Gå till innehåll

Vi hjälper dig att förverkliga din idé

Sedan starten för 36 år sedan har Idéer för livet stöttat fler än 4 500 lokala och nationella projekt. Tack vare detta stöd har vi en nära dialog med socialt engagerade och drivna människor runt om i landet. Därför kan vi också tidigt fånga upp nya samhällsutmaningar och trender att agera på.

Har du en bra idé som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa? Då kan du söka stipendium från oss på stiftelsen Idéer för livet. Så här gör du – 3 enkla steg :

 • Kolla först om din idé uppfyller våra sökkriterier
 • Se vilken typ av kostnader vi ger stöd till
 • Fyll i vårt ansökningsformulär 

Bra idéer kan få stipendium

Vi ger stöd till idéer på förebyggande insatser som ger barn och unga chansen till bättre hälsa och tryggare liv. Med barn och ungdomar menar vi personer som är upp till 25 år gamla. De projekt vi stödjer ska utgå ifrån Barnkonventionen och bidra till:  

 • bättre hälsa och tryggare närsamhälle för barn och ungdomar i Sverige. 
 • samhällsengagemang inom ett eller flera av ämnesområdena: antimobbing, drogfritt, föräldraskap, hälsa, kultur, mångfald och mötesplatser. Våra ämnesområden.
 • jämställdhet och lika behandling oavsett religion,
 • kön, hälsa, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.
 • att barn och unga känner sig inkluderade i samhället.
 • att barn och unga får en bättre självbild och en stärkt självkänsla.

 

Stöd till lokala projekt

Idéer för livet ger följande stöd till lokala projekt:

 • Stiftelsen delar ut stipendium fyra gånger om året och har sedan 1987 delat ut mer än 200 miljoner kronor.
 • Engagerade och kunniga medarbetare på Idéer för livets kansli utvecklar och stöttar stipendiater i förverkligandet av deras lokala projekt.
 • Ambassadörer i form av Skandiamedarbetare hjälper lokala projekt att bli framgångsrika.
 • En handbok med praktiska tips på hur ett ideellt projekt genomförs framgångsrikt. Den innehåller även länkar till olika digitala mallar etc. 
 • Stöd i att mäta projektets effekt och synliggöra dess samhällsvärde. 
 • Regelbundna nätverksträffar där projektägare har möjlighet att inspireras och utbyta erfarenheter.

Se vilka projekt vi stödjer

Stiftelsen Idéer för livet har stöttat över 4400 lokala projekt. Här kan du läsa mer om och inspireras av dessa fantastiska idéer. 

Våra projekt

Innan du ansöker

Vem kan söka stipendium från stiftelsen Idéer för livet, och vilken typ av projekt stöttar
vi? 


 • Vad kan du söka stipendium för?

  Skandia Idéer för Livet bidrar med stöd för till exempel material, information, marknadsföring och utbildning av unga ledare. Vi finansierar inte fasta periodiska kostnader såsom hyra och löner.

  Generella villkor och värderingar

  Projekt som beviljas stöd ska efterleva stiftelsens generella villkor och värderingar. Verksamheten i sökande organisation samt i det planerade projektet får inte strida mot Idéer för livets krav om efterlevnad av mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och Barnkonventionen.
  Läs mer om villkoren här. 

  Vem kan söka?

  Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening, universitet/högskola eller offentlig sektor. Det viktigaste är att du har en bra idé inom något av områdena forskning [internlänk], metoder & verktyg eller projekt [internlänk] som lever upp till nedanstående kriterier.

  Ditt projekt bör:

  • bidra till en bättre hälsa och tryggare närsamhälle för barn och ungdomar i Sverige. Med barn och ungdomar menar vi personer som är upp till 25 år gamla.
  • främja jämställdhet och lika behandling oavsett religion, kön, hälsa, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.
  • visa på samhällsengagemang inom ett eller flera av följande områden: antimobbing, tobak, droger, alkohol, föräldraskap, idrott, hälsa, kultur, mångfald, brottslighet och sociala mötesplatser.
  • bidra till att barn och ungdomar känner sig inkluderade i samhället.
  • bidra till att ge barn och ungdomar en bättre självbild och en stärkt självkänsla.
  • tillsammans med dig personligen vara en del av kommunikationen runt Skandia Idéer för Livets verksamhet, exempelvis stipendieutdelningar, marknadsföring och olika former av dokumentation av ditt projekt.

