Tack vare att en stor del av Mamma United insatser är preventiva når man goda resultat på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med om insatserna sätts in först när ohälsa och andra problem redan har uppstått.

– Många mammor lever isolerat och har låg kunskap om hur bland annat socialtjänsten och polisen arbetar. Det finns ett stort behov av att stärka mammor och deras barns välmående. Mamma United vill ge mammor kunskap, motivation och möjlighet att skapa de bästa förutsättningar för sig själva och sina barn. När vi når dit kan vi sluta den ojämlika hälsa, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef på Mamma United.

Resultat

Under 2020 genomfördes två lyckade pilotgrupper. Metoden föll mycket väl ut. Efter avslutad intervention genomfördes en kvalitativ utvärdering  och resultatet av denna undersökning visar att mammornas medverkan i Mamma United har medfört mervärden, både vad gäller fysisk och psykisk utveckling.

Några mervärden som de intervjuade kvinnorna utryckte: 

  • Flera kvinnor känner att de har blivit gladare och piggare efter medverkan.
  • Några har börjat att träna, vilket medfört bland annat ett ökat självförtroende.
  • Har prioriterat och tagit hand om sig själv.

Samtliga intervjuade kvinnor säger att de vill rekommendera andra kvinnor att delta i Mamma United.

Lär mer om Mamma United här>

Ort:

Stockholm