Right To Plays Aktivitetsinkubator

Publicerades 05/12/2020

Right To Plays Aktivitetsinkubator skapar förutsättningar för unga nyanlända tjejer och killar mellan 16-22 år att själva bli mer aktiva i processen att gå från idé till aktivitet. Aktiviteter som stärker ungas självkänsla, utvecklar dem som personer, utökar nätverk och stärker deras kommunikationsförmåga.

Foto – Right To Play, Jakob Good

Right To Play

Under 2020 har Right To Play med stöd från idéer för livet livet kunnat utveckla sitt ungdomsledarprogram ytterligare, genom projektet Aktivitetsinkubatorn och utbildningen Värdeskapandekedjan. Detta har lett till att genom ungdomsledarna kunnat skapa ännu större effekt för målgruppen.  

I projektet Aktivitetsinkubatorn,  testas ungdomars nya idéer och utvecklar dessa till aktiviteter inom Right To Plays programverksamhet. Right To Plays Ungdomsledare får driva egna projekt, från planering till genomförande och uppföljning – utifrån ungdomarnas uttryckta behov och önskemål. Projektet har resulterat i att ett stort antal unga har involverats i idégenerering, utveckling, testning och utvärdering av en mängd nya aktiviteter. Flera av aktiviteterna kommer att och har integrerats i den ordinarie verksamheten under 2020 och vidare in i 2021!

Under år 2020 har en två-dagars Ungdomsledarutbildning genomförts, där 10 Ungdomsledare vidareutbildats i de redskap som de behöver för att kunna stötta övriga 250 aktiva ungdomar i att stärka sin självkänsla, utöka sitt nätverk, förbättra sina språkkunskaper och få ökad arbetslivserfarenhet. Genom utbildningen skapas förutsättningar för att utveckla framtidens ledare, ge ungdomar från målgruppen förebilder att se upp till, och framförallt bidragit till att minska stereotypa föreställningar kring målgruppen från samhället då vi får se ett ökat antal representanter från målgruppen i rollen som ledare.

Resultat

Genom deras arbete med att stötta, utbilda och stärka barn och unga i utsatthet skapades under pandemin över 180 jobb, varav 25 heltid, via digitala arenor. Därtill fick tjejerna i deras jämställdhetsprojekt dela egna berättelser och tankar om utveckling, mål och egenmakt med Kronprinsessan Viktoria på Friends Arena 2020. Inte minst öppnade de upp nya arenor, som gett fler än 110 tjejer ökade möjligheter att ta plats som morgondagens ledare i samhället. Right To Plays arbete har lett till att över 350 ungdomar fått sin första arbetslivserfarenhet på ett annars tomt CV, tack vare Right To Plays samarbeten på Sveriges största arenor.

Effektmätning utifrån Värdeskapandekedjan

Genom stöd från Skandia Idéer för livet har Riht To Play också utvärderat och effektmätt sitt Ungdomsledarprogram utifrån fördjupningsutbildningen i Värdeskapandekedjan som resulterade i en rapport. Effekterna som undersöktes var: ledarskapsförmåga, självkänsla, egenmakt och samhörighet/gemenskap. Under utbildningen designade vi en ny effektmätningsmetod som gick ut på att blanda kvalitativa och kvantitativa mätningsinslag, som resulterade i en effektmätningsdag där Ungdomsledarna utvärderade insatser och självskattade sin utveckling i olika fysiska rum – ett rum per effekt. Utgångspunkten var att implementera metodiken kring upplevelsebaserade lärande även i effektmätning för att möjliggöra för Ungdomsledarna att få ägandeskap över sin egen utveckling men också för Ungdomsledarprogrammets utveckling. 

Effektmätningens resultat: 

  • 83% av Ungdomsledarna upplever ökad ledarskapsförmåga
  • 67% av Ungdomsledarna upplever stärkt självkänsla
  • 50% av Ungdomsledarna upplever ökad egenmakt
  • 67% av Ungdomsledarna upplever stärkt gemenskap och samhörighet

 

Ort:

Stockholm