  Stämmer ovanstående kriterier med ditt projekt? Ansök om stipendium här nedan.

Vanliga frågor och svar

 • Även året 2023 har stiftelsen bidragit till och aktivt initierat insatser för att hjälpa familjer på flykt från kriget i Ukraina. 6 000 barn har fått boken Solrosfrön som vi utvecklat tillsammans med två terapeuter i syfte att hjälpa familjer att bearbeta sin situation. Föräldrar och barn har fått möjlighet att åka till Idéer för livets kollogård Synsholmen och delta i flera andra kreativa aktiviteter.   

 • Exempel på sådant som du kan beviljas stipendium för är inköp av material, tryck av informations- och utbildningsmaterial, ungdomsledarutbildning och marknadsföring. Exempel på sådant du inte beviljas stipendium för är egna studier eller studieresor, resor utomlands, medicinsk behandling och fasta periodiska kostnader (såsom hyra och löner).

 • Du får en kopia av din ansökan till den e-postadress du angivit i ansökningen. Det är din bekräftelse att ansökan har gått fram. Ansökningarna registreras och Skandias Idéer för Livets ambassadörer läser ansökan och säkrar att den lever upp till angivna kriterier. Det är också vanligt att du kontaktas för mer information. Ambassadören lämnar sedan ett utlåtande som tillsammans med ansökan skickas till stiftelsens styrelse. Om ambassadören som granskar ansökan ser att den helt strider mot stiftelsens stadgar så meddelas det till dig och ansökan behandlas inte av styrelsen.

 • Det är styrelsen i Skandias stiftelse Idéer för Livet som beslutar vilka som ska få stipendium.

 • Styrelsen träffas 3–4 gånger per år under vilka de bestämmer vilka som skall bli stipendiater. Datum för planerade styrelsemöten presenteras här på sidan.

 • Inom en vecka efter styrelsemötet skickas besked till alla om hur det gått.

 • Styrelsen lämnar ingen motivering om varför ansökan beviljats eller avslagits och beslut kan inte överklagas.

 • Beviljade stipendier utbetalas till angivet bankkonto cirka tre veckor efter beslutande styrelsemöte. I vissa fall kan styrelsen fatta beslut om att bevilja stipendium med krav på kompletterande uppgifter, t.ex. att sökande kan visa att övrig finansiering är löst.

 • Inom ett år från att stipendium blivit beviljat skall en redovisning skickas till Idéer för livet.

  Vi har tagit fram en mall för uppföljningsrapport som med fördel kan användas. 

Alla frågor och svar

Generella villkor för beviljat stipendium från Skandias Stiftelse Idéer för livet
 • Ändamål och villkor

  1.
  Verksamhet och projekt som drivs med helt eller delvis finansiering från Skandias stiftelse Idéer för livet efterlever stiftelsens krav på att agera enligt svensk lag, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och barnkonventionen (sidan 2).

  2.
  Projektstöd lämnas för det ändamål som framgår i projektansökan och styrelsens beslut.

  3.
  Eventuella villkor för projektstöd framgår av beslut och dessa generella villkor. Stiftelsens kansli kan ställa ytterligare villkor, om till exempel projektstödstödmottagaren i överenskommelse med stiftelsens kansli önskar disponera medlen på annat sätt.

   

  Giltighet

  4.
  Projektstödmottagaren godtar samtliga villkor genom att rekvirera utbetalning av beviljat projektstöd.

  5.
  Eventuellt kompletterande villkor beskrivet i punkt 3 blir gällande då projektstödmottagaren tagit del av de nya villkoren.

   

   Information om projektet

  6.
  Vid information om projektet som beviljats medel ska det framgå att det genomförs med stöd från Skandias stiftelse Idéer för livet. Idéer för livets logotyp ska framträda på ett tydligt sätt i både tryckt och elektroniskt material.

  Logotyp rekvireras via mejl: ideerforlivet@skandia.se

   

  Rekvisition av medel

  7.
  När styrelsen beslutat om att bevilja ett projektstöd och protokoll är justerat och undertecknat kan stipendium betalas ut på begäran av projektstödmottagaren.

  8.
  Om beslut innehåller kriterium för utbetalning skall dessa först vara redovisade innan utbetalning kan göras. Det kan till exempel handla om redovisning av övrig finansiering eller bekräftelse om att projektet kommer att kunna genomföras och hur. 

