Hur säkrar vi att barns röster hörs?

Publicerades 03/15/2022

Det är lätt att säga att vi ska se till att barnens röster blir hörda, men det kan vara desto svårare att få till i praktiken. Det är vuxenvärldens ansvar att se till att barnet blir delaktigt och att man anpassar sättet att lyssna utifrån barnets ålder, mognad och funktionsförmåga. Barnrättsperspektivet är centralt i Idéer för livets arbete. Se och lyssna till Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet och barnombudsmannen Elisabeth Dahlin som här samtalar kring Barnkonventionen och hur viktigt det är att ungas röster blir hörda.

Enkäter till barn och unga – en guide

Det finns i dag en hel del vägledning i intervjumetodik med barn – men inte i hur man utformar enkäter. Därför har Idéer för livet i samarbete med Barnombudsmannen (BO) tagit fram också en guide för hur man utformar enkäter riktade till barn som ska ge stöd till organisationer och myndigheter som vill mäta resultaten av sociala insatser.

Utformandet av enkäter vid undersökningar är både en fråga om att mäta effekt och att se till att man verkligen säkerställer att barnen har fått ge sin synpunkt. Utgångspunkten är Barnkonventionens artikel 12, att barnet har rätt till delaktighet och inflytande.

– Vår roll är att driva på i arbetet med Barnkonventionen, och en viktig del där är barns deltagande. Det är viktigt att mäta effekt av de enskilda insatserna, för det finns sällan en enkel lösning på komplexa problem, säger barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

Guiden ger tips på hur man ställer frågor beroende på vilken ålder barnen är i och behandlar  fyra frågeställningar:

  • Vilka förutsättningar har barnet för att kunna svara?
  • Hur ska frågorna utformas?
  • Hur ska vi informera om enkäterna och hur barnen kan ta del av resultatet?
  • Vilka karaktäristiska drag och förmågor finns hos barnet i yngre åldrar, vad är extra viktigt att tänka på när målgruppen är barn?

Idéer för livet jobbar aktivt för att ta fram nya verktyg och metoder som effektivt mäter sociala insatsers resultat. Eftersom vi enbart stödjer projekt som riktar sig till barn är det extra viktigt för oss att säkerställa att våra partners använder mätverktyg som tar hänsyn till, och är anpassade för, att användas i dialogen med ej ännu vuxna individer. Det gäller speciellt vid mätningar av insatser inriktade på det yngre barnet.