Social mindset

Publicerades 03/10/2021

Social Mindset – handlar om att skapa en tankeverkstad för unga i utsatta områden genom att förmedla nya perspektiv och skapa utrymme att reflektera. SAMsteget ideell förening kommer i projektet att fokusera på att skapa en snöbollseffekt där motiverade unga kan nå ut till allt fler omotiverade och därmed fånga upp allt fler unga.

Målsättnignen med Social mindset är att skapa en väg för unga att ändra perspektiv, skapa tankeverksamhet, att få en inblick i hur instanser arbetar samt i att leva ett konventionellt liv på en mer strukturell nivå.

Under projektet kommer de unga att själva påverka och ta fram de verktyg de behöver för att ta konstruktiva vägval för framtiden.

Resultat

Projektet bygger förutom evidensbaserat arbete av professionella arbetare med akademisk bakgrund inom socialt arbete även på erfarenhet av att bo i ett socioekonomiskt utsatt område och/eller påverkats av psykisk ohälsa samt sett utanförskapet.

Stor del av arbetet handlar om att skapa förtroende och därefter om förändringsarbete genom motivering.

Förtroendet har lett till att positiva förebilder skapats. Detta är något som de unga individerna ofta saknar.  

Projektet riktades till unga 15-25 år och gick ut på att skapa ett forum där unga fick möjlighet att med hjälp av proffessionella få en fördjupad självinsikt om hur destruktivit beteende påverkar dem och samhället samt hur de med verktyg och metoder kan arbeta för att inte falla in i kriminalitet. 

Projektets målbild:

  • Att skapa perspektiv, ändra tankemönster, lära sig reflektera
  • Skapandet av strategier och verktyg för att inte återfalla och klara av framtida utmaningar
  • Utrymme att skapa förebilder, och meningsfullt allians skapande
  • Skapa meningsfullhet och motivation inför framtiden
  • Stärkt självbild och självkänsla

Projektet har utvärderats med enkät efter avslutat projekt och SAMsteget kommer att följa upp resultatet igen efter tre månader. 

SAMsteget upplever att de genom projektet lyckats påverka individer att ändra ett destruktivt tankemönster till ett positivt, projektet har även påverkat ungdomarna genom ökad självinsikt samt stärkt självkänsla

Läs mer om SAMsteget här>.

Ort:

Stockholm