Forskning om hjärnhälsa hos skolungdomar finansieras av Idéer för livet

Publicerades 01/12/2021

Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) tilldelas 2,9 miljoner kronor till ett tvåårigt utvärderingsprojekt om hjärnhälsa hos ungdomar. Forskarna kommer att studera vad förlängda skoldagar med schemalagd extra tid med fysisk aktivitet och läxläsning gör för skolresultat och välbefinnande.

Svenska ungdomar rör sig lite och sitter för mycket, samtidigt säger allt fler unga att de lider av psykisk ohälsa och mår dåligt. Redan i tidig ålder finns ett tydligt mönster av social ojämlikhet i hälsa och i vilken utsträckning som föräldrar stöttar sina barns skolarbete i hemma. 

-För att stärka hjärnhälsan och därigenom också akademisk skolprestation hos barn och unga så genomför många skolor i dagsläget fysisk aktivitet i olika former. Det finns dock otillräckligt med empiri kring vilka typer av insatser som är mest effektiva och hur dessa insatser ska implementeras i skolan för att attrahera barn och unga, säger Gisela Nyberg, Docent på Gymnastik och idrottshögskolan, som kommer att leda forskningen. 

Studien kommer att bedrivas på 60 högstadieskolor runt om i landet med start 1 januari 2021. Skolor som erbjuds att deltaga kommer att variera i storlek, geografiskt område och socioekonomi för att få med ett representativt urval av deltagande skolor. Resultatet kommer att ge handfasta slutsatser om hur en skola kan arbeta förebyggande och hållbart med fysisk aktivitet och läxläsning för att nå bäst effekt på hjärnhälsa och för att minska ojämlikhet i hälsa och lärande.

-Redan idag vet vi att motion och hälsa är avgörande för att må bra och kunna presentera. Med forskningens resultat som grund kommer skoldagarna kunna anpassas så att barn och unga blir friskare och lär sig mer. Det skulle vara en vinst för såväl elev som samhälle, säger Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.

GIH och Skandias stiftelse Idéer för livet ser att denna forskning kan vara en del av en lösning i det förebyggande arbetet för barns hälsa och utveckling.

-Regeringen har tillsatt en utredning om ökad fysisk aktivitet och vår förhoppning är att denna högaktuella forskning kommer att bidra till utredningens rekommendationer för hur barn och ungas hälsa och utveckling ska främjas, säger Stina Liljekvist.

Kunskap om hjärnhälsa och skolprestation är viktig för många. GIH och Idéer för livet kommer därför dela med sig och tillgängliggöra kunskapen så att fler kan följa arbetet och ta del av empirin löpande under studiens gång.