  9.
  Ett beslut om stipendium upphör att gälla om en rekvisition inte har skickats in inom den tid som anges i beslutet. En ny ansökan om projektstöd måste då skickas in.

   

  Utbetalning


  1. Utbetalning sker till sökande. Är projektstödmottagaren en organisation, skola, förening, universitet/högskola eller offentlig sektor skall utbetalning göras till mottagarens bankgiro eller plusgiro. Privatperson kan få utbetalning till bankkonto mot styrkande av kontots tillhörighet.

  2. Stiftelsens kansli kan begära in dokument som styrker behörigheten för den som rekvirerat utbetalning.

   

  Projektkostnader


  1. Projektets kostnader ska kunna hänföras till ansökan som ligger till grund för beslutet och eventuell senare skriftlig överenskommelse mellan Idéer för livets kansli och projektstödmottagaren. Vid större förändringar kan kompletterande styrelsebeslut från Idéer för livet bli aktuellt. 13.                      
   Projektstöd får endast användas på det sätt som framgår i ansökningshandling och beslut. Kostnaden skall också vara skälig.  För att projektstödsmottagaren ska få disponera medlen på annat sätt krävs skriftligt medgivande från idéer för livets kansli.

  2. Projektstöd får aldrig användas för:
  • kostnader som betalas av annan finansiär
  • böter, viten eller rättegångskostnader
  • alkohol eller tobak

  Projektredovisning


  1. Projektstöd skall redovisas 12 månader från beslutsdatum om inte annan överenskommelse finns mellan projektstödmottagaren och stiftelsens kansli.

  2. Projektstödmottagaren skall skriftligen redovisa hur medlen använts via ett digitalt formulär som stiftelsen tillhandahåller och innehålla de uppgifter som efterfrågas i formuläret.

  3. Om projektet genomfört effektmätning med hjälp av enkät eller observation skall även sammanställning av mätningens resultat redovisas.

  4. Redovisning skall göras mot den budget som godkänts för projektet. Eventuella avvikelser ska anges och kommenteras.

   

  Återbetalningsskyldighet /Återkrav


  1. Medel som inte förbrukats, ska återbetalas senast när slutredovisning lämnas in. Betalningsinstruktion erhålls från stiftelsens kansli.

  2. Om ett projekt drivs i strid mot stiftelsens stadgar och villkor kan Idéer för livet besluta att avbryta finansieringen av projektet.

  3. Om Stiftelsens kansli anser att projektstödmottagaren ska betala tillbaka hela eller del av det beviljade stipendiet, kan ärendet lyftas till stiftelsens styrelse att besluta i frågan.

   

  Kontakta Idéer för livets kansli  


  1. Projektstödsmottagaren tar kontakt med stiftelsens kansli avseende:
  • Förändring i projekttid.
  • Ändringar i projektet, till exempel omfördelning mellan budgetposter..
  • Incidenter eller oegentligheter av betydelse som kan medföra negativ påverkan för projektet och Idéer för livet.
  • Begäran om avvikelse för något av de generella villkoren.
  • Ändring av adress, telefon eller e-post för organisation eller kontaktperson.
  • Begäran om ytterligare tid för att inkomma med redovisning.

Mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar 

Alla projekt och verksamheter som får stöd från Skandias stiftelse Idéer för livet ska intyga att projekt och verksamhet agerar enligt svensk lag, mänskliga rättigheter och vilar på demokratisk grund. 

Alla projekt och verksamheter intygar även att eventuella samarbeten med andra aktörer vilar på samma demokratiska grund.


 • Alla projekt och verksamheter som får stöd från Skandias stiftelse Idéer för livet ska intyga att projekt och verksamhet agerar enligt svensk lag, mänskliga rättigheter och vilar på demokratisk grund. 

  Alla projekt och verksamheter intygar även att eventuella samarbeten med andra aktörer vilar på samma demokratiska grund.

  Lika rättigheter och möjligheter

  Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön eller könsidentitet, etnisk och social tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.  

  Delaktighet och inflytande

  Att aktivt skapa möjligheter för alla i projektet att ha insyn och kunna påverka verksamheten. Det kan handla om att skapa förutsättningar för att alla ska kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på.

  Inkludering

  Aktivt arbeta för att alla känner sig välkomna och inkluderade för att kunna delta och bidra i projektet.